راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫7 – شرح دهید پرسهای مکانیکی که بهوسیله دست تغذیه میشوند باید دارای چه وسایلی باشند‬ ‫۲ – واحدهای اندازهگیری فشار در ظروف تحتفشار را نام ببرید‬ ‫7 - درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر‬ ‫شود چه مجازات یا مجازاتی در انتظار متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار خواهد بود‬ ‫۴ - در اجرای یک قرارداد دولتی (احداث فرودگاه) بر وفق نرم سازمان برنامه، پیمانکار برنده، احداث ۶ کیلومتر باند‬ ‫فرودگاه را به دستدوم یکجا واگذار میکند (با موافقت کارفرما) دستدوم به ازای هر یک کیلومتر پیمانکار میگمارد (۶‬ ‫پیمانکار) در خالل کار و اختالط مرزها، دفعتاً سه نفر کارگران مجری به دلیلی دچار حادثه فوت و نقص عضو میشوند به‬ ‫نظر شما در سلسلهمراتب ذکرشده کارفرما چه کسی است؟ لطفاً سؤال را بشکافید...‬ ‫5 - دو سر یک ریسمان یا مفتول سیمی مقاوم در یک خط افقی بدو نقاط ‪ A‬و ‪ B‬دو دیوار مقابل هم مرتبط و متصل شده‬ ‫است نیروی وزن ‪ P‬در وسط آن اثر. میکند با استفاده از فرمولها و روابطی که به دست میآورید در خصوص نیروی کشش‬ ‫وارده از ناحیه ریسمان یا سیم به نقاط ‪ A‬و ‪ B‬با توجه به شکل ترسیمشده مشروحاً بحث کنید ۰ ( میدانیم که سیم یا‬ ‫ریسمان تحت اثر نیروی ‪ P‬همیشه از راستای صد در صد افقی خارج میشود)‬ ‫۶ - در شکلهای زیر یک اره چوببری ساده را مالحظه میکنید قطعهای که با شماره یک نشان دادهشده چه نام دارد ۰‬ ‫منظور از نصب و کاربرد آن را بهطور کامل شرح دهید.‬ ‫.‬ ‫1 - شر ایطی که جهت اجرای صحیح مقررات ایمنی در مورد سیستم ‪ T. N‬الزم است را شرح دهید.‬ ‫۸ - جنس کمربندهای اطمینان بایستی چگونه باشد و اندازههای آن چقدر است؟ و استقامت آن را در مقابل نیروهای‬ ‫کششی با عدد بنویسید.‬ ‫۹ - درباره کار با انواع جرثقیلها ۲ مورد خاص بر اساس آئیننامههای مصوب الزم است دقت و رعایت شود آن دو مورد‬ ‫کدامند؟‬ ‫۰7 - درباره کارهای سخت و زیانآور معلومات خود را بیان کنید و حمایتهای . قانونی را در درباره مشمولین موضوع‬ ‫مشروحاً ذکر بفرمایید، اخیراً ق شری از کارکنان جامعه مشمول این نوع کارشدهاند (در رسانهها اعالم گردیده) شما میدانید‬ ‫آن گروه کدامند؟‬ ‫7 - هنگام کار با جرثقیل جهت جابجایی بار، مناسبترین زاویه بین دوشاخه کابل مخصوص (سیم بکسل) بستن بار چند‬ ‫درجه باید باشد؟ توضیح دهید. (۲ نمره)‬ ‫۲ - علت چپ و راست بو دن دندانههای اره چوببری برقی را شرح داده و خطرات احتمالی ناشی از عدم چپ و راست‬ ‫بودن دندانه را شرح دهید. (۲ نمره)‬ ‫7 - چهار نکته ایمنی در استفاده از مولدهای گاز استیلن را بیان کنید (۲ نمره)‬ ‫۴ - چگونگی ایمنسازی درباره فیوزها. کلیدهای خودکار و کلیدهای معمولی را بنویسید.‬ ‫(7 نمره)‬ ‫5 - چگونگی ایمنسازی درباره سنگ سمباده (بشقابی، استوانهای لقمهای) را شرح دهید (7 نمره)‬ ‫۶ - نکات الزم الرعایه در عملیات حفر انباری چاههای دستی را توضیح دهید. (۴ نمره)‬ ‫1 - تمهیدات ایمنی را برای منفجر ساختن مواد ناریه به طریق الکتریکی در معادن ذکر کنید. (۲ نمره)‬ ‫۸ - روشهای ایمنسازی و حفاظتی کارکنان با مو اد رادیواکتیو و خطر پرتوهای یونساز را شرح دهید. (۲ نمره)‬ ‫۹ - حوادث ناشی از کار را تعریف کنید و حمایتهای قانونی را که در اثر حادثه به ذینفع تعلق میگیرد بهطور مشروح‬ ‫بنویسید ۰ (۲ نمره)‬ ‫۰7 - کارگر فنی یک شرکت صنعتی تولید بر ای انجام تعمیرات، ابزار کارش را برداشته و برای رفتن به محل سوار بر دامپر‬ ‫شده است. در بین راه قطعهای از ابزارش افتاده و زیر پاکت دامپر قرار میگیرد. کارگر دامپر را متوقف و بهوسیله اهرم‬ ‫مخصوص پاکت را باالبرده و خمشده و پس از برداشتن ابزار در حال بلند شدن با حرکت و پائین آمدن باکت سرش زیر آن‬ ‫لهشده و منجر به ف وت وی شده است.‬ ‫چگونگی حادثه را بررسی و حدود مسئولیتهای کارگر، سرپرست، مدیر و ۰۰۰ را در این حادثه مشخص و گزارش دهید (۴‬ ‫نمره)‬ ‫7 - دفعات آزمایشهای پزشکی در مورد افرادی که در کارگاه، آزمایشگاههای خطردار پرتوهای یونساز انتقال دارند؟ در‬ ‫سال چند بار و در چه مدتهای زمانی الزم است. |‬ ‫۲ - پرتوگیری طبیعی را شرح دهید‬ ‫7 - مرخصی کارگران که در کارهای سخت و زیان آورد اشتغال بکار دارند چه مدت است؟‬ ‫۴ - حریم درجهیک و دو خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ -۰۰۰۰7 تا -۰۰۰۰۲ ولت چقدر است؟‬ ‫5 - اصطالح خویشفرما را تعریف کنید‬ ‫۶ - تعریف کارگر ازنظر قانون کار چیست؟‬ ‫1 - خصوصیات کارآموز کار را تعریف کنید‬ ‫۸ - همزمانی فرمانها در پرسکاری را توضیح دهید‬ ‫۹ - غرامت مقطوع نقص عضو را تعریف کنید‬ ‫۰7 - آلودگیهای کارگاهها را نام ببرید.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون