دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - اشعه راداکتیو الفا بهوسیله؟‬ ‫1) بهوسیله صفحه سربی متوقف نمیشود‬ ‫۲) بهوسیله دیوار بتنی متوقف نمیشود‬ ‫۳) بهوسیله صفحه کاغذ متوقف میشود‬ ‫۴) بهوسیله صفحه آلومینیم متوقف نمیشود‬ ‫۲ - اشعه رادیواکتیو بتا بهوسیله؟‬ ‫1) ورقه کاغذ متوقف میشود‬ ‫۲) بهوسیله صفحه آلومینیم به ضخامت یک میلیمتر متوقف میشود.‬ ‫۳) با ورقه آلومینیم نمیتوان آن را متوقف کرد‬ ‫۴) بهوسیله یک برگ کاغذ متوقف میشود‬ ‫1 - برای نردبانهای ثابتشده در کارخانجات بهترین زاویه با سطح افقی؟‬ ‫1) بین ۶۰ درجه تا ۶۰ درجه‬ ‫۲) بین ۶۴ تا ۰ درجه‬ ‫۳) بین ۶۳ تا ۶۰‬ ‫۴) بین ۷۰ تا ۶۰‬ ‫۴ - بهترین زاویه شیب برای راهپله ساختمانها در کارگاههای صنعتی؟‬ ‫1) بین حداقل ۶۳ درجه و حداکثر ۷۳ درجه‬ ‫۲) بین حداقل ۷۳ حداکثر ۶۰‬ ‫۳) بین حداقل ۶۴ حداکثر ۶۰‬ ‫۴) بین حداقل ۷۴ حداکثر ۶۰‬ ‫5 - در اتوکالو ها اینترالک چه نقشی دارد؟‬ ‫1) از افزایش فشار جلوگیری میکند‬ ‫۲) دقت عمل را زیاد میکند‬ ‫۳) از باز کردن نا به هنگام در دستگاه ممانعت میکند‬ ‫۴) فشار را در حد متعادل نگاه میدارد‬ ‫‪ ∗����������������‬تعدادحوادث‬ ‫۶ - فرمول مربوط به چیست ؟‬ ‫کل ساعات کار انجام شده‬ ‫1) مقایسه انواع سوانح‬ ‫۲) ضریب حادثه‬ ‫۳) شدت حوادث‬ ‫۴) سختی کار‬ ‫7 - در کارخانهای طی یک سال جمعاً ۳۳۳5۶1 ساعت کار انجامشده تعداد 5 حادثه مهم داشتهاند و ۳۳۲ روز کار برای این‬ ‫حوادث تلفشده است ضریب حادثه و شدت حادثه به ترتیب عبارتاند از‬ ‫1) تقریباً ۲1 و 5۴۷‬ ‫۲) 5۴۷ و ۴1‬ ‫۳) ۴۰۲ و ۰‬ ‫۴) ۰ و 5۴۷‬ ‫۸ - اگر حفاظ ت وری فلزی مقاوم از قطعات متحرک و خطرناک دستگاه کمتر از 5 سانتیمتر فاصله داشته باشد ابعاد‬ ‫چشمههای مربع شکل آن میتواند حداکثر؟‬ ‫1) ۲1 میلیمتر باشد.‬ ‫۲) ۷/۰ میلیمتر باشد‬ ‫۳) ۷1 میلیمتر باشد‬ ‫۴) ۶۲ میلیمتر باشد‬ ‫۹ - برای آنکه اره گرد چوببری بهخوبی کار کند و هنگام ب ریدن خطر نداشته باشد باید برش ایجاد شد، از ضخامت تیغه‬ ‫بیشتر باشد. این منظور از راههای زیر تأمین میگردد؟‬ ‫3) تیز بودن نوک دندانهها‬ ‫۲) چپ و راست بودن دندانهها‬ ‫۳) مرغوب بودن جنس تیغهاره‬ ‫۴) روغنکاری مرتب اره‬ ‫۳3 - فشار گاز اکسیژن مخصوص جوشکاری با گاز در سیلندرهای محتوی گاز اکسیژن تقریباً حدود کدامیک از موارد‬ ‫چهارگانه زیر است (در حرارت حدود 3۲ درجه سانتیگراد)‬ ‫1) ۶۶۷ ‪PSI‬‬ ‫۲) ۶۶۶1 ‪PSI‬‬ ‫۳) ۶۶۲۲ ‪PSI‬‬ ‫۴) ۶۷۳ ‪ PSI‬میباشد‬ ‫33 - گاز استیلن دارای‬ ‫1)% ۷/۰ هیدروژن‬ ‫۲) ٪ ۰/ ۰ هیدروژن‬ ‫۳) ٪ 5/۰ هیدروژن‬ ‫۴) ٪۰/۰ هیدروژن میباشد‬ ‫۲3 - حداکث ر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سی ستم چقدر است و م بنای ولتاژ آن چیست؟‬ ‫1) ۳ اهم بر مبنای ولتاژ فاز ۶5۲ ولت ۲‬ ‫۲) ۲ اهم بر مبنای ولتاژ فاز ۶5۳ ولت‬ ‫۳) ۴ اهم بر مبنای ولتاژ فاز ۶۲۲ ولت‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫13 - برای هر کارگر در کارگاه چه اندازه فضا باید منظور شود؟‬ ‫1) ۴1 مترمکعب‬ ‫۲) ۶1 مترمکعب‬ ‫۳) ۲1 مترمکعب‬ ‫۴) ۰1 مترمکعب‬ ‫۴3 - تمام ماشینهایی که بهطور مکانیکی کار میکنند و داری موتور محرک سرخود نیستند بایس تی دارای چه وسیله‬ ‫باشند که در دسترس کارگر باشد و بتواند به سهولت ماشین را متوقف یا بکار اندازد؟‬ ‫۳) کالچ‬ ‫1) ترمز قوی‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۲) کلید متوقف کننده‬ ‫53 - در چه صورتی تکلیف نشده که تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار میرود و‬ ‫همچنین قسمتهای خطرناک ماشین که در حال کار میباشند دارای حفاظ نباشد؟‬ ‫1) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد ک ه فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک ۲ متر باشد‬ ‫۲) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرممکن باشد‬ ‫۳) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرقابلدسترس باشد‬ ‫۴) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک نسبتاً زیاد باشد‬ ‫۶3 - کلیه بناهای دائمی و موقتی و مؤسساتی که تابع مقررات قانون کار میباشند باید ازنقطهنظری ساختمان. دارای چه‬ ‫شرایط باشند؟‬ ‫1) تحمل ف شار ناشی از حداکثر فشارهای جانبی و مقطعی و زلزله و سیل‬ ‫۲) تحمل فشار ناشی از حداکثر لرزشها و صدمات حادث از تحرک ماشینآلات و دستگاههای بدون فونداسیون‬ ‫۳) تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک و تحمل فشار ناشی از ریزش برفت و باران و یخبندان و باد و طوفان و‬ ‫تحمل فشار ناشی از بارهای معلق‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫73 - قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیائی خشک قبالً بایستی چه اقداماتی انجام گیرد؟‬ ‫1) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیشبینیهای الزم به عمل آورد.‬ ‫۲) بایستی ورود مواد را داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫۳) باید ورود مواد را به داخل سیلو کامالً متوقف و برای جلوگیری از وارد اتفاقی آن پیشبینی الزم به عمل آورد‬ ‫۴) باید ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده و اقدامات احتیاطی در ورود کارگران به داخل سیلو صورت گیرد‬ ‫۸3 - ‪ LP-GAS‬یعنی؟‬ ‫1) گاز لولهکشی شهری‬ ‫۲) گاز خام چاههای نفت یا گاز‬ ‫۳) گاز مایع سوخت خانگی‬ ‫۴) گاز حاصل از سوختن زغالسنگ‬ ‫۹3 - دو شلنگ گازهای اکسیژن و استیلن را از سیلندرها به سر مشعل میرسانند رنگ شلنگها برای گازها‬ ‫1) رنگ سبز برای اکسیژن - ترمز - استیلن‬ ‫۲) سبز برای استیلن - قرمز برای اکسیژن‬ ‫۳) زرد برای اکسیژن - سیاه برای استیلن‬ ‫۴) رنگها مفهومی ندارند‬ ‫۳۲ - چگالی گاز منواکسید کربن؟‬ ‫1) بیشتر از هوا میباشد‬ ‫1‬ ‫۲) هوا است‬ ‫3‬ ‫۳) برابر با هواست‬ ‫۴) اندکی کمتر از هوا است‬ ‫3۲ - فشار بخار در یک مخزن استوانهای فلزی 53 کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع است اگر قطر استوانه ۳۸ سانتیمتر باشد.‬ ‫چند کیلوگرم نیرو ب ر سطح قاعده آن وارد میشود؟‬ ‫1)۶۶۲۳ ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۲) ۶۶51 ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۳) ۶۶۴۲ ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۴) ۶۶۰1 ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۲۲ - اشعه پرتویی شامل کدامیک از موارد زیر است؟‬ ‫1) اشعه یونساز‬ ‫۲) غیر یونساز‬ ‫۳) یونساز و غیر یونساز‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫1۲ - منابع مولد اشعه شامل کدامیک از موارد زیر است‬ ‫1) مواد پرتوزای طبیعی‬ ‫۲) پرتوزای مصنوعی‬ ‫۳) مواد و اشیاء حاوی آن و دستگاهها و تأسیسات مولد اشعه‬ ‫۴) کلیه مواد مزبور‬ ‫۴1 - هر تأمین حفاظ برای وسایل ناقل نیرو محورهای ناقل که در باالیی راهروها قرار میگیرند ارتفاعی کمتر از؟‬ ‫1) ۳ متر از حد مجاز ارتفاع بارگیری وسایط نقلیه که از زیر آن عبور میکنند باید حفاظ گذاری شود‬ ‫۲) ۲ متر‬ ‫۳) ۴ متر‬ ‫۴) ۷/۴ متر‬ ‫5۲ - هنگامیکه بیش از یک جرثقیل محرک درروی یک مسیر کار میکند حداقل فاصله دو جرثقیل متحرک از؟‬ ‫1) ۰۲ متر کمتر باشد‬ ‫۲) ۰1 متر کمتر باشد‬ ‫۳) ۰ متر کمتر باشد‬ ‫۴) ۷/۴ متر کمتر باشد‬ ‫۶۲ - فاصله اتاقهای کمپرسور در ابنیهای که استیلن محلول در آنها تهیه میشود از ساختمانهای مجاور درصورتیکه‬ ‫ظرفیت ماهانه کارخانه از ۳۳۳5۲ مترمکعبی تجاوز نماید حداقل باید چقدر باشد؟‬ ‫1) ۶۳ متر‬ ‫۲) ۶۴ متر‬ ‫۳) ۶۷ متر‬ ‫۴) ۶۰ متر‬ ‫7۲ - ضریب اطمینان برای کابل بلند کننده بار بهوسیله جرثقیل چیست؟‬ ‫1)۰‬ ‫۲)۴‬ ‫۳)5‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۸۲ - برای آزمایش هیدروستاتیک - ف شار آزمایشی حداکثر نباید از چند برابر حداکثر فشار مجاز مولد بخار تجاوز نماید‬ ‫1) 1/۷ برابر‬ ‫۲) ۲ برابر‬ ‫۳) ۷/۲ برابر‬ ‫۴)۷/۳ برابر‬ ‫۹۲ - کارگران ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری ناشی از خدمت - بیماری - بیکاری – ازکارافتادگی و مقررات حمایتی کار‬ ‫تابع چه قانونی هستند؟‬ ‫1) حالل احمر‬ ‫۲) قانون کار‬ ‫۳) تأمین اجتماعی‬ ‫۴) کمیته امداد‬ ‫۳1 - برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی دریک کارگاه مرد زن و مرد چه ص ورتی خواهد داشت؟‬ ‫1) زن نصف مرد‬ ‫۲) مرد دو برابر زن‬ ‫۳) زن دو برابر مرد‬ ‫۴) مساوی‬ ‫31 - مرخصی اس تحقاقی کارگران در سال؟‬ ‫1) ۶1 روز‬ ‫۲) ۶۲ روز‬ ‫۳) یک ماه‬ ‫۴) ۷/1 ماه‬ ‫۴1 - م رخصی استحقاقی کارگران که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند در سال چند هفته است‬ ‫1) ۲ هفته‬ ‫۲) ۷ هفته‬ ‫۳) ۶1 هفته‬ ‫۴) ۷1 هفته‬ ‫11 - کدامیک از حوادث احتمالی زیر ناشی از کار میتواند باشد؟‬ ‫1 - خودکشی‬ ‫۲ - درگیری در نزاع خانوادگی‬ ‫۳ - درگیری در نزاع خیابانی‬ ‫۴ - حادثه در زمان رفتوبرگشت به کارگاه‬ ‫۴1 - کدامیک از مشاغل زیر سخت و زیانآور میتواند باشد؟‬ ‫1) باغبانی‬ ‫۲) اسفالتکاری‬ ‫۳) آبیاری‬ ‫۴) الیروبی قنوات و چاهها‬ ‫51 - بیماری حرفهای در رشته کارهای با (جیوه و امالح) شامل طالکوبی - نقره پاشی - دباغی پوستهای گرانبها -‬ ‫عملیات شیمیائی شامل کدامیک از موارد زیر میباشد؟‬ ‫1) سرماخوردگی‬ ‫۲) پرخونی‬ ‫۳) سکته‬ ‫۴) کمخونی‬ ‫۶1 - بیماری حرفهای جلدی (ساده و چرکی و از نوع اگزما) در ارتباط با چه مواد احتمالی ایجاد میگردد؟‬ ‫1) نفتی‬ ‫۲) سموم کشاورزی‬ ‫۳) خشکشویی‬ ‫۴) سیمان‬ ‫71 - محاسبه حق بیمه بر اساس قانون بیمههای اجباری کارگران ساختمانی به عهده چه سازمانی است؟‬ ‫1) تأمین اجتماعی‬ ‫۲) بانک مرکزی‬ ‫۳) وزارت کار‬ ‫۴) شهرداریها‬ ‫۸1 - چه قشری منحصراً از مزایای قانون بیمههای اج باری کارگران ساختمانی منتفع میشوند؟‬ ‫1) مالکین ساختمانها‬ ‫۲) کارفرمایان ساختمانها‬ ‫۳) عابر ین از مقابل ساختمانها‬ ‫۴) کارگران ساختمانها‬ ‫۹1 - بیمهشدهای که برای ۲ با چند نفر کارفرما کار میکند نحوه پرداخت حق بیمه او چگونه میتواند باشد؟‬ ‫1) کارفرمای اول حق بیمه میدهد‬ ‫۲) کارفرمای آخر حق بیمه میدهد‬ ‫۳) خود کارگر حق بیمه بدهد‬ ‫۴) هریک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوق که میپردازند حق بیمه میدهند.‬ ‫۳۴ - ضرباالجل تسلیم گزارش حادثه ناشی از کار به سازمان تأمین اجتماعی که در قانون پیشبینیشده چه مدتی است؟‬ ‫1) سه روز اداری‬ ‫۲) سه هفته اداری‬ ‫۳) سه ماه اداری‬ ‫۴) سه سال اداری‬ ‫3۴ - درجه کاهش قدرت کار بیمهشده ازکارافتاده کلی که از غرامت قان ونی استفاده باید بکند چند درصد است؟‬ ‫1) ۰1 در صد‬ ‫۲) ۰۳ درصد‬ ‫۳)۰۴ درصد‬ ‫۴) ۰۰ درصد‬ ‫۲۴ - کاربرداره چندمنظوره؟‬ ‫1) منبتکاری‬ ‫۲) پزشکی‬ ‫۳) درودگری‬ ‫۴) درب و پنجره سازی‬ ‫1۴ - کار در ارتفاع باالی دو متر با چه نوع ابزار بیخطر خواهد بود؟‬ ‫1) نردبان‬ ‫۲) چند صندلی رویهم‬ ‫۳) لیفتراکت‬ ‫۴) جرثقیل سبد دار‬ ‫۴۴ - در شروع عملیات چاهکنی برابر آئیننامه و مقررات حفر چاههای دستی درصورتیکه عمق چاه از 5 متر بگذرد حداقل‬ ‫تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟‬ ‫1) یک نفر‬ ‫۲) دو نفر‬ ‫۳) سه نفر‬ ‫۴) چهار نفر‬ ‫5۴ - ارتباط مق نی با فرد باالی چاه با چه علائمی مقدور است؟‬ ‫1) داد زدن‬ ‫۲) عالمت دست‬ ‫۳) تکان دادن طناب استفاده از رنگ اخبار‬ ‫۴) جدا کردن دلو از طناب‬ ‫۶۴ - در محل کار که احتمال خطر انفجار یا حریق باشد استفاده از کدامیک، از وسایل زیر بهکلی ممنوع است؟‬ ‫1) مداد‬ ‫۲) کاغذ‬ ‫۳) اسکناس‬ ‫۴) عینک از نوع سلولوئید‬ ‫7۴ - لباس نسوز کامل شامل باشلقی - دستکش - کفش از یک تیکه و سر هم در قبال چه حوادثی کارساز است؟‬ ‫1) حریق و انفجار ناگهانی‬ ‫۲) مسافرت دریا‬ ‫۳) اسکی‬ ‫۴) کوهنوردی‬ ‫۸۴ - کاربرد ایجاد کانالهای چوبی یا فلزی در ساختمانهای در حال تخریب؟‬ ‫1) جابجا شدن کارگران -‬ ‫۲) ایجاد ارتباط با خارج ساختمان‬ ‫۳) انتقال مصالح‬ ‫۴) تهویه هوا‬ ‫۹۴ - کاربرد گترهای تهیهشده از پنبه ک وهی یا مواد مقاوم در مقابل حرارت؟‬ ‫1) مواد مذاب‬ ‫۲) آهنگری‬ ‫۳) رانندگی‬ ‫۴) جوشکاری‬ ‫۳5 - درجایی که احتمال میرود سیم اتصال زمین آسیب ببیند باید آن را به چه طریق محافظت نمود؟‬ ‫1) نوارچسب اسکاچ‬ ‫۲) نوارچسب پارچهای‬ ‫۳) شیمیائی‬ ‫۴) وسایل مکانیکی‬ ‫35 - اگر از زیر دستگاههای برقی که در معادن داخل روغنکار میکنند در موقع بروز نقص تمام روغن ریخته شود چه‬ ‫مادهای عامل جذب روغن میتواند باشد به مقدار کافی باید در محل وجود داشته باشد؟‬ ‫1) خاک رس‬ ‫۲) خاکسنگ‬ ‫۳) ماسه‬ ‫۴) سیمان‬ ‫۲5 - وظیفه قانونی کارفرما در اختیار گذاردن لباس کار مجانی به کارگران در سال؟‬ ‫1) یکدست‬ ‫۲) دودست‬ ‫۲) سه دست‬ ‫۴) چهار دست‬ ‫15 - کدامیک از سنگهای زیر سنگ سمباده، میباشد؟‬ ‫1) سنگ برش‬ ‫۲) سنگساب‬ ‫۳) سنگ پرداخت‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۴5 - مخازن گاز کشیها چند مدت یکبار باید تحت آزمایش فشار آب قرار گیرد؟‬ ‫1)۰ ماه‬ ‫۲) 1 سال‬ ‫۳)۷ سال‬ ‫۴) ۰ سال‬ ‫55 - یک مترمکعب اکسیژن در شرایط متعارفی چند کیلوگرم وزن دارد؟‬ ‫1)۰5/۲‬ ‫۲)۰5/1‬ ‫۳)۰۷/۲‬ ‫۴)۳۴/1‬ ‫۶5 - سنگی از ارتفاع ۳۸ متری رها میشود بعد از چند ثانیه به زمین اصابت میکند (شتاب جاذبه زمین را ده فرض کنید)؟‬ ‫1)5‬ ‫۲)۰1‬ ‫۳)۶۲‬ ‫۴)۴‬ ‫75 - اتومبیلی با سرعت ۳۲3 کیلومتر بر ساعت بهموازات قطاری با سرعت ۳۸ کیلومتر بر ساعت و بهموازات آن برخالف‬ ‫جهت درحرکت است مسافران چه سرعتی را مالحظه میکنند؟‬ ‫1) ۶۰1 کیلومتر بر ساعت‬ ‫۲) ۶۶۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۳) ۶۴۴ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۴) ۶۶1 کیلومتر بر ساعت‬ ‫۸5 - قطر سنگ سمباده، یک ماشین سنگزنی ۳۲ سانتیمتر و سرعت آن ۳۳۳۶ دور در دقیقه میباشد اگر تکهای کوچک از‬ ‫کنار محیطی آن کنده شود با چه سرعتی پرتاب خواهد شد؟‬ ‫1) ۴۷۳ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۲) ۰۳۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۳) ۰۴۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۴) ۲۳۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۹5 - یک اتمسفر چند پوند بر اینچ مربع است؟‬ ‫1)۰/۲1‬ ‫۲)۲/۳1‬ ‫۳)۰/۴1‬ ‫۴)۰/11‬ ‫۳۶ - شدت نور حاصل از جوشکاری الکتریکی (قوس الکتریکی) بهمراتب قویتر از شدت ن ور مناسب برای چشمها میباشد‬ ‫کدام اعداد زیر در این مورد صحیح تراست؟‬ ‫1) ۶۶۲ مرتبه قویتر است‬ ‫۲) ۶۶۷ مرتبه قویتر است‬ ‫۳) ۶۶۶1 مرتبه قویتر است‬ ‫۴) ۶۶۶۶1 مرتبه قویتر است‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن