راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - اشعه راداکتیو الفا بهوسیله؟‬ ‫1) بهوسیله صفحه سربی متوقف نمیشود‬ ‫۲) بهوسیله دیوار بتنی متوقف نمیشود‬ ‫۳) بهوسیله صفحه کاغذ متوقف میشود‬ ‫۴) بهوسیله صفحه آلومینیم متوقف نمیشود‬ ‫۲ - اشعه رادیواکتیو بتا بهوسیله؟‬ ‫1) ورقه کاغذ متوقف میشود‬ ‫۲) بهوسیله صفحه آلومینیم به ضخامت یک میلیمتر متوقف میشود.‬ ‫۳) با ورقه آلومینیم نمیتوان آن را متوقف کرد‬ ‫۴) بهوسیله یک برگ کاغذ متوقف میشود‬ ‫1 - برای نردبانهای ثابتشده در کارخانجات بهترین زاویه با سطح افقی؟‬ ‫1) بین ۶۰ درجه تا ۶۰ درجه‬ ‫۲) بین ۶۴ تا ۰ درجه‬ ‫۳) بین ۶۳ تا ۶۰‬ ‫۴) بین ۷۰ تا ۶۰‬ ‫۴ - بهترین زاویه شیب برای راهپله ساختمانها در کارگاههای صنعتی؟‬ ‫1) بین حداقل ۶۳ درجه و حداکثر ۷۳ درجه‬ ‫۲) بین حداقل ۷۳ حداکثر ۶۰‬ ‫۳) بین حداقل ۶۴ حداکثر ۶۰‬ ‫۴) بین حداقل ۷۴ حداکثر ۶۰‬ ‫5 - در اتوکالو ها اینترالک چه نقشی دارد؟‬ ‫1) از افزایش فشار جلوگیری میکند‬ ‫۲) دقت عمل را زیاد میکند‬ ‫۳) از باز کردن نا به هنگام در دستگاه ممانعت میکند‬ ‫۴) فشار را در حد متعادل نگاه میدارد‬ ‫‪ ∗����������������‬تعدادحوادث‬ ‫۶ - فرمول مربوط به چیست ؟‬ ‫کل ساعات کار انجام شده‬ ‫1) مقایسه انواع سوانح‬ ‫۲) ضریب حادثه‬ ‫۳) شدت حوادث‬ ‫۴) سختی کار‬ ‫7 - در کارخانهای طی یک سال جمعاً ۳۳۳5۶1 ساعت کار انجامشده تعداد 5 حادثه مهم داشتهاند و ۳۳۲ روز کار برای این‬ ‫حوادث تلفشده است ضریب حادثه و شدت حادثه به ترتیب عبارتاند از‬ ‫1) تقریباً ۲1 و 5۴۷‬ ‫۲) 5۴۷ و ۴1‬ ‫۳) ۴۰۲ و ۰‬ ‫۴) ۰ و 5۴۷‬ ‫۸ - اگر حفاظ ت وری فلزی مقاوم از قطعات متحرک و خطرناک دستگاه کمتر از 5 سانتیمتر فاصله داشته باشد ابعاد‬ ‫چشمههای مربع شکل آن میتواند حداکثر؟‬ ‫1) ۲1 میلیمتر باشد.‬ ‫۲) ۷/۰ میلیمتر باشد‬ ‫۳) ۷1 میلیمتر باشد‬ ‫۴) ۶۲ میلیمتر باشد‬ ‫۹ - برای آنکه اره گرد چوببری بهخوبی کار کند و هنگام ب ریدن خطر نداشته باشد باید برش ایجاد شد، از ضخامت تیغه‬ ‫بیشتر باشد. این منظور از راههای زیر تأمین میگردد؟‬ ‫3) تیز بودن نوک دندانهها‬ ‫۲) چپ و راست بودن دندانهها‬ ‫۳) مرغوب بودن جنس تیغهاره‬ ‫۴) روغنکاری مرتب اره‬ ‫۳3 - فشار گاز اکسیژن مخصوص جوشکاری با گاز در سیلندرهای محتوی گاز اکسیژن تقریباً حدود کدامیک از موارد‬ ‫چهارگانه زیر است (در حرارت حدود 3۲ درجه سانتیگراد)‬ ‫1) ۶۶۷ ‪PSI‬‬ ‫۲) ۶۶۶1 ‪PSI‬‬ ‫۳) ۶۶۲۲ ‪PSI‬‬ ‫۴) ۶۷۳ ‪ PSI‬میباشد‬ ‫33 - گاز استیلن دارای‬ ‫1)% ۷/۰ هیدروژن‬ ‫۲) ٪ ۰/ ۰ هیدروژن‬ ‫۳) ٪ 5/۰ هیدروژن‬ ‫۴) ٪۰/۰ هیدروژن میباشد‬ ‫۲3 - حداکث ر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سی ستم چقدر است و م بنای ولتاژ آن چیست؟‬ ‫1) ۳ اهم بر مبنای ولتاژ فاز ۶5۲ ولت ۲‬ ‫۲) ۲ اهم بر مبنای ولتاژ فاز ۶5۳ ولت‬ ‫۳) ۴ اهم بر مبنای ولتاژ فاز ۶۲۲ ولت‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫13 - برای هر کارگر در کارگاه چه اندازه فضا باید منظور شود؟‬ ‫1) ۴1 مترمکعب‬ ‫۲) ۶1 مترمکعب‬ ‫۳) ۲1 مترمکعب‬ ‫۴) ۰1 مترمکعب‬ ‫۴3 - تمام ماشینهایی که بهطور مکانیکی کار میکنند و داری موتور محرک سرخود نیستند بایس تی دارای چه وسیله‬ ‫باشند که در دسترس کارگر باشد و بتواند به سهولت ماشین را متوقف یا بکار اندازد؟‬ ‫۳) کالچ‬ ‫1) ترمز قوی‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۲) کلید متوقف کننده‬ ‫53 - در چه صورتی تکلیف نشده که تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار میرود و‬ ‫همچنین قسمتهای خطرناک ماشین که در حال کار میباشند دارای حفاظ نباشد؟‬ ‫1) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد ک ه فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک ۲ متر باشد‬ ‫۲) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرممکن باشد‬ ‫۳) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرقابلدسترس باشد‬ ‫۴) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک نسبتاً زیاد باشد‬ ‫۶3 - کلیه بناهای دائمی و موقتی و مؤسساتی که تابع مقررات قانون کار میباشند باید ازنقطهنظری ساختمان. دارای چه‬ ‫شرایط باشند؟‬ ‫1) تحمل ف شار ناشی از حداکثر فشارهای جانبی و مقطعی و زلزله و سیل‬ ‫۲) تحمل فشار ناشی از حداکثر لرزشها و صدمات حادث از تحرک ماشینآلات و دستگاههای بدون فونداسیون‬ ‫۳) تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک و تحمل فشار ناشی از ریزش برفت و باران و یخبندان و باد و طوفان و‬ ‫تحمل فشار ناشی از بارهای معلق‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫73 - قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیائی خشک قبالً بایستی چه اقداماتی انجام گیرد؟‬ ‫1) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیشبینیهای الزم به عمل آورد.‬ ‫۲) بایستی ورود مواد را داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫۳) باید ورود مواد را به داخل سیلو کامالً متوقف و برای جلوگیری از وارد اتفاقی آن پیشبینی الزم به عمل آورد‬ ‫۴) باید ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده و اقدامات احتیاطی در ورود کارگران به داخل سیلو صورت گیرد‬ ‫۸3 - ‪ LP-GAS‬یعنی؟‬ ‫1) گاز لولهکشی شهری‬ ‫۲) گاز خام چاههای نفت یا گاز‬ ‫۳) گاز مایع سوخت خانگی‬ ‫۴) گاز حاصل از سوختن زغالسنگ‬ ‫۹3 - دو شلنگ گازهای اکسیژن و استیلن را از سیلندرها به سر مشعل میرسانند رنگ شلنگها برای گازها‬ ‫1) رنگ سبز برای اکسیژن - ترمز - استیلن‬ ‫۲) سبز برای استیلن - قرمز برای اکسیژن‬ ‫۳) زرد برای اکسیژن - سیاه برای استیلن‬ ‫۴) رنگها مفهومی ندارند‬ ‫۳۲ - چگالی گاز منواکسید کربن؟‬ ‫1) بیشتر از هوا میباشد‬ ‫1‬ ‫۲) هوا است‬ ‫3‬ ‫۳) برابر با هواست‬ ‫۴) اندکی کمتر از هوا است‬ ‫3۲ - فشار بخار در یک مخزن استوانهای فلزی 53 کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع است اگر قطر استوانه ۳۸ سانتیمتر باشد.‬ ‫چند کیلوگرم نیرو ب ر سطح قاعده آن وارد میشود؟‬ ‫1)۶۶۲۳ ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۲) ۶۶51 ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۳) ۶۶۴۲ ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۴) ۶۶۰1 ‪ f‬کیلوگرم‬ ‫۲۲ - اشعه پرتویی شامل کدامیک از موارد زیر است؟‬ ‫1) اشعه یونساز‬ ‫۲) غیر یونساز‬ ‫۳) یونساز و غیر یونساز‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫1۲ - منابع مولد اشعه شامل کدامیک از موارد زیر است‬ ‫1) مواد پرتوزای طبیعی‬ ‫۲) پرتوزای مصنوعی‬ ‫۳) مواد و اشیاء حاوی آن و دستگاهها و تأسیسات مولد اشعه‬ ‫۴) کلیه مواد مزبور‬ ‫۴1 - هر تأمین حفاظ برای وسایل ناقل نیرو محورهای ناقل که در باالیی راهروها قرار میگیرند ارتفاعی کمتر از؟‬ ‫1) ۳ متر از حد مجاز ارتفاع بارگیری وسایط نقلیه که از زیر آن عبور میکنند باید حفاظ گذاری شود‬ ‫۲) ۲ متر‬ ‫۳) ۴ متر‬ ‫۴) ۷/۴ متر‬ ‫5۲ - هنگامیکه بیش از یک جرثقیل محرک درروی یک مسیر کار میکند حداقل فاصله دو جرثقیل متحرک از؟‬ ‫1) ۰۲ متر کمتر باشد‬ ‫۲) ۰1 متر کمتر باشد‬ ‫۳) ۰ متر کمتر باشد‬ ‫۴) ۷/۴ متر کمتر باشد‬ ‫۶۲ - فاصله اتاقهای کمپرسور در ابنیهای که استیلن محلول در آنها تهیه میشود از ساختمانهای مجاور درصورتیکه‬ ‫ظرفیت ماهانه کارخانه از ۳۳۳5۲ مترمکعبی تجاوز نماید حداقل باید چقدر باشد؟‬ ‫1) ۶۳ متر‬ ‫۲) ۶۴ متر‬ ‫۳) ۶۷ متر‬ ‫۴) ۶۰ متر‬ ‫7۲ - ضریب اطمینان برای کابل بلند کننده بار بهوسیله جرثقیل چیست؟‬ ‫1)۰‬ ‫۲)۴‬ ‫۳)5‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۸۲ - برای آزمایش هیدروستاتیک - ف شار آزمایشی حداکثر نباید از چند برابر حداکثر فشار مجاز مولد بخار تجاوز نماید‬ ‫1) 1/۷ برابر‬ ‫۲) ۲ برابر‬ ‫۳) ۷/۲ برابر‬ ‫۴)۷/۳ برابر‬ ‫۹۲ - کارگران ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری ناشی از خدمت - بیماری - بیکاری – ازکارافتادگی و مقررات حمایتی کار‬ ‫تابع چه قانونی هستند؟‬ ‫1) حالل احمر‬ ‫۲) قانون کار‬ ‫۳) تأمین اجتماعی‬ ‫۴) کمیته امداد‬ ‫۳1 - برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی دریک کارگاه مرد زن و مرد چه ص ورتی خواهد داشت؟‬ ‫1) زن نصف مرد‬ ‫۲) مرد دو برابر زن‬ ‫۳) زن دو برابر مرد‬ ‫۴) مساوی‬ ‫31 - مرخصی اس تحقاقی کارگران در سال؟‬ ‫1) ۶1 روز‬ ‫۲) ۶۲ روز‬ ‫۳) یک ماه‬ ‫۴) ۷/1 ماه‬ ‫۴1 - م رخصی استحقاقی کارگران که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند در سال چند هفته است‬ ‫1) ۲ هفته‬ ‫۲) ۷ هفته‬ ‫۳) ۶1 هفته‬ ‫۴) ۷1 هفته‬ ‫11 - کدامیک از حوادث احتمالی زیر ناشی از کار میتواند باشد؟‬ ‫1 - خودکشی‬ ‫۲ - درگیری در نزاع خانوادگی‬ ‫۳ - درگیری در نزاع خیابانی‬ ‫۴ - حادثه در زمان رفتوبرگشت به کارگاه‬ ‫۴1 - کدامیک از مشاغل زیر سخت و زیانآور میتواند باشد؟‬ ‫1) باغبانی‬ ‫۲) اسفالتکاری‬ ‫۳) آبیاری‬ ‫۴) الیروبی قنوات و چاهها‬ ‫51 - بیماری حرفهای در رشته کارهای با (جیوه و امالح) شامل طالکوبی - نقره پاشی - دباغی پوستهای گرانبها -‬ ‫عملیات شیمیائی شامل کدامیک از موارد زیر میباشد؟‬ ‫1) سرماخوردگی‬ ‫۲) پرخونی‬ ‫۳) سکته‬ ‫۴) کمخونی‬ ‫۶1 - بیماری حرفهای جلدی (ساده و چرکی و از نوع اگزما) در ارتباط با چه مواد احتمالی ایجاد میگردد؟‬ ‫1) نفتی‬ ‫۲) سموم کشاورزی‬ ‫۳) خشکشویی‬ ‫۴) سیمان‬ ‫71 - محاسبه حق بیمه بر اساس قانون بیمههای اجباری کارگران ساختمانی به عهده چه سازمانی است؟‬ ‫1) تأمین اجتماعی‬ ‫۲) بانک مرکزی‬ ‫۳) وزارت کار‬ ‫۴) شهرداریها‬ ‫۸1 - چه قشری منحصراً از مزایای قانون بیمههای اج باری کارگران ساختمانی منتفع میشوند؟‬ ‫1) مالکین ساختمانها‬ ‫۲) کارفرمایان ساختمانها‬ ‫۳) عابر ین از مقابل ساختمانها‬ ‫۴) کارگران ساختمانها‬ ‫۹1 - بیمهشدهای که برای ۲ با چند نفر کارفرما کار میکند نحوه پرداخت حق بیمه او چگونه میتواند باشد؟‬ ‫1) کارفرمای اول حق بیمه میدهد‬ ‫۲) کارفرمای آخر حق بیمه میدهد‬ ‫۳) خود کارگر حق بیمه بدهد‬ ‫۴) هریک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوق که میپردازند حق بیمه میدهند.‬ ‫۳۴ - ضرباالجل تسلیم گزارش حادثه ناشی از کار به سازمان تأمین اجتماعی که در قانون پیشبینیشده چه مدتی است؟‬ ‫1) سه روز اداری‬ ‫۲) سه هفته اداری‬ ‫۳) سه ماه اداری‬ ‫۴) سه سال اداری‬ ‫3۴ - درجه کاهش قدرت کار بیمهشده ازکارافتاده کلی که از غرامت قان ونی استفاده باید بکند چند درصد است؟‬ ‫1) ۰1 در صد‬ ‫۲) ۰۳ درصد‬ ‫۳)۰۴ درصد‬ ‫۴) ۰۰ درصد‬ ‫۲۴ - کاربرداره چندمنظوره؟‬ ‫1) منبتکاری‬ ‫۲) پزشکی‬ ‫۳) درودگری‬ ‫۴) درب و پنجره سازی‬ ‫1۴ - کار در ارتفاع باالی دو متر با چه نوع ابزار بیخطر خواهد بود؟‬ ‫1) نردبان‬ ‫۲) چند صندلی رویهم‬ ‫۳) لیفتراکت‬ ‫۴) جرثقیل سبد دار‬ ‫۴۴ - در شروع عملیات چاهکنی برابر آئیننامه و مقررات حفر چاههای دستی درصورتیکه عمق چاه از 5 متر بگذرد حداقل‬ ‫تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟‬ ‫1) یک نفر‬ ‫۲) دو نفر‬ ‫۳) سه نفر‬ ‫۴) چهار نفر‬ ‫5۴ - ارتباط مق نی با فرد باالی چاه با چه علائمی مقدور است؟‬ ‫1) داد زدن‬ ‫۲) عالمت دست‬ ‫۳) تکان دادن طناب استفاده از رنگ اخبار‬ ‫۴) جدا کردن دلو از طناب‬ ‫۶۴ - در محل کار که احتمال خطر انفجار یا حریق باشد استفاده از کدامیک، از وسایل زیر بهکلی ممنوع است؟‬ ‫1) مداد‬ ‫۲) کاغذ‬ ‫۳) اسکناس‬ ‫۴) عینک از نوع سلولوئید‬ ‫7۴ - لباس نسوز کامل شامل باشلقی - دستکش - کفش از یک تیکه و سر هم در قبال چه حوادثی کارساز است؟‬ ‫1) حریق و انفجار ناگهانی‬ ‫۲) مسافرت دریا‬ ‫۳) اسکی‬ ‫۴) کوهنوردی‬ ‫۸۴ - کاربرد ایجاد کانالهای چوبی یا فلزی در ساختمانهای در حال تخریب؟‬ ‫1) جابجا شدن کارگران -‬ ‫۲) ایجاد ارتباط با خارج ساختمان‬ ‫۳) انتقال مصالح‬ ‫۴) تهویه هوا‬ ‫۹۴ - کاربرد گترهای تهیهشده از پنبه ک وهی یا مواد مقاوم در مقابل حرارت؟‬ ‫1) مواد مذاب‬ ‫۲) آهنگری‬ ‫۳) رانندگی‬ ‫۴) جوشکاری‬ ‫۳5 - درجایی که احتمال میرود سیم اتصال زمین آسیب ببیند باید آن را به چه طریق محافظت نمود؟‬ ‫1) نوارچسب اسکاچ‬ ‫۲) نوارچسب پارچهای‬ ‫۳) شیمیائی‬ ‫۴) وسایل مکانیکی‬ ‫35 - اگر از زیر دستگاههای برقی که در معادن داخل روغنکار میکنند در موقع بروز نقص تمام روغن ریخته شود چه‬ ‫مادهای عامل جذب روغن میتواند باشد به مقدار کافی باید در محل وجود داشته باشد؟‬ ‫1) خاک رس‬ ‫۲) خاکسنگ‬ ‫۳) ماسه‬ ‫۴) سیمان‬ ‫۲5 - وظیفه قانونی کارفرما در اختیار گذاردن لباس کار مجانی به کارگران در سال؟‬ ‫1) یکدست‬ ‫۲) دودست‬ ‫۲) سه دست‬ ‫۴) چهار دست‬ ‫15 - کدامیک از سنگهای زیر سنگ سمباده، میباشد؟‬ ‫1) سنگ برش‬ ‫۲) سنگساب‬ ‫۳) سنگ پرداخت‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۴5 - مخازن گاز کشیها چند مدت یکبار باید تحت آزمایش فشار آب قرار گیرد؟‬ ‫1)۰ ماه‬ ‫۲) 1 سال‬ ‫۳)۷ سال‬ ‫۴) ۰ سال‬ ‫55 - یک مترمکعب اکسیژن در شرایط متعارفی چند کیلوگرم وزن دارد؟‬ ‫1)۰5/۲‬ ‫۲)۰5/1‬ ‫۳)۰۷/۲‬ ‫۴)۳۴/1‬ ‫۶5 - سنگی از ارتفاع ۳۸ متری رها میشود بعد از چند ثانیه به زمین اصابت میکند (شتاب جاذبه زمین را ده فرض کنید)؟‬ ‫1)5‬ ‫۲)۰1‬ ‫۳)۶۲‬ ‫۴)۴‬ ‫75 - اتومبیلی با سرعت ۳۲3 کیلومتر بر ساعت بهموازات قطاری با سرعت ۳۸ کیلومتر بر ساعت و بهموازات آن برخالف‬ ‫جهت درحرکت است مسافران چه سرعتی را مالحظه میکنند؟‬ ‫1) ۶۰1 کیلومتر بر ساعت‬ ‫۲) ۶۶۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۳) ۶۴۴ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۴) ۶۶1 کیلومتر بر ساعت‬ ‫۸5 - قطر سنگ سمباده، یک ماشین سنگزنی ۳۲ سانتیمتر و سرعت آن ۳۳۳۶ دور در دقیقه میباشد اگر تکهای کوچک از‬ ‫کنار محیطی آن کنده شود با چه سرعتی پرتاب خواهد شد؟‬ ‫1) ۴۷۳ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۲) ۰۳۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۳) ۰۴۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۴) ۲۳۲ کیلومتر بر ساعت‬ ‫۹5 - یک اتمسفر چند پوند بر اینچ مربع است؟‬ ‫1)۰/۲1‬ ‫۲)۲/۳1‬ ‫۳)۰/۴1‬ ‫۴)۰/11‬ ‫۳۶ - شدت نور حاصل از جوشکاری الکتریکی (قوس الکتریکی) بهمراتب قویتر از شدت ن ور مناسب برای چشمها میباشد‬ ‫کدام اعداد زیر در این مورد صحیح تراست؟‬ ‫1) ۶۶۲ مرتبه قویتر است‬ ‫۲) ۶۶۷ مرتبه قویتر است‬ ‫۳) ۶۶۶1 مرتبه قویتر است‬ ‫۴) ۶۶۶۶1 مرتبه قویتر است‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون