دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - محموله ۱3 تنی را به اشکال چهارگانه زیر به جرثقیل آویختهایم ازنظر ایمنی کدام وضعیت بهتر است؟‬ ‫3)‬ ‫2)‬ ‫1)‬ ‫4)‬ ‫2 - سه قطعه چوب در یک اتاقک با اسکلت چوبی به هم میخکوب شدهاند. با توجه به شکلهایی که مالحظه میشود:‬ ‫1) اتصال ‪ A‬مقاومتر است.‬ ‫2) اتصال ‪ B‬مقاومتر است‬ ‫3)‪ A,B‬ازنظر مقاومت یکساناند.‬ ‫4) هیچکدام درست انجامنشده است.‬ ‫1 - با توجه به شکل ازنظر پیشگیری از حادثه بهترین حالت پایداری نردبان درصورتیکه:‬ ‫‪����‬‬ ‫‪2����‬‬ ‫=‪ L‬باشد 2) =‪ L‬باشد‬ ‫1)‬ ‫5‬ ‫7‬ ‫‪����‬‬ ‫3) =‪ L‬باشد‬ ‫4‬ ‫‪2����‬‬ ‫=‪ L‬باشد‬ ‫4)‬ ‫9‬ ‫4 - سوارشدن کارگران روی سیم نقاله دستگاههای باالبر:‬ ‫3) مجاز است.‬ ‫1) مطلقاً ممنوع است‬ ‫4) بستگی به موقعیت کار دارد.‬ ‫2) ممنوع است‬ ‫۵ - در چه مواردی تعبیه و نصب برقی گیر الزامی نیست؟‬ ‫1) در ساختمانهایی که مواد قابلاحتراق و یا انفجار تولید یا ذخیره میشود.‬ ‫2) تانکها و مخازنی که بنزین و روغن و نفت یا مواد قابل اشتعال دیگر در آنها نگهداری میشود.‬ ‫3) کورههای مرتفع و خودکشهای بلند‬ ‫4) محل موتور ژنراتور‬ ‫۶ - حداقل فاصله خاکهای حاصل او ک ندن چاه دستی به چه فاصله از کنارههای چـاه باید ریخته شود‬ ‫1) نیم متری چاه‬ ‫2) یک متری چاه‬ ‫3) یک متر و نیم چاه‬ ‫4) 2 متری چاه‬ ‫1 - چرا اره چوببری باید چپ و در است داشته باشد.‬ ‫1) چوبهای خشک و محکم را خوب ببرند‬ ‫2) از کند شدن اره جلوگیری شود‬ ‫3) عرض برش ایجادشده از کلفتی تیغهاره کمی بیشتر شود‬ ‫4) اره دوام بیشتری داشته باشد.‬ ‫۸ - در کارگاههای دارای خطر پرتوهای یونی ساز لباسهای حفاظتی شامل:‬ ‫1) کتوشلوار‬ ‫2) روپوش دو تیکه‬ ‫3) لباس کار منفذ دار‬ ‫4) لباس کار بدون منفذ‬ ‫۹ - در فضاهایی که تنفس کردن شرط فوری دارد ( مانند گازهای سمی، گازهای سریع الشتعال یا محیطهایی که فاقد‬ ‫اکسیژن است) بهتر بن ماسک تنه که باید تجویز کرد کدام است؟‬ ‫1) ماسک با کپسول اکسیژن‬ ‫2) ماسک با دستگاه جذبکننده گازها‬ ‫3) ماسک با کپسول هوای فشرده‬ ‫4) ماسک با لوله انتقالدهنده هوای سالم که دارای وسیله دهش هوا باشد.‬ ‫۱3 - کاربرد ماشین کف رنده در کدام صنعت است؟‬ ‫1) مکانیکی اتومبیل‬ ‫2) نساجی‬ ‫3) کشاورزی‬ ‫4) تجاری‬ ‫3 3 - اگر از محلی که باید کارشناسی کنیم که بهموجب امر مقامات صالحه رسمی کیفری مهرومومشده باشد چه میکنید؟‬ ‫1) دستور میدهید مالک محل مهروموم را بشکند.‬ ‫2) از نیروهای انتظامی میخواهید مهروموم را بشکند‬ ‫3) از دادگاه حقوقی میخواهید مهروموم را بشکند.‬ ‫4) از هیچکدام.‬ ‫23 - حفاظ گذاری روی ماشینهای فرد در کدام قسمت ماشین مؤثر است؟‬ ‫1) دسته فرد‬ ‫2) تیغه فرد‬ ‫3) بدنه فرد‬ ‫4) میز فرد‬ ‫13 - بازرسان کار در چه مواقعی طبق قانون میتوانند به کارگاهها برای بازرسی. مراجعه نمایند؟‬ ‫1) صبحها‬ ‫2) عصرها‬ ‫3) در ساعات اداری‬ ‫4 - در هر موقع از شبانهروز‬ ‫43 - هر مخزن حمل گاز مایع باید مجهز به یک یا چند سوپاپ اطمینان از نوع زیر.‬ ‫باشد.‬ ‫1) فنرى‬ ‫2) آهنی‬ ‫3) چوبی‬ ‫4 – پالستیکی‬ ‫۵3 - چرا شیشههای موجود در ساختمان باید قبل از تخریب درآورده شود؟‬ ‫1) بر اینکه نشکند‬ ‫2) برای اینکه بفروشند.‬ ‫3) برای اینکه به اشخاص آسیب نرساند‬ ‫4) برای اینکه انبار کنند.‬ ‫۶3 -مصالح ناشی از تخریب را با چه وزنی روی کف طبقات قرار میدهند؟‬ ‫1) از ظرفیت مقاوم کف طبقه مربوطه بیشتر باشد.‬ ‫2) از ظرفیت مقاوم کف طبقه مربوطه کمتر باشد.‬ ‫3) با مقاومت کف طبقه مربوطه برابر باشد.‬ ‫4) برابر با نصف ظرفیت مقاوم کف طبقه باشد.‬ ‫13 - چه مقدار از تیغه فرد بهوسیله حفاظ پوشیدهها‬ ‫1) محل نزدیک به دسته‬ ‫2) محل نزدیک به لبه‬ ‫3) نیمی از آن‬ ‫4) تمام آن‬ ‫۸3 - مصالح ساختمانی را در ارتفاع با چه وسیله حمل میکنند؟‬ ‫1) با پرتاب سقوط آزاد‬ ‫2) پرتاب از داخل کانالهای چوبی یا فلزی‬ ‫3) بهوسیله فرغون‬ ‫4) بهوسیله طناب‬ ‫۹3 - در البراتوار و کارگاههای شیم یائی و مراکز برق از جنبه حفاظت چه نوع نردبان کاربرد دارد؟‬ ‫1) آلومینیمی‬ ‫2) چوبی‬ ‫3) فلزی‬ ‫4) الستیکی‬ ‫۱2 - برای کود برداری، درخت یا تختهسنگ و سایر موانع مشابه و حجیم را چگونه از محل خارج میکنیم؟‬ ‫1) جرثقیل‬ ‫2) چرخدستی‬ ‫3) نیروی کارگر‬ ‫4) بلدوزر‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن