راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - محموله ۱3 تنی را به اشکال چهارگانه زیر به جرثقیل آویختهایم ازنظر ایمنی کدام وضعیت بهتر است؟‬ ‫3)‬ ‫2)‬ ‫1)‬ ‫4)‬ ‫2 - سه قطعه چوب در یک اتاقک با اسکلت چوبی به هم میخکوب شدهاند. با توجه به شکلهایی که مالحظه میشود:‬ ‫1) اتصال ‪ A‬مقاومتر است.‬ ‫2) اتصال ‪ B‬مقاومتر است‬ ‫3)‪ A,B‬ازنظر مقاومت یکساناند.‬ ‫4) هیچکدام درست انجامنشده است.‬ ‫1 - با توجه به شکل ازنظر پیشگیری از حادثه بهترین حالت پایداری نردبان درصورتیکه:‬ ‫‪����‬‬ ‫‪2����‬‬ ‫=‪ L‬باشد 2) =‪ L‬باشد‬ ‫1)‬ ‫5‬ ‫7‬ ‫‪����‬‬ ‫3) =‪ L‬باشد‬ ‫4‬ ‫‪2����‬‬ ‫=‪ L‬باشد‬ ‫4)‬ ‫9‬ ‫4 - سوارشدن کارگران روی سیم نقاله دستگاههای باالبر:‬ ‫3) مجاز است.‬ ‫1) مطلقاً ممنوع است‬ ‫4) بستگی به موقعیت کار دارد.‬ ‫2) ممنوع است‬ ‫۵ - در چه مواردی تعبیه و نصب برقی گیر الزامی نیست؟‬ ‫1) در ساختمانهایی که مواد قابلاحتراق و یا انفجار تولید یا ذخیره میشود.‬ ‫2) تانکها و مخازنی که بنزین و روغن و نفت یا مواد قابل اشتعال دیگر در آنها نگهداری میشود.‬ ‫3) کورههای مرتفع و خودکشهای بلند‬ ‫4) محل موتور ژنراتور‬ ‫۶ - حداقل فاصله خاکهای حاصل او ک ندن چاه دستی به چه فاصله از کنارههای چـاه باید ریخته شود‬ ‫1) نیم متری چاه‬ ‫2) یک متری چاه‬ ‫3) یک متر و نیم چاه‬ ‫4) 2 متری چاه‬ ‫1 - چرا اره چوببری باید چپ و در است داشته باشد.‬ ‫1) چوبهای خشک و محکم را خوب ببرند‬ ‫2) از کند شدن اره جلوگیری شود‬ ‫3) عرض برش ایجادشده از کلفتی تیغهاره کمی بیشتر شود‬ ‫4) اره دوام بیشتری داشته باشد.‬ ‫۸ - در کارگاههای دارای خطر پرتوهای یونی ساز لباسهای حفاظتی شامل:‬ ‫1) کتوشلوار‬ ‫2) روپوش دو تیکه‬ ‫3) لباس کار منفذ دار‬ ‫4) لباس کار بدون منفذ‬ ‫۹ - در فضاهایی که تنفس کردن شرط فوری دارد ( مانند گازهای سمی، گازهای سریع الشتعال یا محیطهایی که فاقد‬ ‫اکسیژن است) بهتر بن ماسک تنه که باید تجویز کرد کدام است؟‬ ‫1) ماسک با کپسول اکسیژن‬ ‫2) ماسک با دستگاه جذبکننده گازها‬ ‫3) ماسک با کپسول هوای فشرده‬ ‫4) ماسک با لوله انتقالدهنده هوای سالم که دارای وسیله دهش هوا باشد.‬ ‫۱3 - کاربرد ماشین کف رنده در کدام صنعت است؟‬ ‫1) مکانیکی اتومبیل‬ ‫2) نساجی‬ ‫3) کشاورزی‬ ‫4) تجاری‬ ‫3 3 - اگر از محلی که باید کارشناسی کنیم که بهموجب امر مقامات صالحه رسمی کیفری مهرومومشده باشد چه میکنید؟‬ ‫1) دستور میدهید مالک محل مهروموم را بشکند.‬ ‫2) از نیروهای انتظامی میخواهید مهروموم را بشکند‬ ‫3) از دادگاه حقوقی میخواهید مهروموم را بشکند.‬ ‫4) از هیچکدام.‬ ‫23 - حفاظ گذاری روی ماشینهای فرد در کدام قسمت ماشین مؤثر است؟‬ ‫1) دسته فرد‬ ‫2) تیغه فرد‬ ‫3) بدنه فرد‬ ‫4) میز فرد‬ ‫13 - بازرسان کار در چه مواقعی طبق قانون میتوانند به کارگاهها برای بازرسی. مراجعه نمایند؟‬ ‫1) صبحها‬ ‫2) عصرها‬ ‫3) در ساعات اداری‬ ‫4 - در هر موقع از شبانهروز‬ ‫43 - هر مخزن حمل گاز مایع باید مجهز به یک یا چند سوپاپ اطمینان از نوع زیر.‬ ‫باشد.‬ ‫1) فنرى‬ ‫2) آهنی‬ ‫3) چوبی‬ ‫4 – پالستیکی‬ ‫۵3 - چرا شیشههای موجود در ساختمان باید قبل از تخریب درآورده شود؟‬ ‫1) بر اینکه نشکند‬ ‫2) برای اینکه بفروشند.‬ ‫3) برای اینکه به اشخاص آسیب نرساند‬ ‫4) برای اینکه انبار کنند.‬ ‫۶3 -مصالح ناشی از تخریب را با چه وزنی روی کف طبقات قرار میدهند؟‬ ‫1) از ظرفیت مقاوم کف طبقه مربوطه بیشتر باشد.‬ ‫2) از ظرفیت مقاوم کف طبقه مربوطه کمتر باشد.‬ ‫3) با مقاومت کف طبقه مربوطه برابر باشد.‬ ‫4) برابر با نصف ظرفیت مقاوم کف طبقه باشد.‬ ‫13 - چه مقدار از تیغه فرد بهوسیله حفاظ پوشیدهها‬ ‫1) محل نزدیک به دسته‬ ‫2) محل نزدیک به لبه‬ ‫3) نیمی از آن‬ ‫4) تمام آن‬ ‫۸3 - مصالح ساختمانی را در ارتفاع با چه وسیله حمل میکنند؟‬ ‫1) با پرتاب سقوط آزاد‬ ‫2) پرتاب از داخل کانالهای چوبی یا فلزی‬ ‫3) بهوسیله فرغون‬ ‫4) بهوسیله طناب‬ ‫۹3 - در البراتوار و کارگاههای شیم یائی و مراکز برق از جنبه حفاظت چه نوع نردبان کاربرد دارد؟‬ ‫1) آلومینیمی‬ ‫2) چوبی‬ ‫3) فلزی‬ ‫4) الستیکی‬ ‫۱2 - برای کود برداری، درخت یا تختهسنگ و سایر موانع مشابه و حجیم را چگونه از محل خارج میکنیم؟‬ ‫1) جرثقیل‬ ‫2) چرخدستی‬ ‫3) نیروی کارگر‬ ‫4) بلدوزر‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون