راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور حمل و نقل (ترابری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته امور حمل و نقل (ترابری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Hamlonaghl_Tarabari_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری

لطفاً متن زیر را بخوانید و به ده سؤال مطرح شده درباره آن در پاسخنامه پاسخ دهید

۱- متصدی حمل (شرکت کشتیرانی و حمل‌ونقل بین‌المللی آلفا) با بازرگانی آذر نوا قرار می‌گذارد حمل وسایل و لوازم‌آرایشی از مرز بازرگان به شهر آلما آتی قزاقستان را به عهده بگیرد.

۲- شرکت آلفا برای تأمین وسیله نقلیه (کامیون) از عامل حمل (شرکت حمل‌ونقل گسترش شاهد) استفاده می‌نماید.

3- در ﺗﺎرﯾﺦ 1996/12/15 ﻣﯿﻼدي ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ جاده‌ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 00208 ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره30/12129  - ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮي 1950 ﮐﺎرﺗﻦ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ وزن ﺧﺎﻟﺺ 20000 ﺗﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎرش ﮐﺎرﺗﻦﻫﺎ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

4- در ﺗﺎرﯾﺦ 1996/12/3 ﻣﯿﻼدي ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ جاده‌ای دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 00206 ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 15131/20 - ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮي 2095 ﮐﺎرﺗﻦ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ وزن ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 18/976 ﺗﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻨﺪ 3 درج ﻣﯽﮔﺮدد.

5- ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎ آﺗﯽ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎﻻ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺮاي ﮐﺴﺮي ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

 ﮐﺴﺮ 87 ﮐﺎرﺗﻦ از ﮐﺎﻣﯿﻮن 20/ 15131

ﮐﺴﺮ 35 ﮐﺎرﺗﻦ از ﮐﺎﻣﯿﻮن 30/ 12129

6 - رانندگان کامیون صورتجلسه کسر کالا را امضاء می‌نمایند. لیکن در ذیل امضاء خود عبارات زیر را اضافه می‌کنند.

یک - چادر و پلمپ کامیون در قسمت بار سالم بوده است

دو - به گفته گیرنده کالا این تعداد کارتن کسر می‌باشد

سه - ارزش کالاهای کسر شده را تائید نمی‌کنیم

از شما به عنوان کارشناس رسمی رشته حمل ونقل دعوت شده است به دادگاه مراجعه نموده با توجه به مدارک موجود در پرونده به شرح فوق‌الذکر نظریه کارشناسی ارائه فرمایید.

ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺪارك ﭘﺮوﻧﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺑﺪوي و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ:

ﺧﻮاﻫﺎن / ﺧﻮاﻧﺪه: ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻔﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاﻧﺪه / ﺧﻮاﻫﺎن: ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ: ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 12 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﭘﺲﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 21,5 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎ اﺳﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 5194 دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﺎﻻ (ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آذر ﻧﻮا) در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

۱- نام سند محل جادهای صادره چیست؟ و چه مقرراتی بر آن حاکم می‌باشد؟

۲- مسئولیت صادرکننده سند حمل جادهای در مقابل کسری کالا چقدر است؟

۳- اگر این سند حمل توسط متصدی حمل صادر شود چه نام خواهد داشت و مقررات حاکم بر آن چیست؟

۴- اگر در سوابق موجود در پرونده گزارشی درباره حادثه سرقت توسط پلیس وجود نداشته باشد صورتجلسه کسر تخلیه را چگونه ارزیابی میکنید؟

5- مسئولیت کسری کالا در مقصد به عهده کیست؟

6- چرا قضیه به دادگاه ارجاع شده است و خواهان و خوانده مسیر طولانی برای رسیدن به حقوق خود را طی کرده‌اند؟

-7 درج جملات اضافه در ذیل امضاء رانندگان کامیون چه آثاری در مسئولیت‌ها و مصونیت های حمل کننده دارد؟

8- چه رابطه‌ای بین شرکت حمل نقل گسترش شاهد و بازرگانی آذر نوا برقرار است؟

9- ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺲﮐﺮاﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 12 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ؟

10- ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت 21,5 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎ و 5194 دﻻر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺪام ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ / مقرراتی؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)