دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1371

0 تومان
کد محصول : Gazayee_Masmomiat_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-ﺳﺘﺮون ﮐﺮدن.(اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن) ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﻇﺮوف در ﭼﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 • 121 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 5 دﻗﯿﻘﻪ
 • 188 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 10 دﻗﯿﻘﻪ
 • 121 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 15 دﻗﯿﻘﻪ
 • ﻫﯿﭻﮐﺪام

2-ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راههای ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﻨﺘﺮل

1) آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود

2) ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن، رﺳﯿﺪن ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود

3) ﻫﺮ دو

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

3-ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﺋﯽ در اﺛﺮ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

1) ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻢ، ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم

2) ﮐﻠﯿﺴﺘﺮﯾﺪم ﭘﺮﻓﺮ ژﻧﺲ

3) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻃﻼﯾﯽ

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

4-ﺳﻤﻮم آﻟﻔﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪامﯾﮏ از ﮐﭙﮏﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟

1) اﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ

2) ﻣﺮﮐﻮر

3) اﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼوس

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

5-ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺑﺎدﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪه و ﺧﻮب اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1) ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ

2) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك

3) ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻢ

4) ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﻓﺮم

5-ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺑﺎدﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪه و ﺧﻮب اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1) ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ

2) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك

3) ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻢ

4) ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﻓﺮم

7-ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ

 1) ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

2) ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد

3) ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

7-ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ

 1) ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

2) ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد

3) ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

 

9-ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ از.

 1) وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

2) ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

3) وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن

4) وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ

10-ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ درﭼﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺪام درﺟﻪ اﺳﺖ؟

 • 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
 • 2 در ﭼﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
 • 4 در ﭼﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
 • 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

11-ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻠﻒ ﻻﯾﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

1) ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن از ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ

 2) ﻧﺼﻒ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف

3) ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

12-در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺬﯾﺮهﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد؟

1) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 4% ﺑﻪ ﻣﺪت 30 روز

2) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 8% ﺑﻪ ﻣﺪت 20 روز

3) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 10% ﺑﻪ ﻣﺪت 15 روز

4) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 10% ﺑﻪ ﻣﺪت 90 روز

13-در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺬﯾﺮهﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد؟

1) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 4% ﺑﻪ ﻣﺪت 30 روز

2) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 8% ﺑﻪ ﻣﺪت 20 روز

3) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 10% ﺑﻪ ﻣﺪت 15 روز

4) ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﮏ 10% ﺑﻪ ﻣﺪت 90 روز

14-ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎر اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

 • 2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ
 • 1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ
 • 5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ
 • 5/0 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ

15-ﺗﻔﺎوت اﻣﻮﻟﺴﯿﻮنﻫﺎي ﮐﺮه و ﺧﺎﻣﻪ در ﭼﯿﺴﺖ؟

1) ﮐﺮه - آب در روﻏﻦ - ﺧﺎﻣﻪ - روﻏﻦ در آب

2) ﮐﺮه - روﻏﻦ در آب - ﺧﺎﻣﻪ - آب در روﻏﻦ

3) ﻫﺮ دو

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

16-ﭼﻪ ﻧﻮع از وﯾﺮوسﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﺒﺐ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟

1) وﯾﺮوس ﭘﻮﻟﯿﻮ

2) وﯾﺮوس HIV

3) وﯾﺮوس H A

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

17-ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺒﻮس در آرد ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 5/
 • 2/ 10
 • 3/ 15
 • 4/21

 

18-ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻬﻠﯿﻨﮓ A و B ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

1) اﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺮارت در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ

2) ﺳﻮد ﺑﺎ ﺣﺮارت در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ

3) ﺳﻮد و اﺳﯿﺪ ﺑﺪون ﺣﺮارت در درﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

19-ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﻦ ﭘﺲ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

1) 15 ﺗﺎ 20 دﻗﯿﻘﻪ

1 )2 ﺗﺎ 1/30 ﺳﺎﻋﺖ

3 )3 ﺳﺎﻋﺖ

7 )4 ﺳﺎﻋﺖ

20-ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ. در ﮐﺎﻟﺒﺎسﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

1) 200 ﭘﯽ ﭘﯽ ام

2) 100 ﭘﯽ ﭘﯽ ام

3) 120 ﭘﯽ ﭘﯽ ام

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

21-ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

 1) ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

2) ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ

3) ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻزم اﺳﺖ

4) از ﻫﺮ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ

21-ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

 1) ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

2) ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ

3) ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻزم اﺳﺖ

4) از ﻫﺮ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ

23-ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1) وﯾﺮوسﻫﺎ - رﯾﮑﺘﺰﯾﺎﻫﺎ - ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ - ﻗﺎرچﻫﺎ – اﻧﮕﻞﻫﺎ

2) اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ

3) ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ

4) ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺻﺪا

24-ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮك در ﻏﺬاﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮاد زﯾﺮ اﺳﺖ.

 1) ﺧﺎك

2) اﻧﺴﺎن

3) آبوﺧﺎك

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

25-ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻨﯿﺮ. ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1) آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ

2) ﮐﺎرﺋﯿﻦ

3) ﮐﻠﺴﯿﻢ

4) اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ

26-ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

 1) 25 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ %60 ﺑﻪ ﻣﺪت 5 روز

2) 25 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ 90% ﺑﻪ ﻣﺪت 3 روز

3) 25 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ 80% ﺑﻪ ﻣﺪت 2 روﻧﺪ

4) 37 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ 70% ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ

27-ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ از ﭼﻪ ﻧﻮع آردي ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

1) آرد ﮔﻨﺪم ﻧﺮم

2) آرد ﮔﻨﺪم ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺮم

3) آرد ﮔﻨﺪم ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ

4) آرد ﮔﻨﺪم ﺳﺨﺖ

28-ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﯾﻦ ﺳﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

 1) ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس، ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﻮس

2) ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻢ.

3) وﯾﺒﺮون ﮐﻠﺮه (ﻋﺎﻣﻞ وﺑﺎ)

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

29-ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ روﻏﻦ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ و ﻧﺎرﮔﯿﻞ در ﮐﺮه از ﮐﺪامﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟

ا) ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

2) ﮔﺎز ﮐﺮﯾﻤﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ

3) ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

30-ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ از ﮐﺪامﯾﮏ ﻃﻮلﻣﻮجﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

1)UV

2) VIS

3) ﻫﺮ دو

4) ﻫﯿﭻﮐﺪام

 

31-ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺟﺰ آﻧﺘﯽ.اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1) آﮐﺘﯿﻞ ﮔﺎﻻت

2) ﺑﻮﺗﯿﻠﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ

3) آﻟﻔﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول.

4) ﭘﺮوﭘﯿﻞ ﮔﺎﻻت

32-ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻧﺠﻤﺎد از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﻫﻮاي ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺪامﯾﮏ از درﺟﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1) 15 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

2) 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

3) 30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

4) 27 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

33-واﮐﻨﺶﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻤﯽ در ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪامﯾﮏ، از آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

1) آﻣﯿﻼز ﻫﺎ

2) ﮐﺎﺗﺎﻻزﻫﺎ

3) ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ اﮐﺴﯿﺪارﻫﺎ

4) ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﻧﺮﻫﺎ

34-ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آب ﻣﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ؟

1) ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ

2) ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ

3) ﭘﺘﺎس - ﻓﺴﻔﺮ - ﻧﯿﺘﺮوژن

4) ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ

35-ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ وﯾﺒﺮﯾﻮﯾﺎ را ﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮑﻮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

1) ﻏﺬاي ﮔﯿﺎﻫﯽ

2) ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪه

3) ﻏﺬاي درﯾﺎﯾﯽ

4) ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎ

36-ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ رﻗﯿﻖﺷﺪه ﭼﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟

1) اﻧﺪﯾﺶ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ

2) اﻧﺪﯾﺲ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ

3) اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻟﮑﻞ

4) اﻧﺪازهﮔﯿﺮي الکل و اﻧﺪﯾﺲ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ

37-ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻗﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

1)3/16 درﺻﺪ

)2 3/17 درﺻﺪ

)3 2/12 درﺻﺪ

162/9 )4 درﺻﺪ

38-ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﺪامﯾﮏ از ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 1) ﺷﯿﮕﻼ

2) ﮐﻠﯽ ﻓﺮم

3) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك

4) ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ

39-آﯾﺎ در ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ

1) اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ + ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ

2) اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ + ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ + ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ

3) اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ + ﮔﺎر ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ + ﻣﺘﺎﻧﻮل + اﻟﮑﻞ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و آﻟﺪﺋﯿﺪ و ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ و ﻏﯿﺮه

 4) اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ + ﮐﺎر ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ + ﻣﺘﺎﻧﻮل + آﻟﺪﺋﯿﺪ

 

40-ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﺸﻤﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟

15 )1 ﺗﺎ 17 درﺻﺪ

2) 14 ﺗﺎ 16 درﺻﺪ

3) 12 ﺗﺎ 14 درﺻﺪ

4) 10 ﺗﺎ 12 درﺻﺪ‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن