راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Farsh_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- ﮐﻼف ﭘﺸﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﯾﺪ در دوغ و زاج ﺑﺎﺷﺪ؟

1) 7                   3) 5

2) 3                   4) 10

2- رنگ گندل چه رنگی است؟

1) سبز

2) قرمز

3) زرد

4) بنفش

3- رنگ اسپرگ چه رنگی است و در کدام منطقه ایران وجود دارد؟

1) قرمز – کرمانشاه

2) سبز – همدان

3) زرد نارنجی – کرمان

4) قهوهای – کرمان

4- از بقم چه رنگی برای فرش تهیه می‌شود؟

1) سبز

2) قرمز دانه

3) بنفش و سرخ

4) زرد و نارنجی

5- نقشه جوشقان در کدام شهرها بافته نمی‌شود؟

1) تبریز و آذرشهر

2) کاشان و اصفهان

3) کرمان و خراسان

4) همدان و اراک

۶- فرش‌های مراد تپه در کجا بافته می‌شود؟

1) همدان

2) مرادآباد کرمانشاه

3) سنندج

4) گنبد

7- قالیچه بهلولی و بایزدی در کجا بافته می‌شود؟

1) همدان و قشقایی

2) تربت حیدریه و آذرشهر

3) کرمان و یزد

4) کاشمر

۸- گپه چیست؟

1) فرش پز بلند کف ساده ابریشمی مخصوصی بختیاری

2) فرش پز بلند کف ساده با تار ابریشم مخصوصی یزد و کرمان

3) فرش یا قالیچه پز بلند کف ساده مخصوص آذربایجان

4) فرش یا قالیچه پز بلند مخصوص بختیاری و فارسی

۹- فرش‌های افشار کجا بافته می‌شود؟

1) افشار بیجار - همدان - افشار قوچان

2) افشار بیجار - سیرجان – قوچان

3) افشارسنه - افشار سیرجان - شیروان و قوچان

4) افشار سیرجان - افشار قوچان - افشار کرمانشاه

10- بهترین نوع ابریشم فرش علاوه بر گیلان در کجا تولید می‌شود؟

1) پاکستان – استرالیا

2) چین – کشمیر

3) مشهد – سنندج

4) صومعه سرا- اطراف گیلان

11- نوع بافت فرشی ساروق کدام است و چند درصد در اراک ساروقی بافته می‌شود؟

1) ترکی بافت - 50

2) ترکی بافت – 40

3) فارسی بافت – ۸0

4) فارسی بافت – ۶0

12- فرشی لیلیان یا ارمنی بافت چند پوده است و در اطراف کجا بافته می‌شود؟

1) دو پوده – همدان

2) دو پوده – اسدآباد

3) یک پوده - شمال غربی خمین

4) دو پوده - شمال غربی خمین

13- نوع گره فرش‌های کرمان را معلوم کنید ترکی بافت است یا فارسی بافت؟ مرغوب آن باب کدام کشور است؟

1) ترکی بافت، تیره‌ها در بالا و پائین گردان است – روسیه

2) ترکی بافت، تیره‌ها در بالا و پائین گردان است – آلمان

3) فارسی بافت، بهارخواب‌ها گردون فرش دور تیره پائین می‌چرخد – فرانسه

4) فارسی بافت، بهارخواب‌ها چرخان – امریکا

14- طرح‌های این نقشه فرشی مربوط به کدام منطقه است صحیح آن کدام است؟

1) سالارخانی (بلوچ) کشکولی (شیراز) آخال (ترکمن) تکه (بجنورد) جوشقان (میمه)

2) سالارخانی (کردستان) سنگ چوری (بلوچ) آینه لو (ترکمن) جوشقان (میمه) تکه (بجنورد)

3) کشکولی (شیراز) شیخ صفی (تبریز) بته جقه (کرمان) ماهی (کاشان)

4) بازوبندی (اصفهان) میناخانی (ورامین) سردار جنگل (یزد) خشتی (تبریز)

15- دار عمودی و افقی در کدام منطقه‌ای ایلاتی استفاده می‌شود؟

1) منطقه ترکمن‌صحرا

2) ایلات بلوچ

3) ایلات ارسباران

4) ایلات بختیاری

1۶- در رده‌بندی ابزار کدام دسته زیر صحیح است؟

1) تسمه - کلوزار - دفتین – قیچی

2) تسمه - شانه - دفتین – کجی

3) دفتین - شانه - کلاف – سیخ

4) تسمه - کلوزار- دفتین - قیچی

17- در اواخر سلطنت قاجار فرش‌های ایران به کدام کشورها فروخته می‌شد؟

1) آلمان - روسیه - فرانسه – بلژیک

2) انگلیس‌ها - آمریکائی‌ها - بلژیک - روسیه

3) انگلیسی - فرانسه – آمریکا

4) ترکیه - انگلیسی - فرانسه – روسیه

1۸ - در فرش‌های سابق ورامین بیشتر چه نقشه‌ای بکار می‌رفته است؟

1) نقشه محرابی

2) جناقی

3) میناخانی

4) مستوفی

1۹- فرشی برچلو (بر چه لو) مربوط به کدام منطقه ایران و مترمربع چقدر است؟

1) کبوتر آهنگ - مترمربع سیصدهزار ریال

2) همدان - مترمربع چهارصدهزار ریال

3) اراک - مترمربع پانصد هزار ریال

4) اسدآباد همدان - مترمربع یک میلیون ریال

20- قالیچه کشکولی و صفی خانی بافت کجاست؟

1) کرمانشاه

2) هریس

3) روستای سنندج

4) روستای قشقایی

21- نقشه قاب قابی در چه شهری بافته شد؟

1) همدان

2) تبریز

3) اصفهان

4) کاشان

22- در شهرهای زیر فرشی به چه طریقی بافته می‌شود افقی یا عمودی؟

1) جوزان افقی - کوترلو عمودی - سنقروکلیائی افقی

2) جوزان عمودی - کوترلو افقی - سنقروکلیائی عمودی

3) جوزان عمودی - کوترلو عمودی - سنقروکلیائی افقی

4) جوزان افقی - کوترلو افقی - سنقروکلیائی افقی

23- در حال حاضر قیمت فرش ۶ متری تبریز چه مبلغی است؟

12)4000000تا 2۶000000

22)2000000 تا 23000000

31)۸000000 تا 20000000

41)7000000 تا 1۸000000

24- یک تخته ذرع و نیم معمولی قم تمام ابریشم چند میلیون ریال ارزشی دارد؟

1)4 تا ۶

2)۶ تا 7.5

3)۸ تا ۸.5

4)۹ تا ۹.5

25- فرشی معمولی سنندج در حال حاضر متری چند هزار ریال است؟

1)3

2)۸

3)۹

4)1.2

2۶- جفت قالیچه رج 50 تبریز چله ابریشم در بازار امروز چند میلیون ریال است؟

1) 10

2)16

3) 18

4) 12

27 - یک تخته فرش ۹ متری ۶ لا آملی بافت طرح نائین چند میلیون ریالی است؟

1) 10   

2) 12

3) 15

4) 1۸

2۸- یک تخته فرش نائین ۶ لا اعلا 12 متری در حال حاضر چند میلیون ریال است؟

1) 31

2) 21

3) 41

4) 35

2۹ - یک تخته ذرع و نیم چله ابریشم نقشه اصفهان چند میلیون ریال است؟

1) ۸

2) 11

3) ۹

4) 7

31- یک تخته فرشی 24 متری تبریز ۶0 رج چله ابریشم تقریباً چند میلیون ریال است؟

1) ۹0

2) ۸0

3) 50

4) ۶0

31- قالیچه‌های چادرنشینان شمال خراسان (اطراف تربت‌حیدریه و کاشمر - سرخسی و تربت‌جام) چه نام دارد؟

1) ترکمن

2) کاشمر

3) بلوچ

4) یموت

32- کدام گزینه بیانگر قالیچه‌های ترکمن است؟

1) ترکی باف و یک پوده و دستگاه افقی

2) ترکی باف و دو پوده و دستگاه عمودی

3) فارسی باف و یک پوده و افقی

4) فارسی باف و دو پوده و دستگاه افقی

33- فرش ایلیاتی هیبت لو در کجا بافته می‌شود؟

1) اردبیل

2) ترکمن

3) آباده

4) شهربابک

34- از جفت چه رنگی برای فرشی بافی به دست می‌آید؟

1) رنگ موشی

2) رنگ شتری

3) رنگ سبز کم‌رنگ

4) رنگ فیلی

35- نقش خرچنگی برای چه فرش‌های بیشتر بکار می‌رود؟

1) ماهی

2) بندی

3) هریس

4) اردبیل

3۶- محل بافت فرش محال یا محلی کجا است؟

1) محلات و کمرِ

2) فراهان و دو لاهور

3) خوانسار و فراهان

4) کمرِ و چهارراه

37- کدام گزینه بیانگر فرش مشهد است؟

1)2 پوده، دار عمودی

2)1 پوده، دار عمودی

3)2 پوده، دار عمودی

4)1 پوده، دار افقی

3۸- کدام گزینه نشانگر قالیچه‌های قشقایی است؟

1)2 پوده، دار افقی، ترکی باف

2)1 پوده، دار عمودی، فارسی باف

3)2 پوده، دار عمودی، فارسی باف

4)1 پوده، دار افقی، ترکی باف

3۹- کدام گزینه نشانگر فرش خمسه است؟

1)1 پوده، دار افقی، فارسی باف

2)2 پوده، دار عمودی، ترکی باف

3)1 پوده، دار عمودی، فارسی باف

4)2 پوده، دار افقی، ترکی باف

40 - قیمت ۶ متری ساروق سالم و نو چند میلیون ریالی است؟

1) 2

4) 3

3) 5 .3

2)5

41- قیمت هر مترمربع فرش بیرجند چند ریال است؟

1)۹00 هزار

2) یک میلیون

3) یک میلیون و دویست هزار

4) یک میلیون و پانصدهزار

42- قیمت هر مترمربع فرش بیرجند چند ریال است؟

1)۶00 هزار

2)700 هزار

3)۹00 هزار

4) یک میلیون

43 - فرش ننج مربوط به کدام شهر است؟

1) ملایر

2) تویسرکان

3) نهاوند

4) همدان

44 - فرش شعرباف مربوط کدام شهر است؟

1) نهاوند

2) همدان

3) گناباد

4) اسدآباد همدان

45- مرجع صادرکننده کارت بازرگانی کدام مرجع است؟

1) وزارت اقتصاد و دارایی

2) وزارت صنایع و معادن

3) اتاق بازرگانی

4) وزارت بازرگانی

4۶- مدارک صادرات فرش چه باید باشد؟

1) کارت بازرگانی

2) کارت بازرگانی و کد اقتصادی

3) کارت اتحادیه و کد اقتصادی

4) کد ملی و کد اقتصادی

47- حداقل زمان برای تشریفات صادرات فرش در گمرک چند روز است؟

1)7

2)10

3)1

4)15

4۸- میزان صادرات فرش به کدام کشور بیشتر است؟

1) کانادا

2) آلمان

3) ایتالیا

4) انگلیس

4۹- کدام فرش‌ها بیشتر به ایتالیا صادر می‌گردد؟

1) فرش گورازان و هریس

2) ابریشم قم و مراغه

2) نائین و اردبیل

4) کوچک پارچه صادراتی

50 - فرش سرایند در کجا بافته می‌شود و بیشتر در کجا مصرف دارد؟

1) کرمانشاه خانه‌ها

2) همدان - سالن‌های بزرگ

3) اراک – مساجد

4) اطراف اصفهان - بیشتر در مساجد استفاده می‌شود

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش