راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مهر 1395

سوالات آزمون رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مهر 1395

0 تومان
کد محصول : esalat_khat_emza_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام مورد زیر را در مقایسه امضاهایی که دارای شکل و قالب متفاوت هستند، می‌توان نتیجه گرفت؟

۱) از مقایسه آن‌ها، نتیجه اصولی به دست نمی‌آید.

 ۲) بررسی، بستگی به شکل و قالب امضاها دارد.

 ۳) از مقایسه آن‌ها می‌توان نتیجه اصولی به دست آورد.

 ۴) برخی از قسمت‌های امضا قابل بررسی بوده و می‌توان نتیجه گرفت.

۲-در بررسی امضاها، به کدام موارد فنی باید توجه و استناد نمود؟

 ۱) سرعت و صراحت، پیچش و گردش قلم، شفافیت جوهر، مسیر حرکت و گردش قلم

 ۲) سرعت و صراحت تحریر، فشار دست و قلم، قوس‌ها و زوایا، محل صدور امضا

 ۳) شکل و قالب کلی، سرعت و صراحت، فشار دست و قلم، قوس‌ها و زوایا

 ۴) سیر حرکت و گردش قلم، پرتاب انتهایی قلم، لرزش دست، میزان سواد افراد

۳-عادات نویسندگی و خصوصیات و ویژگی‌های فنی تحریر در افراد، به کدام صورت ایجاد می‌شود؟

 ۱) هوش افراد و خودآگاه

۲) غریزی و ناخودآگاه

 ۳) سواد افراد و خودآگاه

۴) اکتسابی و ناخودآگاه

۴-امضاهای اسکن شده، چه ویژگی‌هایی دارند؟

 ۱) وجود رنگ دانه‌های ریز در حاشیه خط آرایشی امضا و نفوذ جوهر در بطن کاغذ

 ۲) عدم فشار قلم در ظهر کاغذ و وجود رنگ دانه‌های ریز در حاشیه خطوط آرایشی

 ۳) نفوذ جوهر در ظهر کاغذ و رنگ‌دانه‌های ریز در حاشیه امضا

 ۴) شفافیت جوهر و رنگ‌دانه‌های ریز

۵-کدام یک از موارد زیر درخصوص اسناد سفید امضا، کامل تر است؟

 ۱) فواصل غیرمتعارف سطور، زیر بودن امضا نسبت به متن در صورت تقاطع، محل نامناسب و ناهماهنگ امضا نسبت به متن، شفافیت نسبی جوهر نوشته‌های متن نسبت به امضا

 ۲) ناهماهنگی امضا نسبت به متن، فشار قلم ناهماهنگ امضا و متن در ظهر کاغذ، حاشیه‌های سفید در بالا و پایین کاغذ، فشردگی سطور در انتهای کاغذ

 ۳) محل شروع نامناسب متن، حاشیه‌های سفید در اطراف متن، شفافیت نسبی جوهر امضا نسبت به متن،فشردگی تحریر و فواصل غیرمتعارف سطور

 ۴) محل نامناسب و ناهماهنگ امضا نسبت به متن، زیر بودن نوشته‌های متن نسبت به امضا در محل تقاطع،اکسیداسیون بیشتر نوشته‌های متن نسبت به امضاء حاشیه غیرمتعارف سفید در اطراف نوشته‌ها

۶-در الگوهای چاپ شده به وسیله کدام یک از مرکب‌های زیر، وقتی به‌صورت مستقیم مشاهده می‌شود، رنگ نخست و با زاویه دیده ۴۵ درجه، رنگ دوم ظاهر می‌شود؟

Analin (1

ovi (2

Wolfram (3

Chronic(4

 ۷- جهت اظهارنظر بررسی چک‌هایی که تاریخ واقعی صدور آن‌ها مقدم بر تاریخ درج شده در چک می‌باشد، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) مقایسه جوهر نوشته‌های متن با ته چک آن

 ۲) بررسی شفافیت و عمر و قدمت نسبی جوهر

 ۳) بررسی سوش چک (ته چک) مورد ادعا و چکهای ماقبل و مابعد آن

 ۴) بررسی آثار فشار قلم نوشته‌ها و امضای چک بر روی چکهای ماقبل و مابعد آن

۸- در بررسی و اظهارنظر در خصوص چک‌های سفید تاریخ، کدام مورد ضروری است؟

 ۱) اختلاف رنگ و شفافیت نسبی جوهر تاریخ با مندرجات دیگر چک و اختلاف خطوط متن با خطوط صادرکننده چک

 ۲) اختلاف تحریر تاریخ با خطوط صادرکننده و نویسنده چک و اختلاف رنگ و شفافیت جوهر تاریخ با متن و امضا

 ۳) اختلاف تحریر تاریخ با صادرکننده و نویسنده چک و بررسی سوش چک (ته چک) مورد ادعا

 ۴) اختلاف رنگ جوهر تاریخ با مندرجات سوش چک و اختلاف شرایط نگارش آن با متن

۹-مندرجات کی مورد پاک شدگی شیمیایی قرار گرفته و نوشته‌های فعلی در آن درج شده و بررسی با نورU . V جواب نداده است. با بررسی از کدام طریق، می‌توان نتیجه گرفت؟

۱) نور معمولی و مورب و استفاده از میکروسکوپ و ذره بین

 ۲) آثار فشار قلم و تابش نور UV و IR در ظهر چک

 ۳) تابش نور IR و بررسی با میکروسکوپ و ذره بین

 ۴) عکاسی فنی با فیلترهای مختلف

۱۰-قراردادی به‌صورت تایپی در دو صفحه تنظیم و امضاها در صفحه دوم صادر گردیده است. سپس صفحه اول جدا شده و صفحه‌ای با محتویات دیگر، به آن الصاق شده است. کدام مورد پیشنهاد می‌شود؟

 ۱) بررسی الیاف کاغذ و آثار فشار قلم امضاها و محل الصاق صفحات

 ۲) بررسی الیاف کاغذ و شفافیت و نو بودن صفحه دوم نسبت به صفحه اول و شفافیت جوهر

 ۳) بررسی الیاف کاغذ و فشار نوشته‌های تایپی در ظهر کاغذها و آثار فشار قلم امضاها بر روی

 ۴) مقایسه الیاف کاغذ صفحه اول و دوم و همچنین جوهر آن‌ها از نظر شفافیت و عکس العمل نسبت به شرایط محیطی و بررسی محل منگنه و الصاق صفحات

۱۱- چکی به‌صورت سفید امضا صادر شده است. جهت بررسی و اظهارنظر، کدام مورد صحیح تر است؟

 ۱) اختلاف رنگ جوهر امضا با متن، اختلاف خطوط متن چک با صاحب حساب، شفافیت نسبی جوهر امضا نسبت به نوشته‌های متن، اختلاف میزان فشار قلم بین امضا و متن

 ۲) اختلاف رنگ جوهر امضا با متن، اختلاف در میزان فشار قلم، بررسی سوش چک مورد ادعا و چک‌های ماقبل و مابعد، بررسی محل تقاطع در صورت برخورد امضا متن با یکدیگر

 ۳) اختلاف رنگ جوهر امضا با متن، اختلاف خطوط متن چک با خطوط صادرکننده چک، اختلاف در میزان اکسیده شدن جوهر امضا نسبت به نوشته‌های متن، بررسی محل تقاطع در صورت برخورد امضا با متن

 ۴) اختلاف رنگ جوهر امضا با متن، اختلاف رنگ جوهر مندرجات متن چک با نوشته‌های سوش آن، بررسی محل تقاطع امضا با متن، شفافیت جوهر متن نسبت به امضا

۱۲-با استفاده از امضای سفید در ذیل کاغذی، اقرارنامه تایپی که با امضا تقاطع ندارد، ساخته شده است. کدام مورد درخصوص موارد مورد بررسی و اظهارنظر، کامل تر است؟

 ۱) محل صدور امضا و ناهماهنگی آن با متن و علی‌الخصوص سطر آخر

 ۲) مفاد سند و اینکه آیا یک طرفه (یک جانبه) می‌باشد یا خیر

 ۳) آثار فشار قلم امضا و نوشته‌های تایپی در ظهر برگ

 ۴) اختلاف رنگ جوهر و فشار امضا با سایر امضاها

۱۳-آیا برای تعیین جاعل، امضای موردنظر را به‌صورت شبیه سازی شده از فرد یا افراد مظنون، می‌توان است کتاب نمود؟

 ۱) بلی

۲) خیر

۳) بلی، در برخی قسمت‌های امضا

۴) بستگی به شکل و قالب امضا دارد.

۱۴-شخص مظنون در حین است کتاب، خط خود را تغییر می‌دهد. کدام روش جهت جلوگیری باید اتخاذ نمود؟

 ۱) ایجاد ترس و استرس در وی و استمرار استکتاب

 ۲) تغییر و تعویض کاغذ و قلم و طولانی نمودن استکتاب

 ۳) استمرار استکتاب در روزهای مختلف، به‌صورت طولانی و در حالات مختلف

 ۴) قرار دادن سند مورد ادعا در مقابل دید او و استکتاب از روی آن و رونویسی سریع

۱۵- شخصی ادعا نموده است ذیل سندی را با اکراه و اجبار امضا نموده است. کدام مورد جهت اعلام نظر، صحیح است؟

۱) اختلاف رنگ امضا با متن، سرعت و صراحت امضا، مکث در شروع خط آرایشی امضا

 ۲) سرعت بیش از حد در صدور امضا، پارگی کاغذ، حذف برخی از قسمت‌های امضا

 ۳) سرعت بیش از حد در صدور امضا، فشار دست و قلم زیاد

 ۴) مکث، تردید و تزلزل در صدور امضا، فشار قلم کمتر

۱۶-کدام موارد، مؤید الحاق در یک سند، بدون خدشه‌دار شدن آن می‌باشد؟

 ۱) اختلاف نگارش - اختلاف رنگ و جنس جوهر - اختلاف فشار قلم - لکه‌های شیمیایی

 ۲) اختلاف نگارش - اختلاف رنگ و جنس جوهر - تراکم و فشردگی تحریر - آثار سائیدگی

 ۳) اختلاف تحریر - آثار تراشیدگی - تراکم و فشردگی جوهر - اختلاف رنگ و جنس جوهر

 ۴) اختلاف تحریر - اختلاف رنگ و جنس جوهر - اختلاف فشار قلم - تراکم و فشردگی تحریر

۱۷-علل ایجاد لرزش‌های طبیعی در امضاها و خطوط کدام اند؟

 ۱) کهولت سن - عدم رضایت باطنی در تحریر - مصرف داروهای مخدر و الکل - فشار روحی و عصبی

 ۲) تحریر پس از کارهای سخت - کهولت سن - تقلید از روی خط و امضا - فشار روحی و عصبی

 ۳) کهولت سن - نامناسب بودن موقعیت مکانی - عدم آشنایی با متن - جابه‌جایی قلم و کاغذ

 ۴) کهولت سن - موقعیت مکانی امضا - تغییر عمدی خط و امضا - عدم رضایت باطنی

۱۸- امضا از یک سری عادات، خطوط و اشکالی منتج می‌شود. اغلب آن‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

 ۱) مهارت و خوداگاه

۲) شخصیت و خودآگاه

 ۳) ضمیر ناخودآگاه و سلیقه

۴) ضمیر خودآگاه و سلیقه

۱۹-چنانچه فردی امضای خود را عمدا تغییر دهد، به علت مقاومت درونی، کدام تغییر در خصوص ماهیت امضا، رخ می‌دهد؟

 ۱) بستگی به شکل و قالب امضا دارد.

۲) ماهیت اصلی باقی خواهد بود.

 ۳) جزئی از ماهیت باقی خواهد ماند.

  ۴) چیزی از ماهیت باقی نمی‌ماند.

۲۰-کدام نکات امنیتی به کار رفته در اسکناس‌ها، چک‌پول‌ها و ارزها، از اعتبار بیشتری برخوردارند؟

 ۱) واترمارک - الیاف فلورسنتی نامریی - طرح برجسته

 ۲) نقوش هندسی - الیاف فلورسنتی نامریی - نخ امنیتی متالایز

 ۳) نخ امنیتی متالایز - طرح خطی چاپ شده بر روی واترمارک

 ۴) واترمارک در خمیره کاغذ - الیاف فلورسنتی نامریی - نخ امنیتی متالایز

۲۱- نوشته‌های پنهان (آثار فشار قلم) را با استفاده از کدام موارد زیر، می‌توان ظاهر نمود؟

1)تکنیک عکاسی - بخار ید - پودرهای رنگی - روش الکترواستاتیک

۲) نور IR - بخار ید - روش الکترواستاتیک - پودرهای رنگی

۳) تکنیک عکاسی - نور UV - بخار ید - روش الکترواستاتیک

 ۴) تکنیک عکاسی - بخار ید - اشعه X - پودرهای رنگی

۲۲- اسناد آب دیده را پس از آماده سازی، با استفاده از کدام موارد زیر، می‌توان خواند؟

۱) نور IR – هیپوکلریدسدیم

 ۲) نور UV گاز 2SH - بخار ید

 3) SCNK - گاز حاصل از ید - نور UV - نور IR

۴) نور UV - نور IR - گاز حاصل از ید - سولفور سیانید

۲۳- کدام مورد درخصوص مرکب‌های مرئی و نامرئی به کار رفته در جلوه ها و تصاویر چاپ شده، صحیح است؟

۱) در نور عادی، به یک رنگ و در برابر تابش طول موج بلند نور و یا IR، به رنگ دیگر هستند

 ۲) در نور عادی، به یک رنگ و در برابر تابش نور UV، به رنگ دیگر دیده می‌شود.

 ۳) در بررسی نور عادی، نامرئی و در برابر تابش UV، قابل رؤیت است.

 ۴) در نور عادی، نامرئی و در برابر تابش نور IR دیده می‌شود.

۲۴- روش‌های جعل امضا کدام اند؟

۱) استفاده از فشار قلم بر روی امضای اصیل - استفاده از کاغذ شفاف - استفاده از عکس برداری

 ۲) استفاده از فشار قلم بر روی امضای اصیل - استفاده از کاربن و فشار بر روی امضای اصیل - استفاده از چسب ژلاتین

 ۳) تقلید از روی امضای اصیل - استفاده از کاربن و فشار بر روی امضای اصیل - استفاده از نوک قلم و فشار بر روی امضای اصیل

 ۴) استفاده از کاربن و فشار بر روی امضای اصیل - استفاده از نوک قلم و فشار بر روی امضای اصیل – بریدن امضای اصل و انتقال آن به ذیل سند

۲۵- در بررسی تقاطع خطوط، به کدام نکات فنی زیر باید توجه کرد؟

۱) بررسی عکس‌العمل‌های نوری متفاوت در محل تقاطع و مقایسه آن با هر یک از خطوط - بررسی ادامه طبیعی ریل هر یک از خطوط - میزان نشر و نفوذ جوهر

 ۲) انبساط و انقباض خطوط در محل تقاطع - آثار فشار قلم در متن و ظهر تقاطع - بررسی ادامه ریل طبیعی هر یک از خطوط - پخش شدن جوهر بلافاصله بعد از محل تقاطع

 ۳) پخش شدن جوهر بلافاصله بعد از محل تقاطع - تراکم و انباشته شدن جوهر در هر چهار قسمت واقع در محل تقاطع - آثار فشار قلم در متن و ظهر تقاطع - بازتاب طیفی جوهر

 ۴) آثار فشار قلم در متن و ظهر محل تقاطع - تراکم و انباشته شدن جوهر در هر چهار قسمت واقع در محل تقاطع - از بین رفتن برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خط به وسیله خط دوم - بررسی با نور UV

۲۶- کدام آزمایش‌های شیمیایی، جهت شناسایی اسکناس‌های اصیل و جعلی به کار می روند؟

۱) کلرین زینک - تانین – سولفور سیانور پتاسیم

 ۲) بخار ید - کلرین زینک - گاز SH2

3) بخار ید - تانین - گاز 2SH - الکل اتانول

 ۴) بخار ید - تانین - کلرین زینک - الکل متانول

 

 

۲۷- فرق رؤیت فلورسانس با فسفروسانس در چیست؟

۱) هر دو، به نور یکسانی نیاز دارند و پس از انعکاس نور، اولی در مدار اولیه باقی می‌ماند ولی دومی باقی نمی‌ماند.

 ۲) فسفرسانس نیاز به تابش نور زیاد دارد ولی فلورسانس نیاز به نور نداشته و یا به اندکی نور نیاز دارد.

 ۳) فسفرسانس به تابش نور اندکی نیاز دارد یا اصلا ندارد، ولی فلورسانس نیاز به تابش نور زیاد دارد.

 ۴) فلورسانس با نور IR و فسفرسانس با UV قابل رؤیت است.

۲۸- برای تشخیص اختلاف رنگ جوهرها، کدام روش‌ها و آزمایش‌های شیمیایی زیر به کار می‌رود؟

1) کروماتوگرافی - توفل آنالیز – الکتروفروز

۲) کروماتوگرافی - توفل آنالیز - بخار ید

۳) کروماتوگرافی - سولفور سیانور پتاسیم – الکتروفروز

۴) توفل آنالیز - سولفور سیانور پتاسیم - بخار گاز 2SH

۲۹-چنانچه قطعه ای از اسکناس را در محلول الکل متانول بجوشانیم و مایع جوشانده را صاف نموده و زیر نور U . V مشاهده کنیم، کدام مورد درخصوص نمونه جعلی، به ترتیب در الکل و نور UV، صحیح است؟

 ۱) رنگ خاکستری - حالت بنفش دارد.

 ۲) رنگ سیاه زغالی - حالت آبی دارد.

۳) قهوه‌ای کم رنگ - حالت فسفرسانس دارد.

 ۴) سبز کم رنگ - حالت فلورسانس دارد.

۳۰- جوهرها به طور کلی، از کدام مواد تشکیل یافته اند:

 ۱) حامل‌ها - افزودنی‌ها - خشک‌کننده‌ها

۲) مواد رنگی - حامل‌ها – افزودنی‌ها

 ۳) مواد رنگی - حامل‌ها - حلال‌ها

۴) افزودنی‌ها - خشک‌کننده‌ها - نگهدارنده ها

۳۱-جلوه‌های متنی و تصویری چاپ شده توسط مرکب‌های فلورسنت مرئی و نامرئی دارای کدام ویژگی زیر هستند؟

 ۱) در نور معمولی، نامرئی (بدون رنگ) و در برابر تابش مورب، مرئی هستند.

 ۲) در نور معمولی، نامرئی (بدون رنگ) و در برابر تابش پرتوهای نور IR، مرئی هستند.

 ۳) در نور معمولی، نامرئی (بدون رنگ) و در برابر تابش پرتوهای نور UV، مرئی هستند.

 ۴) در نور معمولی، مات و غیرشفاف و در برابر تابش پرتوهای نور UV، شفاف و مرئی هستند.

۳۲- برای ظهور جوهرهای نامریی اسید سیتریک (آب لیمو)، اسید اگزالیک، نیترات نقره و استات سرب، به ترتیب کدام مواد زیر به کار می‌رود؟

 ۱) حرارت - نیترات کبالت - نور - گاز ,SH2

۲) نور - نیترات کبالت - حرارت - گاز ید

 ۳) حرارت - گاز ,SH - نیترات کبالت - بخار آب

 ۴) حرارت - نیترات کبالت - گاز فسفر - نور

۳۳- دو حلال هرکدام از چسب های گیاهی، حیوانی و صنعتی کدام اند؟

۱) گیاهی: حرارت و گاهاً رطوبت، حیوانی: آب و رطوبت بخار، صنعتی، مواد آلی و استات اتیل یا الکل

 ۲) گیاهی: آب و رطوبت بخار، حیوانی: حرارت و گاها رطوبت، صنعتی، مواد آلی و استات اتیل یا الکل

 ۳) گیاهی: الکل متانول و حرارت، حیوانی: حرارت و رطوبت)، صنعتی، مواد آلی و استات اتیل یا الکل

 ۴) گیاهی: مواد آلی و حرارت، حیوانی: استات اتیل و الکل، صنعتی، مواد آلی و استات متیل

۳۴- در آزمایش کروماتوگرافی جهت تشخیص اختلاف رنگ جوهر خودکارها، پس از لکه گذاری جوهر بر روی کاغذ واتمن، آن را در کدام محلول زیر قرار می‌دهیم؟

 ۱) cc ۲۰ متانول + cc ۱۰ اتانول

۲) cc ۲۰ الکل اتیلیک +cc  ۳۰ پریدین

 3) cc ۲۰ اتانول + cc 10 الکل متیلیک

۴) cc ۲۰ اتانول + cc ۱۰ پریدین

۳۵- فرق لرزش عمدی و غیرعمدی در خطوط، از لحاظ فشار قلم و لرزش دست کدام است؟

فشار قلم                                      لرزش دست

 لرزش عمدی       لرزش غیرعمدی           لرزش عمدی         لرزش غیرعمدی

1)بیشتر                  کمتر                          متناوب               غیرمتناوب

۲) کمتر                 بیشتر                         متناوب             غیر متناوب 

۳) بیشتر                کمتر                    غیر متناوب                   متناوب

 ۴) کمتر                بیشتر                    غیرمتناوب                      متناوب

۳۶- نقش حامل‌ها در جوهر کدام اند؟

۱) تعیین سیالیت و تنظیم سختی یا انعطاف پذیری

۲) تعیین رنگ ظاهری و قابلیت مرطوب شدن

 ۳) تعیین سیالیت و خواص مرطوب شدن

۴) تعیین سیالیت و خواص خشک شدن

۳۷- لکه‌های شیمیایی در اسناد، چه مشخصه هایی دارند؟

۱) محل خاصی از سند را در برنمی‌گیرد. - محل لکه ترد و شکننده است. - تحت تابش اشعه UV بازتاب دارد. - شکل و ابعاد آن نامشخص است.

 ۲) محل خاصی از سند را دربر می‌گیرد. - شکل و ابعاد لکه مشخص است. - تحت تابش اشعه UV بازتاب دارد. - محل لکه ترد و شکننده است.

 ۳) محل خاصی از سند را در برمی‌گیرد. - شکل و ابعاد لکه نامشخص است. - تحت تابش اشعه UV بازتاب دارد. - محل لکه ترد و شکننده است.

 ۴) محل خاصی از سند را در برمی‌گیرد. - محل لکه ترد و شکننده است. - تحت تابش اشعه IR بازتاب دارد. -شکل و ابعاد لکه نامشخص است.

۳۸- چه خواصی از جوهر تابع زمان بوده و در تعیین عمر جوهر، مورد آزمایش قرار می‌گیرد؟

۱) میزان و سرعت حل شدن جوهر در حلال های مربوطه به میزان انتشار جوهر در سطح و بطن کاغذ که به مرور زمان کمتر می‌شود. - میزان چسبندگی جوهر در سطح کاغذ

۲) میزان و سرعت حل شدن جوهر در حلال های مربوطه به میزان اکسیده شدن جوهر که موجب تغییر رنگ می‌شود. - میزان چسبندگی جوهر در سطح کاغذ که به مرور کمتر می‌شود.

۳) میزان و سرعت حل شدن جوهر در حلال های مربوطه - میزان انتشار جوهر در سطح و بطن که به مرور زمان بیشتر می‌شود. - میزان اکسیده شدن جوهر که موجب تغییر رنگ می‌شود.

 ۴) میزان انتشار جوهر در سطح و بطن کاغذ که به مرور کمتر می‌شود. - میزان اکسیده شدن جوهر که موجب تغییر رنگ می‌شود - میزان چسبندگی جوهر در سطح کاغذ

۳۹- کدام مورد درخصوص حل شدن مواد رنگی جوهرهای آلی و معدنی در حامل‌ها، به ترتیب صحیح است؟

 ۱) حل می شوند. - حل نمی شوند.

۲) حل نمی شوند. - حل می شوند.

 3) حل می شوند. - حل می شوند.

۴) حل نمی شوند. - حل نمی شوند.

۴۰- دست نوشته ای با همان قلمی که نوشته شده، سیاه گردیده است. برای خواندن آن، از کدام روش می‌توان به نتیجه رسید؟

 ۱) استفاده از اشعه X

۲) استفاده از نور R

3) بررسی فیزیکی

۴) استفاده از نور UV

۴۱- نوشته ای با جوهر دارای املاح آهنی، تحریر و با جوهر رنگی مانند جوهر رویان آبی و جوهرهای قابل شستن، مورد عمل سیاه کردن واقع شده است. برای خواندن نوشته، کدام اقدام زیر را می‌توان انجام داد؟

 ۱) با آزمایش سولفور سیانور پتاسیم، جوهر فوقانی را پاک نمود.

 ۲) با بخار ید، جوهر فوقانی را کمرنگ و با نور IR جوهر زیرین را خواند

 ۳) به وسیله الکل اتیلیگ، جوهر فوقانی را کمرنگ و جوهر زیرین را با نور  U. V مشاهده نمود.

 ۴) محل سیاه شده را با هیپوکلریدسدیم و یا هیپوکلرید کلسیم مورد شست وشو قرارداد و جوهر بالایی را حذف نمود.

۴۲- دست نوشته ای با جوهر خودنویس، تحریر و با خودکار، سیاه شده است. برای پاک کردن جوهر خودکار و خواندن دست نوشته زیرین، از کدام یک از موارد زیر، باید استفاده نمود؟

 1) قرار دادن کاغذ فیلتر در پشت کاغذ و آغشتن جوهر فوقانی با پریدین

 ۲) استفاده از هیپو کلرید سدیم و هیپو کلرید کلسیم

 ۳) محلول الکل اتیلیک به اضافه آب

 ۴) اتانول و ترکیب آن با استات روی

۴۳- در چاپگرهای لیزری جهت تحریر حروف، کدام مورد صحیح است؟

۱) به وسیله نوار جوهر و تابش نور لیزر بر آن، حروف و کلمات بر روی کاغذ منعکس می‌شود.

 ۲) به وسیله لیزر و با استفاده از مرکب، حروف و کلمات بر روی کاغذ منعکس می‌شود.

 ۳) پودرهای جوهری به وسیله نور لیزر بر روی کاغذ پرتاب می شوند.

 ۴) پودرهای جوهری به وسیله اشعه گاما بر روی کاغذ پرتاب می شوند.

۴۴- کاربرد مواد سولفات آلومین، پودر تالک (سنگ منیزیم)، کائولین (خاک رس چینی) و اکسید تیتان در ساختمان کاغذ، به ترتیب برای کدام منظور است؟

۱) جلوگیری از سرعت رطوبت - نرم کننده و تاحدودی سفید کننده - پر کردن خلل و فرج و سفیدی رنگ -پر کردن خلل و فرج کاغذ و بی رنگ نمودن رنگ اصلی سلولز

 ۲) نرم کننده - بی رنگ نمودن رنگ اصلی سلولز کاغذ و پر کردن خلل و فرج - پر کردن خلل و فرج و سفیدی رنگ - جلوگیری از سرعت رطوبت

 ۳) پر کردن خلل و فرج کاغذ - بی رنگ نمودن رنگ اصلی سلولز کاغذ - جلوگیری از سرعت رطوبت - نرم کننده و تاحدودی سفید کننده

 ۴) جلوگیری از سرعت رطوبت - بی رنگ کردن رنگ اصلی سلولز - پر کردن خلل و فرج - نرم کننده

۴۵- در آزمایش شیمیایی جهت تشخیص اصالت اسکناس به وسیله ید، تانین و کلرین زینک، اسکناس چنانچه اصیل باشد، به ترتیب به کدام رنگ در می آید؟

 ۱) قهوه‌ای - کدر - بنفش

۲) ذغالی - آبی – خاکستری

 ۳) قهوه‌ای - کدر - آبی

۴) خاکستری تیره - بنفش - قهوه‌ای

۴۶- در آزمایش شیمیایی به وسیله ید و کلرین زینک، چنانچه اسکناس جعلی باشد، رنگ آن به ترتیب کدام می‌شود؟

 ۱) بنفش - زرد

۲) سیاه - قهوه‌ای

 ۳) خاکستری - ذغالی

۴) سیاه - آبی

۴۷- آزمایش تشخیص فیزیکی جنس کاغذ، شامل کدام موارد است؟

۱) عکس العمل کاغذ در مقابل رنگ ها - عکس العمل نسبت به نورها به میزان مقاومت کاغذ در اسیدها

 ۲) عکس العمل در مقابل مواد شیمیایی - مقاومت در مقابل نورها - قطر کاغذ - تعیین جهتهای طولی وعرضی کاغذ

 ۳) عکس العمل در مقابل نورها - وزن نسبی کاغذ - قطر کاغذ - تعیین جهتهای طولی و عرضی الیاف کاغذ -مقاومت در مقابل تاخوردگی و کشش

۴) عکس العمل در مقابل نورها - وزن نسبی کاغذ - تعیین جهتهای طولی و عرضی الیاف کاغذ – میزان مقاومت در مقابل آب دیدگی

۴۸- به کدام دلایل زیر، گرافیت (مداد) در کاغذ نفوذ نمی کند؟

۱) چرب بودن - کم وزن بودن - سیال بودن

 ۲) خشک بودن - کم وزن بودن - سیال بودن

 ۳) چرب بودن - کم وزن بودن - غیرسیال بودن

 ۴) خشک بودن - غیرحلال بودن - سیال بودن

۴۹- کدام یک از خصوصیات کاغذ، به ترتیب مربوط به ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و نوری است؟

ضخامت - وزن پایه - واکنش پذیری – درخشش

 ۲) ضخامت - مقاومت کششی - روشن و مات بودن - pH کاغذ

 ۳) دانسیته - مقاومت به پاره شدن - pH کاغذ - مواد افزودنی موجود

 ۴) ضخامت - مقاومت کششی - واکنش پذیری - روشن و مات بودن

۵۰- شخصی عادت داشته با دست راست بنویسد، در حادثه ای دست راست او قطع و شروع به تحریر با دست چپ می نماید. کدام مورد صحیح است؟

 ۱) برخی از ویژگیها و خصوصیات فنی تحریر و عادات نویسندگی او تغییر می کند.

 ۲) با گذشت زمان، عینة مثل دست راست می نویسد.

 ۳) تغییرات جزئی در خط او به وجود می آید.

 ۴) تغییراتی کلی در خط او به وجود می آید.

۵۱- در محل تقاطع مهر پرسی (برجسته) با نوشته‌ها و امضاها، تراکم جوهر و تغییر مسیر خط مشاهده می‌شود.

کدام مورد در خصوص علت این امر، صحیح است؟

 ۱) ناشی از سطح نامناسب هنگام انعکاس مهر و تحریر خطوط و امضاها می‌باشد.

 ۲) مهر پرسی بعد از صدور امضاها و اثر انگشت درج شده است.

 ۳) نوشته‌ها و امضاها، مؤخر بر اثر مهر تحریر شده اند.

 ۴) ناشی از لرزش دست نویسنده میباشد.

۵۲- کدام چاپ، برای جلوگیری از کپی یا اسکن در اسکناس ها و مدارک شناسایی کاربرد دارد؟

 ۱) میکروپرینت

۲) چاپ نوشتجات متن و ظهر به طور همزمان

 ۳) مسطح همزمان

۴) چاپ برجسته همزمان در پشت و روی کاغذ

۵۳- کدام جوهر رنگی و یا بی رنگ، در معرض نور خورشید و یا ماوراء بنفش سریعا تغییر رنگ می‌دهد و به رنگ اصلی برمی گردد؟

 ۱) مغناطیسی

OVI (2

 ۳) فتوکرومیک

۴) نامریی از نوع اسیدی

۵۴- اظهارنظر در خصوص اینکه دو مستند توسط فرد واحدی نوشته شده است، در کدام مورد صحیح تر است؟

۱) سرعت و صراحت - سبک و سیاق و فشار و چرخش قلم هر دو سند یکی باشد.

 ۲) اختلافی بین دو نوشته وجود نداشته باشد.

 ۳) نکات تشابه بیشتر از اختلاف باشد.

 ۴) هر دو نوشته، بر هم تطابق کنند.

۵۵- پنهان سازی عادات و ویژگی‌های فردی تحریر، در کدام مورد زیر، کمتر امکان دارد؟

 ۱) نقطه گذاری‌ها

۲) تحریر اعداد

۳) سرکش‌ها و اضافات موجود در خط تحریر حروف

۵۶- در امضاهای کاربنی که با استفاده از کاربن و یک امضای اصیل در ذیل اسناد ساخته می شوند، کدام مشخصات فنی زیر، مشهود است؟

 ۱) آثار فشار قلم در حاشیه اجزای امضا

 ۲) آثار دوباره نویسی به وسیله کاربن بر روی اجزای امضا

 ۳) فشار قلم یکسان و رنگ جوهر کاربن یکنواخت در اجزای امضا

 ۴) محل صدور نامناسب امضا در ذیل سند و عدم فشار قلم در ظهر آن

۵۷- در بررسی دفاتر اسناد رسمی و سوابق ثبت اسناد در آن‌ها، در خصوص تقدم و تأخر نوشته‌ها و ثبت اسناد ساختگی، به کدام موارد باید توجه نمود؟

 ۱) امضاهای متعاملین، رنگ کاغذ و جوهر، امهار پرسی در صفحات، شماره و مهر صفحات بالا

 ۲) امضاهای متعاملین و مسئولین دفترخانه، رنگ و جوهر کاغذ، شماره و مهر بالای صفحات، واترمارک موجود در صفحات

 ۳) بررسی نوری جهت مشخص شدن پاک شدگی، امضاها، جوهر و نوع کاغذ، شماره صفحات، مقایسه خطوط صفحات و شماره سریال صفحات

 ۴) رنگ جوهر نوشته‌های سند مورد ادعا با سایر اسناد، رنگ کاغذ و اینکه کاغذ دیگری جاسازی نشده باشد، مقایسه امضاهای سردفتر و دفتریار با امضاهای آن‌ها در ذیل اسناد دیگر، شماره صفحات و مهر بالای صفحات

۵۸- عمده ترین دلیل فنی اصولی نبودن مقایسه امضاهای فتوکپی اسناد، کدام است؟

۱) امکان مونتاژ امضاهای اصیل

 ۲) عدم انعکاس فشار دست و قلم در آن‌ها

 ۳) مشهود نبودن سرعت و صراحت تحریر در آن‌ها

۴) منعکس نشدن کلیه اجزای متشکله امضا و خطوط آرایشی به نحو مطلوب

 ۵۹- تفاوت بین جوهر (INK) و تونر (Toner) در پرینترها، کدام است؟

1) جوهر به‌صورت مایع و تونر به‌صورت روغنی و خمیری بوده و از جوهر به وسیله فشار و از تونر به وسیله اشعه لیزر جهت چاپ استفاده می‌شود.

 ۲) جوهر و تونر هر دو به‌صورت مایع هستند، ولی از جوهر به وسیله فشار و از تونر به وسیله اشعه لیزر جهت چاپ استفاده می‌شود.

 ۳) جوهر به‌صورت مایع و تونر جامد است و از جوهر به وسیله فشار و تونر به وسیله اشعه لیزر جهت چاپ استفاده می‌شود.

 ۴) جوهر به‌صورت مایع و تونر جامد است و از جوهر به وسیله فشار و از تونر به وسیله نوار جهت چاپ استفاده می‌شود.

 ۶۰- دلیل ظهور نوشته‌های پاک شده با جوهر آهن دار که از ترکیب (HCI و KSCN) و یا ( SC4H2 و KSCN) استفاده می‌شود، کدام است؟

 ۱) آهن موجود در جوهر با بخار KSCN حل شده و احیا و اکسیده می‌شود.

 ۲) خاصیت احیاکنندگی اسید سولفور سیانیک ( SCNH) که از ترکیب آن‌ها به دست می آید.

 ۳) خاصیت احیاکنندگی سولفور سیانور پتاسیم که KSCN می‌باشد، موجب تبدیل **Fe به ***Fe ظرفیتی می‌شود.

4)اسید سولفوریک (H2SO2) و اسید کلریدریک ( HCl) در آزمایش مزبور، نقش کاتالیزور را ایفا کرده و آهن دوظرفیتی به سه ظرفیتی تبدیل می‌شود.‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت