دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : elctroshimi_petroshimi_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

۱- به کلیه سؤالات پاسخ فرمایید.

۲- به هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت و به هر پاسخ غلط  نمره منفی تعلق می‌گیرد و درصورتی‌که به هر سؤال بیش از یک پاسخ داده شود به پاسخ این‌گونه سؤالات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- استفاده از کتاب و جزوه آزاد است ولی به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

سؤال یکم - کدام‌یک از پلیمرهای زیر در آب محلول‌اند

۱- پلیاستر

۲- اتیل سیلیکات

۳- سیلیکات پتاسیم

۴- اپوکسی پلی آمید

سؤال دوم - کدام‌یک از سواد زیر به‌عنوان ماده خشک‌کننده رنگ مصرف می‌شود

۱- استئارات کلسیم

۲- اکتوایت کبالت

۳- سیتسن

۴- بنتون

سؤال سوم - کدام‌یک از مواد زیر دارای نقطه‌جوش پائیتری می‌باشد

۱- تولوئن

۲ – بنزن

۳- آب مقطر

۴- پارازایلین

سؤال چهارم - میدانیم یکی از انواع قیرهای تولیدی در پالایشگاهها قیر 20/80است. عدد 20چه خصوصیتی از این نوع قیر را تعیین می‌کند.

۱- نقطه اشتعال

۲- میزان نفوذپذیری

۳- نقطه نرمی

۴- ویسکوزیته قیر مذاب

ﺳﺆال ﭘﻨﺠﻢ - اﮐﯽ واﻻن رزﯾﻦﻫﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﯾﻊ در ﺣﺪود ﮐﺪامﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮاﺳﺖ

 1- 190-140

2- 400-280

3- 500-425

4- 1025-875

سؤال ششم - راش پرایمر چیست؟

۱- یک نوع پاک‌کننده فلزات است

۲- یک نوع رنگ مورد مصرف در صنایع است

۳- از مواد رنگ‌بر مورد کاربرد در کارخانجات صنعتی است

۴- نوعی چسب برای چسبانیدن پوشش روی سطوح فلزی است

سؤال هفتم - رنگ‌آمیزی سطوح فلزی در تأسیسات پالایشگاهی در کدام‌یک از شرایط زیر نبایستی انجام پذیرد

1- وﻗﺘﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺳﺖ

2- وﻗﺘﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ

3- وﻗﺘﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ

4- وﻗﺘﯽﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي 65 درﺻﺪ ﺑﺎﺷد

سؤال هشتم - میدانیم در مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی، همیشه مقداری آب به همراه نفت وارد می‌شود. کدام‌یک از عبارات زیر در مورد پدیده فوق صحیح می‌باشد

۱- این مقدار آب معمولاً در نفت محلول می‌باشد و تأثیری در خورندگی جداره مخازن ندارد

۲- به دلیل خاصیت خورندگی آب، چون با فلز در تماس است ایجاد خورندگی می‌نماید

۳- چون جداره مخزن به نفت آغشته است خورندگی ایجاد نمی‌گردد

۴- حلالیت اکسیژن در نفت بیشتر از آب است بنابراین با تشکیل پیل غلظتی در مرز مشترک دو مایع در فلز ایجاد خورندگی می‌نماید

سؤال نهم - عملیات پیش گرمی (Pre-heating ) و پس گرمی  ( PWHT ) در جوشکاری باعث به وجود آوردن کدام‌یک از حالات زیر می‌شود

۱- کاهش پدیده(  Stress Corrosion Cracking) در جوش

۲- جلوگیری از ایجاد ترک در جوش

۳- تقلیل تنش‌های انقباضی در جوش

۴- همه موارد فوق

سؤال دهم - عمل ولکانیزاسیون کائوچو با گوگرد، به چه منظوری انجام می‌شود

۱- افزایش حلالیت آن در حلال‌های غیر قطبی

۲- بالا بردن میزان مقاومت آن در مقابل اسیدها

۳- افزایش خاصیت الاستیسیته

۴- بالا بردن مقاومت آن در مقابل اکسیدکننده‌ها از قبیل هوا.

سؤال یازدهم - چنانچه یک لوله انتقال نفت و یک لوله انتقال گاز به فاصله ده متری یکدیگر مدفون‌شده باشند، برای جلوگیری از تداخل کاتودیکی چه تدبیری از موارد زیر بایستی اندیشیده شود

  ۱- فاصله آن‌ها به بیش از 5/12متر افزایش یابد

۲- یک یا هردو لوله دارای پوشش عایق الکتریکی گردد

۳- دو لوله توسط کابل به هم دیگر متصل شود

۴- اصولاً تداخل جریان ایجاد نمی‌شود

سؤال دوازدهم - برای ذخیره‌سازی بنزین سوپر کدام نوع از مخازن زیر مناسب‌تر است

۱- مخازن Cone roof

۲- مخازن Floating Roof

۳- مخازن Flat roof

۴- هر سه مورد

ﺳﺆال ﺳﯿﺰدﻫﻢ - در ﻣﻮرد اﻟﮑﺘﺮود E6010 ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ

 1- ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ آن ﻣﻌﺎدل /60000 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ

۲- پوشش آن از نوع قلیائی است

۳- هم با برق مستقیم و هم با برق متناوب می‌تواند استفاده شود

۴- فقط با برق مستقیم کار می‌کند

سؤال چهاردهم - برای حفاظت کاتودیکی خطوط لوله مدفون، آن‌ها را در تماس با فلزی قرار می‌دهند که آن فلز دارای یکی از خاصیت‌های زیر باشد

۱- پتانسیل الکتریکی کمتری داشته باشد

۲- فعالیت شیمیائی کمتری داشته باشد

۳- قطب مثبت پیل حاصل را تشکیل دهد

۴- به‌عنوان کاتد عمل نماید.

ﺳﺆال ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ - وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ دو ﻧﻮع روﻏﻦ A وJube Oil) B ) در 340 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل 70 و 180 ﺳﺎﻧﺘﯽ اﺳﺘﻮك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎرا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ 140 ﺳﺎﻧﺘﯽ اﺳﺘﻮك ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ

  • 25 درﺻﺪ روﻏﻦ A در 75 درﺻﺪ روﻏﻦ B
  • 40-2 درﺻﺪ روﻏﻦ A و 60 درﺻﺪ روﻏﻦ B
  • 60-3 درﺻﺪ روﻏﻦ A و 40 در ﻋﻤﻞ روﻏﻦ B
  • 70-4 درﺻﺪ روﻏﻦ A و 25 درﺻﺪ روﻏﻦ B

سؤال شانزدهم – B TX چیست؟

۱- حلال نفتا

۲- مخلوط الیفاتیک ها

۳-حلال ورایت اسپریت

۴- مخلوط آروماتیک ها

سؤال هفدهم – بنزول ماده ایست که در ذوب‌آهن اصفهان تولید می‌گردد. این ماده چیست

۱- مخلوط مواد پارافینیک

۲- مخلوط مواد آروماتیک

۳- مخلوط بنزین و گازوئیل

۴- مخلوط مواد آلیفاتیک

سؤال هجدهم - ماده مؤثر واصلی در تهیه مایع ظرف‌شوئی کدام است

۱- تری اتانل آمین

۲- سود سوزآور

۳- الکیل بنزن سولفونه

۴- سدیم یوریل اتر سولفات

سؤال نوزدهم - منظور از G.O.R چیست

۱- میزان گازهای تولیدی از یک میدان گازی

۲- حجم گاز حاصله از تثبیت یک بشکه نفت خام در واحدهای بهره‌برداری

۳- سرعت خطی نفت خام در لوله استخراج نفت ( Tubing )

۴- ماده افزودنی برای کمک به تثبیت نفت خام

ﺳﺆال ﺑﯿﺴﺘﻢ - درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ

 1- 245 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

2- 370 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

3- 560 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

4- ﻫﯿﭻﮐﺪام

سؤال بیست ویک - کدام‌یک از صنایع زیر الکترولیز است

۱- آبکاری

۲- تصفیه مس

۳- گالوانیزاسیون

۴- هر سه مورد

سؤال بیست‌ودو - سیانور با کدام روش زیر قابل اکسیده شدن است

۱- در محیط قلیائی با ترکیبات کلردار

۲- در محیط اسیدی با آب اکسیژنه

۳- در محیط خنثی با اوزن

۴- در محیط اسیدی با اکسیژن

سؤال بیست‌وسه - کلامی که از روش‌های زیر برای ضدعفونی کردن آب بکار می‌رود

۱- ترکیبات کلردار

۲- اشعه ماورا ه بنفش

۳- اوزون

۴- هر سه مورد

سؤال بیست‌وچهار - کدام محصولات زیر حاصل الکترولیز نمک طعام می‌باشند

۱- کلر گازی و مایع

۲- سود سوزآور

۳- اسیدکلریدریک

۴-هر سه مورد

سؤال بیست‌وپنج - الکترود مورد کاربرد در پاس اول لوله‌های با قطر دو اینچ و کمتر، از نوع

 API-5L-GRB بایستی از چه نوع و چه اندازه‌ای باشد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن