راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1371

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : elctroshimi_petroshimi_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات :

۱- به کلیه سؤالات مطروحه پاسخ دهید .

۲- به سؤالات متقاضیان در حین آزمون به هیچ وجه پاسخ داده نخواهد شد.

3-هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت و هر پاسخ غلط  نمره منفی خواهد داشت.

4- درصورتی‌که بیش از یک پاسخ به هر سؤال داده شود سؤال مزبور حذف‌شده تلقی می‌گردد.

سؤالات:

سؤال ۱ - در قیمت بالا نوع ماده شیمیائی کدام عامل بیشترین تأثیر را دارد ؟

۱- درجه خلوص

۲- کیفیت بسته‌بندی

3-مقدار ماد، در هر بسته‌بندی

4- حالت فیزیکی

سؤال ۲- در خوردگی‌های الکتروشیمیایی کدام عامل مهم‌تر است ؟

 • گاز اکسیژن

 ۲-  PH محلول

3- نوع فلز

 4- نوع الکترولیت

سؤال 3 - پیش‌بینی انجام یک واکنش شیمیائی بر مبنای کدام تابعه ترمودینامیکی صحیح است؟

۱- تغییر پتانسیل شیمیائی

۲- تغییر آنتالپی

3-تغییر انرژی آزاد گیبس

4- تغییر آنتروپی

سؤال 4 - کدام‌یک از روش‌های زیر مبنای الکتروشیمیایی دارند ؟

 1. Scanning election microscopy
 2. Differential polarography
 3. High performance liquid chromatoghraphy
 4. Nuclear magnetic resonance

سؤال 5 - رابطه freund lich در مورد جذب سطحی در کدام حالت صادق است؟

۱– در جذب سطحی محلول‌های غلیظ توسط جامدات

۲- در جذب سطحی گازها توسط جامدات در فشارهای کم

3-در جذب سطحی گازها توسط جامدات در فشارهای زیاد

4- در جد به سطحی گازها به‌صورت لایه های چند مولکولی

سؤال 6 - افت ولتاژ در کابل:

۱- با ضریب هدایت هادی نسبت مستقیم دارد.

۲- با سطح مقطع نسبت مستقیم دارد.

3-با ضریب هدایت نسبت مستقیم و با سطح مقطع نسبت عکس دارد.

4- با ضریب هدایت و سطح مقطع نسبت عکس دارد.

سؤال 7 - اساس اندازه‌گیری PH محلول‌ها توسط PH متر بر چه مبنایی است؟

۱- رنگ سنجی

۲- پتانسی متری

3-هدایت سنجی

4- آمپرو متری

سؤال 8 - مواد شوینده چه تأثیری بر کشش سطحی آب دارد؟

۱- تأثیری ندارد.

 ۲- کاهش می‌دهد.

3-اندکی افزایش می‌دهد.

 4- شدیداً افزایش می‌دهد.

سؤال 9- در صنایع الکتروشیمیایی کدام عامل را رعایت می‌کنند؟

۱- انتقال جرم فقط براثر بخش می‌باشد.

۲- انتقال جرم فقط براثر مهاجرت می‌باشد.

3-انتقال جرم فقط براثر کنوکسیون می‌باشد.

4- انتقال جرم براثر هر سه عامل بالا می‌باشد.

سؤال 10 – ماده ای که از قسمت نهائی تقطیر نفت خام به دست می‌آید کدام جسم دیر است؟

۱- وارلین

 ۲- پارافین جامد

3-قیر

 4- ماروت

سؤال ۱۱ - اندیس اکتان کدام هیدروکربور بیشتر است؟

۱- هیدروکربور سیرشده زنجیری بدون شاخه فرعی

۲- هیدروکربور معطر

3-هیدروکربور سیرشده حلقوی

4- هیدروکربور دارائی عوامل شیمیائی

سؤال ۱۲ – اندیس ستان( Cetane)  برای چه نوع نفت به کار می‌رود؟

۱- نفت سفید                ۲- نفت کار

3-نفت سبک        4- نفت سنگین

 

سؤال ۱3 - مقدار پاشش آب یک دستگاه جعبه اطفا حریق استاندارد با لوله آب ورودی  اینچ و فشار استاندارد مربوط عبارت است از :

 • 5 مترمکعب در ساعت
 • ۲5 مترمکعب در ساعت
 • 75 مترمکعب در ساعت
 • ۱00 مترمکعب در ساعت

ﺳﺆال 14- اﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﻮرﺑﯿﻦ ﻣﺎدونﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ از 4* تا 8*ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﯿﻒ ﻃﻮلﻣﻮج آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟

1- 0,375 ﺗﺎ 0,750 ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ

2- 0,385 ﺗﺎ 0,425 ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ

3- 1/2 ﺗﺎ 1/4 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ

4-2ﺗﺎ 8 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

 

سؤال ۱5 - اگر فشار دیگ بخاری PSI 150 و ظرفیت حرارتی ? ???ℎ⁄ 7000باشد فشار و ظرفیت به ترتیب عبارتنداز:

10 اﺗﻤﺴﻔﺮ و 3 ﺗﻦ

 • 15 اﺗﻤﺴﻔﺮ و 5 ﺗﻦ
 • 3 - 10 اﺗﻤﺴﻔﺮ و 10 ﺗﻦ
 • 4- 15 اﺗﻤﺴﻔﺮ و 15 ﺗﻦ

سؤال ۱6 -در شبکه برق سه فاز مداری متعادل نامیده می‌شود که:

۱- ولتاژ فازها باهم برابر باشند.

۲- بار هر سه فاز باهم برابر باشند.

3-امپدانس مدار مصرف معادل امپدانس شبکه باشد.

 • امپدانس سه فاز برابر باشند.

 

ﺳﺆال 17- ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎري ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺮف

 • 10,5 اﺗﻤﺴﻔﺮ
 • 12 اﯾﻨﭻ ﺳﺘﻮن آب
 • 17,8 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺳﺘﻮن آب
 • 25/0 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

سؤال ۱8 - فشار گاز خروجی از رگولاتور نصب شده بر روی سیلندرهای خانگی گاز مایع بایستی چه مقدار باشد؟

 • 7 اینچ ستون آب
 • ۱۱ اینچ ستون آب
 • ۱5 اینچ ستون آب
 • ۲8 اینچ ستون آب

سؤال ۱9 - کدام‌یک از خواص زیر برای یک مایع جز خواص فیزیکی مطرح نمی‌شود؟

۱- کشش سطحی

۲- وسکوزیته

3-ثابت دی‌الکتریک

4- قابلیت انحلال

سؤال ۲0- در هنگام برق‌گرفتگی جریان لازم برای ایجاد اختلال تنفسی چقدراست؟

سه میلی‌آمپر

31 میلی‌آمپر

75 میلی‌آمپر

۲00 میلی‌آمپر

سؤال ۲۱ - کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

۱- یک ژول انرژی برابر است با 1. Nm

۲- یک وات برابر است با 1. ?/?

-3 یک پاسکال برابر است با 1.?/?2

-4 یک نیوتن برابر است با  شتا ثقل 1.?? /     

سؤال ۲۲ - اگر الکتروموتور سه فازی سیم‌های فاز به ترتیب T,S,R در جهت عقربه ساعت گردش نماید. چنانچه سیم بندی فازها را به ترتیب S,T,R تغییر دهیم جهت گردش موتور چه خواهد بود.

ا- جهت عقربه‌های ساعت.

۲- جهت عکس عقربه‌های ساعت.

3-تغییری نمی‌کند.

4- سیم‌پیچی می‌سوزد.

سؤال ۲3 - گرمای پنهان مقدار انرژی حرارتی است که:

۱- باعث تغییر حالت فیزیکی یک ماده می‌گردد.

۲- دمای ماده را تا حد تبخیر افزایش می‌دهد.

3-ماده می‌گیرد تا از دمای انجماد به دمای جوش برسد.

4- باعث تغییر حالت شیمیایی ماده می‌شود.

سؤال ۲4 - رعایت حداقل فاصله دکل برق فشارقوی با لوله‌های آب و گاز و دیگر تأسیسات فلزی زیرزمینی در چه حدود از ارقام زیر باید باشد.

 • 50 متر
 • ۲5 متر
 • ۱0 متر
 • تأثیری ندارد

سؤال ۲5 - سلول فتوالکتریک در مشعل گازوئیلی چه عملی انجام می‌دهد؟

۱- سوخت مشعل را کنترل می‌کنند.

۲- ولتاژ برق مشعل را کنترل می‌کند.

3-اشتغال سوخت را کنترل می‌کند.

 • از عبور گازوئیل به مشعل جلوگیری می‌کند.

 

سؤال ۲6 - در اتصال ستاره کدام پاسخ درست است؟

۱- ولتاژ خط با ولتاژ فاز برابر است

۲- جریان خط با جریان فاز برابر است

۲- جریان خط 3√ برابر جریان فاز است

4- ولتاژ خط برابر ولتاژ فاز است.

سوا ل ۲7 - کدام‌یک از عوامل زیر در صد بیشتری از ترکیبات گاز طبیعی را تشکیل می‌دهد؟

۱- متان

۲- اتان

3-پروپان

4- دی‌اکسید کربن

سؤال ۲8 - برای حفاظت کاتودیکی خطوط لوله گاز در سیستم جریان تأثیری (ImpressedCur) چه نوع جریان، برقی به لوله وصل می‌شود:

۱- برق جریان مستقیم

۲- برق جریان متناوب

3-برق ولتاژ قوی

4- برق با فرکانس بالابر

سؤال ۲9 - چنانچه در داخل یک کانال زیرزمینی لوله گاز و کابل برق فشارقوی به‌طور موازی مدفون گردند ترتیب قرار گرفتن آن‌ها چگونه است؟

۱- هر دو در یک عمق قرار می‌گیرند.

۲- لوله گاز در پائین ترین عمق قرار می‌گیرد.

3-کابل برق در عمق پائین ترین مدفون می‌گردد.

4- هیچ‌کدام

سؤال30 - رادیوگرافی روش عبور اشعه از یک جسم و ضبط نتایج بر روی فیلم حساس می‌باشد، در آزمایش جوشکاری لوله و مخازن و در کشتی‌ها از چه نوع چشمه(source)استفاده می‌شود

۱- اشعه ایکس               ۲- اشعه گاما

3-اشعه ایکس و گاما       4- هیچ‌کدام

سؤال 3۱ - در یک شبکه لوله‌کشی تحت‌فشار، کاهش قطر لوله باعث می‌شود که:

۱- سرعت سیال کاهش‌یافته و فشار افرایش یابد.

۲- سرعت و فشار هر دو افزایش می‌یابند.

3-سرعت سیال افزایش‌یافته و فشار کاهش یابد.

4- سرعت و فشار هر دو کاهش یابند.

سؤال 3۲ - هرقدر انرژی فعالیت دهنده  (فعال‌ساز )واکنشی بیشتر باشد

۱- آن واکنش سریع‌تر است

۲- آن واکنش کندتر است

3-آن واکنش گرماگیرتر است

4- بر روی سرعت واکنش تأثیری ندارد

سؤال 33 - لوله‌شکل زیر را از قرار هر واحد سطح 2?ریال دستمزد آبکاری پرداخت می‌نماییم . چنانچه بخواهیم سطوح آن را آبکاری کنیم چه مقدار دستمزد باید داده شود:

 

سؤال 34 - از آب گرم جریانی در داخل رادیاتور حرارت انتقالی به هوای اتاق به‌صورت های زیر انجام می‌شود:

۱- هدایت - جابجایی - تشعشع

۲- جابجایی - هدایت

3-جابجایی – تشعشع

4- فقط به‌صورت جابجایی

سؤال 35  ترتیب احتراق در اکثر موتورهاي بنزینی چهارزمانه عبارت است از:

1-2-3-4 –1

1-3-4-2 -2

2-3-4-1 -3

4-3-2-1 -4

 

سؤال 36 - گریپاژ در موتورهای دیزلی به دلیل زیر پیش می‌آید.

۱- انسداد فیلتر هوا

۲- کارنکردن پمپ روغن

3-کار نکردن سوخت پاش

4- بالا رفتن دور موتور

سؤال 37 - اگر مایعی با فشار زیاد به یک محفظه کم‌فشار وارد شود

ا- به علت اخذ گرمای محیط تبخیر می‌شود.

۲- تبخیر شده و محیط هوا را سرد می‌کند.

3-تغییری در شرایط مایع به وجود نمی‌آید.

4- به‌صورت پودر مایع درآمده، خود را سرد می‌کند.

سؤال 38 - در سیستم‌های تهویه متبوع نقش برج خنک‌کننده چیست؟

۱- آب در حال جریان کندانسور را خنک می‌کند.

۲- آب داخل او اپراتور را خنک می‌کنند.

3-هوای داخل ساختمان را سرد می‌کنند.

4- هوای جریانی در هواساز را سرد می‌کنند.

سؤال 39 - در موتورهای چهارزمانه چهار مرحله کار موتور به ترتیب و نوع آن عبارت‌اند از:

۱- تنفس - قدرت - تراکم - تخلیه

۲- تراکم - قدرت - تخلیه – تنفسی

3-قدرت – تخلیه - تنفس – تراکم

4- تنفس - تراکم - قدرت – تخلیه

سؤال40 - فریب توان در شبکه ...

۱- با کاهش باراکتیو افزایش می‌یابد.

۲- با کاهش بار رآکتیو افزایش می‌یابد.

3-با افزایش بار رآکتیو افزایش می‌یابد.

4- با افزایش باراکتیو کاهش می‌یابد.

ﺳﺆال 41- در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻬﺎرﻗﻄﺒﯽ در وﻟﺘﺎژ 380 وﻟﺖ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 60 ﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟


1- 30 دور ﺛﺎﻧﯿﻪ

2- 2800 دور در دﻗﯿﻘﻪ

3- 280 دور در دﻗﯿﻘﻪ

4-ﻫﯿﭻﮐﺪام

سؤال 4۲ - کدام‌یک از خواص زیر برای یک مایع جز خاصه‌های فیزیکی مطرح نمی‌شود؟

۱- کشش سطحی

۲- ویسکوریته

3-ثابت دی‌الکتریک

4- قابلیت انحلال

سؤال 43 - برای حذف مواد زائد از نفت خام از کدام‌یک از مواد زیر استفاده می‌شود؟

۱- سود

۲- کربنات کلیم

3-اسیدسولفوریک

4- اسیدکلریدریک

سؤال 44 - کدام عبارت زیر نادرست است؟

۱- در هوابَری‌ها با اعمال انرژی و با حرکت الکترون جریان الکتریکی ایجاد می‌شود.

۲- در نیمه هادی‌ها با جابجایی حفره و الکترون جریان الکتریکی ایجاد می‌شود.

3 - در عایق‌ها با اعمال انرژی پلاریزاسیون و درنتیجه ذخیره انرژی الکتریک ایجاد می‌شود

4 - هیچ‌کدام

سؤال 45 - در شکل‌های زیر به ترتیب از راست به چپ منحنی ضریب هدایت الکتریکی نسبت به حرارت اعمال‌شده مربوط به کدام عناصر می‌باشد

۱- هادی - عایق - نیمه‌هادی

۲- عایق - هادی - نیمه‌هادی

3-نیمه‌هادی - عایق – هادی

4- هادی - نیمه‌هادی - عایق‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی