راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور اداری و استخدامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته امور اداری و استخدامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Edari_Estekhdami_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته اداری و استخدامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- مطابق قانون کار و امور اجتماعی، حداقل مزد روزانه کارگران توسط کدام یک از مراجع زیر تعیین می شود؟

۱) وزیر کار

۲) شورای عالی کار

۳) مجلس شورای اسلامی

۴) شورای حقوق و دستمزد

 ۲- حداقل روزانه مزد کارگران که توسط مرجع ذی صلاح تعیین شده است، برای سال ۱۳۹۵، چند ریال است؟

۲۷۰,۷۲۲ (۱                                   ۲۴۰,۴۲۵ (۳

۲۶۰,۳۴۵ (۲                                  ۲۳۰,۵۰۰ (۴

۳- مطابق قانون کار و امور اجتماعی، چند روز از مرخصی استحقاقی سالانه کارگران، قابل ذخیره شدن است؟

۳۰ (۱                 ۱۵ (۲   

۱۲ (۳                  9(4

۴- مطابق قانون کار و امور اجتماعی به کار گماردن افراد کمتر از چند سال سن، ممنوع است؟

 ۱) بیست

۲) هجده

 ۳) پانزده

۴) دوازده

 ۵-مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی، در کدام مورد، کارگران حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را ندارند؟

 ۱) ازدواج فرزندان

۲) فوت همسر

 ۳) فوت پدر

۴) فوت فرزندان

۶-مطابق قانون کار، شروع کار از کدام ساعتی، جزو کار شب محسوب می شود؟

 ۱) ۲۰ (۸ شب)

۲) ۲۱ (۹ شب)

۳) ۲۳ (۱۱ شب)

۴) ۲۲ (۱۰ شب)

7-ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران، عموما به غیر از موارد استثنایی و توافق طرفین، مطابق قانون کار، از چند ساعت در روز نباید تجاوز نماید؟

1) 3                           2) 4

3) 6                          4) 8         

8-مطابق قانون کار، حداکثر مدت دوره آزمایشی کارگران ساده و ماهر، به ترتیب کدام است؟

 ۱) یک ماه و نیم - چهار ماه

۲) شش ماه - یک سال

 ۳) یک ماه - سه ماه

۴) دو ماه - شش ماه

9-مطابق قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، براساس آخرین حقوق، معادل چه مدت حقوق پرداخت نماید؟ (به عنوان مزایای کار)

۱) دو ماه

۲) یک ماه و نیم

 ۳) یک ماه

۴) پانزده روز

10-کدام یک از تنبیهات زیر که توسط ای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت اعمال می شود، قابل تجدیدنظر نیست؟

 ۱) بازنشستگی

 ۲) انفصال موقت

 ۳) بازخرید خدمت

 ۴) تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس

 11- حداکثر مجازات انفصال موقت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت پیش بینی شده است، چه مدت است؟

 ۱) یک سال

۲) سه ماه

 ۳) سه سال

۴) شش ماه

12- حداکثر مدتی که وزرا یا معاونان آنها، درصورت تفویض وزیر، می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است، بدوأ مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری آماده به خدمت نمایند، چند ماه است؟

۱) چهار                ۳) دو

۲) سه                 ۴) یک

۱۳- کارمند دولت، چه مدت متوالی، اگر بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده باشد، وزرا یا بالاترین مقامات مستقل سازمانهای دولتی می توانند وی را ، بدون ارجاع امر به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اخراج کنند؟

 ۱) چهل و پنج روز

۲) پانزده روز

 ۳) یک ماه

۴) دو ماه

 ۱۴- کدام یک از موارد زیر، از شرایط لازم برای عضویت در هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت نیست؟

 ۱) تأهل

۲) حداقل داشتن ۳۰ سال سن

 ۳) حداقل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی

 ۴) تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن

 ۱۵- برای کارمندانی که با رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولتی می شوند، به ترتیب در صورت داشتن بیش از چند سال سابقه خدمت و چند سال سن، برای معیشت خانواده آنان، مقرری ماهانه تعیین و برقرار می شود؟

۵۰ ، ۱۵ (۱                    ۵۵ ،۲۵ (۳

۵۰ ،۲۰ (۲                     ۴۵ ،۱۵ (۴

۱۶- اصل پذیرفته شده زیر در امر گزینش، از تأكیدات کدام یک از مراجع زیر، بدوأ صادر شده است؟

اصل: «میزان در گزینش، حال فعلی افراد است.»

 ۱) مقام معظم رهبری

۲) رؤسای جمهور

 ۳) رئیس مجلس شورای اسلامی

 ۴) امام خمینی (ره)

۱۷- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه تخلف هر یک از کارمندان در مورد اخذ رشوه، به گزارش حداقل یک بازرس معتمد، به تأیید مدیر مربوطه برسد، بالاترین مقام اجرایی دستگاه، کدام یک از مجازاتهای زیر را می تواند در مورد وی اعمال نماید؟

 ۱) کسر از حقوق و مزایا و عناوین مشابه برای مدت یک ماه تا یک سال

۲) کسر از حقوق و مزایا و عناوین مشابه برای مدت یک ماه تا یک سال

 ۳) انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال

 ۴) بازنشستگی با سنوات خدمت

۱۸- دبیرخانه هیئت عالی گزینش، در کدام یک از دستگاههای زیر، مستقر است؟

 ۱) نهاد ریاست جمهوری

۲) وزارت کشور

۳) سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۴) وزارت آموزش و پرورش

 ۱۹- کدام یک از مراجع زیر، هیئت عالی گزینش را تشکیل می دهد؟

 ۱) وزیر کشور

۲) رئیس قوه قضائیه

 ۳) رئیس جمهور

 ۴) رئیس سازمان امور اداری و استخدامی

 ۲۰- سازمان بازرسی کل کشور، بر اساس کدام یک از قوانین زیر تشکیل شده است؟

 ۱) قانون برنامه توسعه دوم

۲) قانون تشکیلات قوه قضائیه

 ۳) قانون برنامه توسعه سوم

۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 ۲۱- رئیس سازمان بازرسی کل کشور، توسط کدام یک از مراجع زیر تعیین می شود؟

 ۱) رئیس جمهور

۲) رئیس قوه قضائیه

 ۳) شورای عالی قضایی

۴) مجلس شورای اسلامی

 ۲۲- هرگاه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مشمول قانون بازرسی کل کشور، اسناد واطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات بازرسان بازرسی کل کشور را بدون فوت وقت در اختیار آنها قرار ندهند، کدام یک از مجازاتهای زیر، در مورد آنان قابل اعمال است؟

 ۱) بازخرید خدمت

۲) اخراج از خدمت دولت

۳) انفصال موقت تا یک سال

۴) انفصال موقت به مدت سه سال

۲۳- مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات مؤسسات عمومی، در مواردی که مقررات مذکور مغایر با قانون باشد، با کدام یک از مراجع زیر است؟

 ۱) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۲) شعب دیوان عدالت اداری

 ۳) بازرسی کل کشور

۴) شورای عالی قضایی

 ۲۴- در مواردی که دادخواست شاکی توسط شعب دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ می شود، طرف شکایت مکلف است ظرف چه مدت نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند؟

 ۱) پانزده روز

۲) یک ماه

 ۳) دو ماه

۴) سه ماه

 ۲۵- هرگاه مسئول ذیربط در دستگاه محكوم عليه که رأی علیه آن صادر شده است، از اجرای رأی دیوان عدالت اداری استنکاف نماید، شعبه صادرکننده رأی در دیوان می تواند کدام یک از مجازات های زیر را درباره وی صادر نماید؟

 ۱) اخراج از خدمت دولت

۲) اخراج از خدمت دستگاه

 ۳) انفصال ابد از خدمات دولتی

۴) انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال

 ۲۶- مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد آرای متعارض که از یک یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، کدام است؟

 ۱) شعب صادر کننده آرای متناقض (متعارض) دیوان

 ۲) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۳) شورای عالی قضایی

 ۴) رئیس قوه قضائیه

 ۲۷- آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به طور کلی و به جز در مورد خاص، از چه زمانی قابل تبعیت و لازم الاجرا است؟

 ۱) ده روز پس از صدور رأی وحدت رویه

 ۲) پانزده روز پس از صدور رأی وحدت رویه

 ۳) از تاریخ صدور رأی وحدت رویه

۴) از تاریخ صدور رأی تأییدشده قبلی

 ۲۸- تشکیل شرکت دولتی، با تصویب کدام یک از مراجع زیر مجاز است؟

 ۱) هیئت وزیران

۲) شورای حقوق و دستمزد

 ۳) مجلس شورای اسلامی

۴) وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ۲۹- مطابق قانون خدمات کشوری، با کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می شود، مطابق کدام یک از روش های زیر عمل خواهد شد؟

1) بازنشستگی با ارفاق ده سال به سنوات خدمت آنان

 ۲) موافقت با مرخصی بدون حقوق به مدت ۶ سال

 ۳) آماده به خدمت نمودن آنها به مدت دو سال

۴) بازخرید سنوات خدمت

 ۳۰- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، داشتن حداقل چند سال سن برای ورود به خدمت دستگاههای اجرایی ضروری است؟

1)بیست

2)سی

۳) هجده

۴) بیست و پنج

 ۳۱- سن مستخدم پیمانی در انتهای مدت قرارداد با وی، به استثنای مشاغل تخصصی، از چند سال نباید تجاوز کند؟

 1) ۷۵                            2)65

2)  ۶۰                           4) 55

۳۲- مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره آزمایشی قبل از ورود به استخدام رسمی، برای کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند، چه مدت است؟

 ۱) ۶ ماه

۲) یک سال

 ۳) ۲ سال

۴) ۳ سال

 ۳۳- مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود، با استفاده از هزینه دستگاه و استفاده از مأموریت آموزشی، به کدام صورت است؟

 ۱) ممنوع است.

۲) حداکثر به مدت ۶ ماه، مجاز است.

 ۳) حداکثر به مدت ۲ سال مجاز است.

 ۴) حداکثر به مدت یک سال، مجاز است.

۳۴- اصول و مفاد منشور اخلاقی و متن سوگندنامه که در بدو ورود به خدمت دولت، براساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به امضای مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی می رسد، توسط کدام مرجع تصویب می شود؟

 ۱) رئیس جمهور

۲) شورای عالی اداری

۳) هیئت وزیران

۴) شورای توسعه مدیریت

 ۳۵- هریک از وزارت خانه ها و سازمانهای مستقل دولتی که تحت نظر رئیس جمهور اداره می شوند، مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، می توانند حداکثر چند معاون در تشکیلات خود پیش بینی نمایند؟

۸ (۱                            ۷ (۲

6(3                           5(4

۳۶- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت پست های مشاور برای وزرا، حداکثر چند پست پیش بینی شده است؟

۶ (۱                         ۱۰ (۲

5(3                          ۸ (۴

۳۷- حالت اشتغال که متضمن رفتار با مستخدمین ایثارگر همانند مستخدمین شاغل می باشد، شامل کدام یک از جانبازان است؟

 ۱) کلیه جانبازان

۲) از کار افتاده کلی

 ۳) با ۳۰ درصد از کارافتادگی

۴) با ۴۰ درصد از کارافتادگی

 ۳۸- مدت مرخصی استعلاجی مستخدمین جانباز که به تأیید کمیسیون پزشکی ذی ربط می رسد، حداکثر چه مدت است؟

 ۱) محدودیت ندارد.

۲) دو سال

 ۳) یک سال

۴) ۶ ماه

 ۳۹- کدام یک از مستخدمین آزاده، مطابق مقررات مربوط، می توانند از دو گروه تشویقی برخوردار شوند؟

 ۱) با دو سال اسارت

۲) با یک سال اسارت

 ۳) کلیه آزادگان با ۶ ماه اسارت

۴) با بیش از ۳ سال اسارت

 ۴۰- کدام یک از مستخدمین جانباز، از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر، مطابق مقررات مربوط بهره مند می شوند؟

 ۱) کلیه جانبازان

۲) جانبازان ۷۰ درصد

۳) جانبازان ۶۰ درصد

 ۴) جانبازان ۵۰ درصد

 ۴۱- مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر از چند درصد حقوق ثابت و فوق العاده‌های وی نباید تجاوز کند؟

۳۰ (۱                  ۵۰ (۳

۴۰ (۲                 ۶۰ (۴ .

۴۲- وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده کدام یک از مراجع زیر است؟

۱) نهاد ریاست جمهوری

۲) وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴) سازمان مدیریت و برنامه ریزی امور اداری و استخدامی

۴۳- در حال حاضر، براساس قوانین و مقررات مربوط به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر در موارد خاص، مجموع ساعات اشتغال آنها نباید از چه میزان ساعات کار اداری کارمندان موظف، تجاوز کند؟

  •                         2)

3)                                 4)

۴۴- کارمندان دستگاههای اجرایی، مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، در طول خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط می توانند به غیر از مورد تحصیلات عالی تخصصی، از چند سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند؟

 ۱) سه          ۲) چهار             ۳) پنج               ۴) شش

 ۴۵- با عنایت به اینکه تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است، در موارد ضروری، تصدی پست مدیریتی به صورت سرپرستی، حداکثر برای چند ماه، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است؟

1)6                             2)4

3)8                           4) 5

۴۶- دستگاههای اجرایی، موظف به بازنشسته نمودن کارمندان دارای چند سال سن و چند سال سابقه خدمت، به ترتیب می باشند؟

۲) ۶۵ ، حداقل ۲۰

۳) ۶۵ ، حداقل ۲۵

۴) ۶۵، حداقل ۱۵

۴۷- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، با کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته     می شوند، به ازای هر سال خدمت، به کدام صورت زیر، پاداش پایان خدمت پرداخت می شود؟

 ۱) یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده

 ۲) یک ماه حقوق و مزایا و وجوه مربوط به چهار ماه مرخصیهای ذخیره شده

 ۳) یک ماه حقوق به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده

۴) یک ماه آخرین حقوق

 ۴۸- ریاست شورای عالی اداری، با کدام یک از مقامات زیر است؟

 ۱) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۲) وزیر امور اقتصادی و دارایی

 ۳) وزیر کار و امور اجتماعی

۴) رئیس جمهور

 ۴۹- ریاست شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، با کدام یک از مراجع زیر است؟

۱) یکی از معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۲) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 ۳) وزیر آموزش و پرورش

۴) معاون اول رئیس جمهور

۵۰- در حال حاضر، اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری،جزو وظایف کدام یک از مراجع زیر است؟

 ۱) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی)

 ۲) کمیسیون های پزشکی و سازمان بازنشستگی کشور

۳) شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی

۴) شورای امور اداری و استخدامی کشور

 ۵۱- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، در هنگام بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، چند درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده، محاسبه و پرداخت می شود؟

1)  ۲٫۵                        2)2

3) ۱٫۵                        4)3

 

۵۲-حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، چند ساعت در ماه است؟

۱۷۲ (۱                      ۱۷۰ (۳

۱۶۰ (۲                      ۱۷۵ (۴

۵۳- دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان دولت، به تصویب کدام یک از مراجع زیر رسیده است؟

 ۱) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 ۳) سازمان مدیریت و بازنشستگی

۴) هیئت وزیران

۵۴- کدام یک از وراث زیر، پس از فوت مستخدم، از حقوق وظیفه حسب مورد بهره مند نمی شوند؟

 ۱) مادر متوفی

۲) فرزندان متوفی

۳) خواهر متوفی

۴) نوادگانی که در کفالت مستخدم بوده اند

 ۵۵- حقوق وظیفه، مطابق کدام یک از موارد زیر، بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می شود؟

 ۱) به تساوی

۲) فرزندان ذکور، دو برابر فرزندان اناث

 ۳) شوهر مستخدم زن، ی حقوق وظیفه

 ۴) زوجه مستخدم متوفی، نصف حقوق وظیفه

 ۵۶- کارمندان دستگاههای اجرایی، به جز در مورد بیماری های صعب العلاج، در سال با تأیید پزشک معتمد می توانند از چه مدت مرخصی استعلاجی استفاده نمایند؟

 ۱) ۶ ماه

۲) چهار ماه

۳) یک سال

۴) سه ماه

 ۵۷- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر مدت خدمت در پست مدیریت های حرفه ای چند سال است؟

1)3                                     2) 4

3) 5                                  4) 6

۵۸- حداقل و حداکثر امتیاز حق شاغل که برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، مطابق این قانون تعیین شده، کدام یک از موارد زیر است؟

۴٫۵۰۰ ، ۱,۰۰۰ (۱                  ۵,۰۰۰ ، ۱,۵۰۰ (۳

۴,۰۰۰ ،۸0۰ (۲                     ۶,۰۰۰ ، ۲,۰۰۰ (۴

۵۹- کارمندان استفاده کننده از بورس های آموزشی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط، مکلفند چند برابر مدت بورس در دستگاه ذی ربط خدمت نمایند؟

 ۱) برابر مدت بورس                         ۲) شش

 ۳) سه                                       ۴) دو

 ۶۰- درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، مطابق قانون  رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، حداکثر چند روز است؟

۱۵ (۱                  ۴۵ (۳

۳۰ (۲                 ۶۰ (۴

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اداری و استخدامی