دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : Darosazi_Samshenasi_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

1 -به کلیه سؤالات پاسخ فرمایید.

2 -به هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت و به هر پاسخ غلط   نمره منفی تعلق می‌گیرد. در صورتی ‌که به هر سؤال بیش از یک پاسخ داده شود به پاسخ این‌ گونه سؤالات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 -استفاده از کتاب و جزوه آزاد است ولی به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

1 –پریمور از کدام ترکیبات مصنوعی آلی می‌باشد؟

1 )ترکیبات فسفره

2 )کاربامات

3 )هیدروکربن‌های کلره

4 )تیوسیونات ها

2 -کوماکلر جز کدام‌یک از سموم شیمیایی است؟

1 )حشره‌کش‌ها

2 )کنه‌کش‌ها

3 )موش کش ها

4 )قار چکش‌ها

3 -مانکوزپ معادل کدام‌یک از معانی زیراست؟

1 )علف‌کش‌ها

2 )حشره‌کش‌ها

3 )موش کش ها

4 )قار چ کش‌ها

4 -COBEX جز کدام‌یک از سموم شیمیایی است؟

1 )حشره‌کش‌ها

2 )قار چکش‌ها

3 )علف‌کش‌ها

4 )نمانت کش ها

5 -آزوسیکلوتین (پودروتابل پروپال %25 ) کدام‌یک از آفات زیر را کنترل می‌کند؟

1 )کرم سفید ریشه

2 )سوسری‌ها

3 )آبدزدک

4 )کنه ثرمز اروپاپی

6 -سپردار واوی سیب در سال چند نسل دارد؟

  • یک نسل
  • نسل 2 – 2
  • نسل 3 – 3
  • نسل 4 – 4

7 -کرم سیب زمستان را به چه صورتی به سر می‌برد؟

1 )حشره کامل

2 )لارو کامل

3 )شفیره

4 )تخم

8-جهت کنترل علف‌های هرز کدام مزرعه می‌توان پیرامین را مصرف نمود؟

1 )نیشکر

2 )هندوانه

3 )چغندرقند

4 )آفتابگردان

9 -جهت مبارزه شیمیایی علیه یولاف وحشی در مزارع گندم از کدام علف‌کش استفاده می‌شود؟

1 )بتانال

2 )آترازین

3 )سالیکس

4 )دالاپن

10 -ویروس‌ها به‌وسیله کدام‌یک از حشرات زیر به گیاهان منتقل می‌شود؟

1 )سن‌ها

2 )شیشک ها

3 )شته‌ها

4 )سر خرطومی‌ها

11 -PPM و50 ??به چه مقداری باید روی محصولات خوراکی وجود داشته باشد؟

1) زیاد و PPM کم

2)  کم و PPM زیاد

3) کم و PPM کم

4)زیاد و PPM زیاد

12 -کدام‌یک از اقدامات زراعی از شدت بیماری سفیدک سطحی سیب می‌کاهد؟

1 )کمبود و یا زیادی عنصر پتاسیم

2 )کمبود و یا زیادی عنصر فسفر

3 )کمبود و یا زیادی عنصر ازت

4 )کمبود و یا زیادی میکروالمنت ها

13 -کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر جهت مبارزه شیمیایی علیه سیاهک پنهان گندم توصیه می‌شود؟

1 )رانداب

2 )گراماکسون

3 )سولفاک

4 )تریتیزان

14 -کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر جهت مبارزه شیمیایی علیه سفیدک سطحی چغندرقند توصیه می‌شود؟

1 )سرزان

2 )الوزال

3 )وارفارین

4 )متال دهید

15 -جهت مبارزه شیمیایی علیه سس یونجه کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر را می‌توان به کاربرد؟

1 )زینب

2 )پرمترین

3 )آرتیت

4 )آمترین

16 -پاهای دروغی در چه حشراتی دیده می‌شود؟

1 )پوره سوسری‌ها

2 )لارو مگس‌های خانگی

3 )پوره سن یک ملخ‌ها

4 )لارو پروانه‌ها

 

17 -بنومیل به چه صورتی روی بیماری‌های درختان میوه و محصولات زراعی اثر می‌کند؟

1 )تماسی

2 )گوارشی

3 )تنفسی

4 )جذبی

18-دوره کارنس پودر و تابل پروپال 25 %در مورد درختان میوه چند روز است؟

  • روز 7
  • روز 15
  • روز 21
  • روز 30

19 -از کفشدوزک CARDINALIS VEDALIA برای کدام آفت به‌عنوان مبارزه بیولوژیک استفاده می‌شود؟

1 )سپردارواوی مرکبات

2 )شیشک استرالیایی

3 )سپردار بنفشه زیتون

4 )سپردارواوی سیب

20 -درصورتی‌که زمین قبل از کاشت مرکبات مشکوک به آلودگی نماتد باشد جهت مبارزه شیمیایی علیه آنچه سمی توصیه می‌شود؟

1 )دسیس

2 )پریژن

3 )گاز متیل بروماید

4 )کاراتاد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن