دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ -علائم و نشانه‌های کمبود ویتامین E در طیور کدام است؟

۱ )آسیت، خونریزی پتشی در عضلات، ترشحات چرکی از بینی

2 )آنسفالو مالاسی، ستاره نگری، آسیت

3 )آنسفالومالاسی، خیز زیر جلدی، دیستروفی عضلانی

4 )دیستروفی عضلانی، خونریزی پتشی در عضلات، لنگش

2 -استفاده از کدام داروها برای دام‌ها ممنوع است؟

۱ )آکسی تتراسیکلین تزریقی

2 )اریترومایسین

3 )کلرآمفنیکل

4 )هورمون استروژن

3 )کدام نژاد از گوسفند ایرانی به »سبکوزن ها« معروف است؟

۱ )افشاری

2 )سنگسری

3 )قزل

4 )ماکویی

4 )عامل اصلی سقط‌جنین واگیر در گاو عبارت است از:

۱ )بروسلا آبورتوس

2 )بروسلا ملی تنسیس

3 )بروسلا اوویسی

4 )بروسلا نئوتومه

۵ -کدام‌یک از داروهای زیر OTC یا بدون نسخه بوده و می‌توان بدون نسخه دامپزشک استفاده کرد؟

۱ )اکسی تتراسیکلین تزریقی

2 )شربت آلبندازول

3 )ویتامینه‌ای تزریقی

4 )هورمون پروستاگالندین

۶ -کدام بیماری از طریق گوشت به انسان انتقال می‌یابد؟

۱ )نیوکاسل

2 )تب مالت

3 )سل

4 )سالمونلوز

۷ -در خصوص بیماری Laminitis در اسب کدام گزینه نادرست است؟

۱ )تجویز بیش‌ازحد کورتیکو استروئیدها می‌تواند منجر به aminitisگردد.

2 )جفت ماندگی پس از زایمان از عوامل Laminitis است.

3 )در جیره غذایی اسب‌های مبتلابه Laminitis حجم غالت را باید به کمترین میزان کاهش داد.

4)Laminitis بیشتر در اندام‌های خلفی بروز می‌کند.

۸ -کدام از داروهای زیر ضدالتهاب استروئیدی است؟

۱ )فنیل بوتازون

3 )فلونیکسین مگلومین

3 )دگزامتازون

4 )کتوپروفن

۹ -کمبود کدام مورد موجب بروز فلجی در گاوها پس از زایش است؟

۱ )میزان کلسیم در خون دام

2 )مواد پروتئینی در جیره غذایی

3 )نمک در جیره غذایی

4 )قند خون

۱۱ -در دامداری‌های صنعتی بهترین راه جلوگیری از بیماری چیست؟

۱ )آهک پاشی روزانه تمامی محیطهای نگهداری دام‌های شیری و غیر شیری

2 )ایجاد حوضچه‌های دائمی در ورودی گاوداری و تمامی جاهای حساس زایشگاه و گوساله دانی

3 )جلوگیری از ورود تمامی افراد به داخل دامداری

4 )ضدعفونی نمودن تمامی اسطبل‌ها در هرروز

۱۱ -ارتفاع دان خوری در سالن پرورش طیور گوشتی از سطح زمین چقدر باید باشد؟

۱ )۱ تا 2 سانتیمتر بالاتر از پشت جوجه‌ها

2 )در ارتفاع به‌اندازه زیر گردن جوجه‌ها

3 )در ارتفاعی که جوجه‌ها بتوانند به سهولت از زیر آن عبور کنند.

4 )در ارتفاعی که جوجه‌ها به حالت نشسته هم بتوانند از دان خوری استفاده کنند.

۱2-اشرشیاکلی (-- Esherichia)در جوجه‌ها و در مرغان بالغ باعث ایجاد اسهال عفونی می‌گردد. این باکتری

۱ )گرم مثبت متحرک است

2 )گرم منفی و هاگدار و معمولاً غیر متحرک است

3 )گرم مثبت و کپسول دارد و غیر متحرک است.

4 )گرم منفی بدون هاگ و معمولاً متحرک است و در محیطهای هوازی رشد می‌کند

۱3 -اضافه کردن شیر بدون چربی در آب حاوی واکسن در گله‌های طیور، به چه منظور می‌تواند باشد؟

۱ )تقویت واکسن‌های زنده

2 )تغذیه طیور مصرف کننده واکسن

3 )تنظیم PH محلول واکسن

4 )خنثی کردن یون کلر

۱4 -در جیره گاوهای شیری تا چند درصد مکمل چربی مجاز است؟

 • ۵
 • ۱0
 • ۱۵
 • 20

15 ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 680 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 32 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ در روز روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

 18,5(1

20,5(2

22,5(3

25,5(4

16- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ٴ◌  ﭘﺮواري ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز و ﻣﺘﻮﺳﻂ دورة آﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ؟

 • 50ﺗﺎ 80-5
 • 90ﺗﺎ 100-5
 • 120ﺗﺎ 180- 5
 • 150ﺗﺎ 180 -5,5

۱۷ -بهترین روش نگهداری گوساله‌های نوزاد به چه صورت است؟

۱ )اسطبل باز

2 )باکس‌های دسته‌ جمعی قابل نقل ‌و انتقال

3 )اسطبل بسته

4 )باکس‌های انفرادی قابل نقل‌ و انتقال

۱۸ -ارزان‌ترین ماده مصرفی در خوراک دام کدام است؟

۱ )جو

2 )ذرت

3 )سبوس

4 )سویا

۱۹ -بهترین دمای نگهداری گوشت تازه چند درجهٔ سانتی گراد است؟

 • 0ﺗﺎ 1,5
 • 1ﺗﺎ 3
 • 4ﺗﺎ 8
 • 5ﺗﺎ 10

20 -کمبود کدام‌یک از ویتامینه‌ای ذیل در طیور باعث بروز بیماری آنسفالو مالاسی Encephalo malacia یا chick crazy disease می‌شود؟

 • A
 • B
 • E
 • K

2۱ -کدام‌یک از بیماری‌های ذیل منشأ مادری داشته و می‌تواند از طریق تخم‌مرغ منتقل شود؟

۱ )کریزا

2 )گامبورو

3 )نیوکاسل

 4 ) CRD

 

 

22 -در سندرم کاهش تولید تخم‌مرغ که در مرغان تازه به تخم آمده ظاهر می‌شود و باعث کاهش شدید و ناگهانی می‌گردد، میزان کاهش مرغ و مدت‌زمان سندرم چند هفته طول می‌کشد؟

۱ )تا60 ٪حدود چهار هفته

2 )تا 30  ٪حدود سه هفته

3 )تا20 %دو هفته

4 )تا ۱0 %یک هفته

23 -در کدام بیماری تخم‌مرغ‌های حاصله از مرغان مبتلا با پوسته‌های نازک، خشن و بدشکل دیده می‌شود؟

۱ )آبله

2 )برونشیت عفونی

3 )لارنگو

4 )نیوکاسل

24 -عامل بیماری آنفولانزای طیور که اخیراً باعث مرگ‌ومیر در مرغان تخمگذار گردید کدام سروتیب است؟

N2H1) 1

N2H5)2

N2H3)3

N2H7)4

2۵ -عامل بیماری مارک کدام‌یک از گزینه‌های ذیل است؟

۱ )آدنو ویروس‌ها

2 )باکتری‌های گرم مثبت

3 )باکتری‌های گرم منفی

4 )هرپس ویروسی از گروه هر پس

26- رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ؟

 • 55ﺗﺎ 75%
 • 10ﺗﺎ 25%
 • 26ﺗﺎ 40%
 • 76ﺗﺎ 85%

 

 2۷ -روش واکسیناسیون Webwing( تلقیح در نسوج بال) در طیور برای کدام بیماری به کار می‌رود؟

۱ )آبله

2 )آنفلوانزا

3 )گامبورو

4 )نیوکاسل

2۸ -علل عمده برگشتگی یا جابجایی شیردان در گاوها کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۱ )استفاده از کاه گندم به‌طور زیاد

2 )افراط در تغذیه بیش‌ازحد مواد متراکم یا کنسانتره

3 )تغذیه مواد خشبی بیش از حد

4 )تغییر رژیم غذائی به‌طور ناگهانی

2۹ -در یک گله گاو شیری )با مدیریت صحیح( گاوهای خشک در حدود ... درصد کل گاوهای ... را تشکیل می‌دهند.

 • ۵تا ۸ دوشا،
 • ۱۵تا ۱۸ ماده
 • تا22 ماده،
 • 2 تا 22 دوشا

3۱ -بهترین سن انتخاب لار و ملکه، لار و چندروزه است؟

۱ )یک

2 )دو

3 )سه

4 )چهار

3۱ -در گله‌های گاوهای شیری تعداد افراد کدام شکم از همه بیشتر است؟

۱ )شکم پنجم به بالا

2 )شکم چهارمی‌ها

3 )شکم سومی‌ها

4 )شکم اولی‌ها

32 -در ارزیابی اسب مهم‌ترین موازین کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

۱ )اندام‌های حرکتی و ظاهری

2 )رنگ و نژاد

3 )زیبایی و رنگ

4 )نژاد و زیبایی

33 -تلفات ناشی از بیماری تب سهروزهدر گاوها به‌طورمعمول حدود چند درصد افراد گله را تشکیل می‌دهد؟

 • 2 الی 3
 • ۱0 الی15
 • 20

34- بهترین راه جلوگیری از اسهال گوساله‌های نوزاد

۱ )فروبردن ناف گوساله تازه متولد در محلول تنتورید

2 )نگهداری گوساله‌های نوزاد در باکس‌های دسته‌جمعی

3 خوراندن آغوز یا کلستروم در بدو تولد و نگهداری در باکس‌های انفرادی

4 )خوراندن شیر در بدو تولد و نگهداری در باکس‌های انفرادی

3۵ -عامل مولد بروسلوز در گوسفند کدام است؟

۱ )بروسلا آبورتوس

2 )بروسلا ملی تنسیس

3 )بروسلا سویسی

4 )بروسلا اوویسی

3۶- دامی که سابقه ورم پستان دارد باید قبل از هر چیز

۱ )از گله حذف شود

2 )مورد درمان قرار می‌گیرد

3 )به کشتارگاه اعزام شود

4 )دوشیدن شیرش قطع شود

37- دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻫﺮ ﮔﺎو ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ... روز و دوره آﺑﺴﺘﻨﯽ آن ... روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

296 - 310 (1

285- 297 (2

285- 305 (3

305- 285 (4

 

38- ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و دوره ﻓﺤﻞ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • 25-13ﺗﺎ 28
 • 17-45ﺗﺎ 23
 • 22-50ﺗﺎ 26
 • 26-55ﺗﺎ 30

  39-ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وزن ﺑﺮاي ﺑﺎردارﺷﺪن ﺗﻠﯿﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • 400ﺗﺎ 450-21
 • 350ﺗﺎ 400-13
 • 280ﺗﺎ 300-15
 • 250ﺗﺎ 280-18

 40- ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ... درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن ﻃﯿﻮر و... درﺻﺪ از وزن ﺗﺨﻢﻣﺮغ را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

 • 25ﺗﺎ 50-40
 • 35ﺗﺎ 50-45
 • 45ﺗﺎ 60-35
 • 55 ﺗﺎ 75-65

4۱ -میزان پروتئین خام در پودر گوشت چند درصد است؟

۱ )بیش از ۶۵

2 )بیش از 4۵

 3)  حدود30

4 )کمتر از 20

42 -مهم‌ترین عامل مسمومیت با نیتریت‌ها در تغذیه گاوها کدام است؟

۱ )آب‌های چاه‌های عمیق

2 )افراط در مصرف نمک در جیره غذائی

3 )تغذیه کودهای از ته یا علوفه هرز خشبی و آب‌های چاه‌های سطحی

4 )نامتعادل بودن ترکیب مواد متراکم مصرفی

43 -محدودیت مصرف در کدام‌یک از کنجاله های ذیل وجود دارد؟

۱ )آفتابگردان

2 )تخم پنبه

3 )سویا

4 )کنجد

44- ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻟﯿﺎف ﺧﺎم ﺟﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

 • 8ﺗﺎ 9-6 ﺗﺎ 7
 • 9ﺗﺎ 10-9ﺗﺎ 10
 • 11ﺗﺎ 12-5 ﺗﺎ 6
 • 14ﺗﺎ 15-9 ﺗﺎ 10

4۵ -استفاده از بیکربنات سدیم در جیره نشخوارکنندگان چه خاصیتی دارد؟

۱ )برای حفظ ثبات و پایداری PH شکمبه ایدئال است

2 )بسیار خوش‌خوراک است و باعث افزایش شیر می‌شود

3 )باعث افزایش پروتئین شیر می‌شود

4 )می‌تواند چربی شیر را کاهش دهد

4۶ -کدام‌یک از مواد مغذی دارای تانین (Tanin )بوده و مزه تلخی دارد؟

۱ )ذرت خوشه‌ای

2 )سبوس گندم

3 )سبوس برنج

4 )کنجاله پنبه‌دانه

47- در ﺧﻮراك ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﯾﮋﮔﯽ آن ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ... درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ دام ﺧﻮراﻧﺪ.

 • 2,5ﺗﺎ 7,5
 • 10ﺗﺎ 15
 • 20ﺗﺎ 25
 • 30ﺗﺎ 45

 4۸ -کدام‌یک از جمالت زیر در خصوص »پروبیوتیک« ها صحیح است؟

۱ )موجب تحریک رشد باکتری‌های مفید روده و کاهش بیماری‌زائی میکروبهای مضر می‌شوند

2 )با تحریک سیستم ایمنی موجب افزایش توان ایمنی بدن در مقابل بیماری‌های ویروسی می‌شوند

3 )دسته‌هایی از آنزیم‌های مؤثر بر روی پپتید باندها هستند.

4 )پیش ساز ویتامین‌ها در بدن هستند

4۹ -روغن مایع آفتابگردان از Sunflower ازنظر کدام‌یک از اسیدهای ذیل غنی می‌باشد؟

۱ )آراشیدونیک

2 )اسکوربیک

3 )لینولنیک

4 )لینولئیک

۵۱ -علت تأثیر مصرف یونجه خشک در طیور تخم‌گذار در نزدیک گردانیدن رنگ زرده تخم‌مرغ به نارنجی کدام است؟

۱ )تبا کاروتن موجود در یونجه

2 )سبزینه موجود در یونجه

3 )گزانتوفیل موجود در برنج

4 )هر سه مورد

۵۱ -کنجاله کدام گیاه به لحاظ پروتئین و اسیدآمینه لیزین غنی تر می‌باشد؟

۱ )آفتابگردان

2 )تخم پنبه

3 )سویا

4 )کلزا

۵2 -میزان پروتئین خام کنجاله کلزا حدود چند درصد است؟

 • 20ﺗﺎ 22
 • 20 ﺗﺎ 30
 • 30ﺗﺎ 32
 • 36ﺗﺎ 39

 ۵3 -کدام‌یک از گزینه‌ها در خصوص نامرغوب بودن »دی کلسیم فسفات« در جیره گله‌های طیور تخم‌گذار صحیح است؟

۱ )تولید تخم‌مرغ را متوقف می‌کند

2 )کیفیت پوسته تخم‌مرغ را کاهش می‌دهد

3 )میزان تولید تا حدود20 ٪کاهش می‌یابد.

4 )میزان تولید تا حدود 10٪کاهش و کیفیت را پائین می‌آورد.

54- دان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ازاي 100 ﺟﻮﺟﻪ از ﺻﻔﺮﺗﺎ 64 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؟

 • 30
 • 35
 • 40
 • 50

 

۵۵ -در کدام‌یک از گنجاله‌های ذیل گوسیپول وجود دارد و می‌تواند باعث تغییر رنگ زرده تخم‌مرغ و مسمومیت تک معده‌ای‌ها شود؟

۱ )کنجاله آفتابگردان

2 )کنجاله کنجد

3 )کنجاله سویا

4 )کنجاله تخم پنبه

۵۶ -در صورت تغییر ناگهانی جیره غذایی در گوسفندان کدام‌یک از بیماری‌های زیر بروز می‌کند؟

۱ )آنتروتوکسمی

2 )اسهال

3 )شاربن

4 )شاربن علامتی

۵۷ -مشخصات مهم پستان در گاو شیری کدام است؟

۱ )بزرگ و گوشتی بودن پستان‌ها

2 )پرحجم بودن ورید پستانی

3 )کشیده بودن پستان‌ها به‌طرف زمین

4 )وجود پستانک‌های اضافی روی پستان

۵۸ -در جیره‌های معمولی گاوهای شیری نسب کنسانتره حداکثر حدود چند درصد جیره می‌باشد؟

 • 20
 • 40
 • 60
 • 70

 ۵۹ -ارزش غذایی کدام‌یک از دانه‌های غلات به لحاظ پروتئین و چربی بیشتر است؟

۱ )دانه ذرت

2 )دانهٔ جو

3 )دانه گندم

4 )دانه سورگوم

 

۶0 -کدام محصول حدود ۵۱ درصد قند دارد و برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب و ساده‌ترین شکل انرژی قابل ‌دسترس جهت تحریک شکمبه است؟

۱ )ملاس چغندرقند

2 )سیلوی نیشکر

3 )سیلوی ذرت

4 )ملاس نیشکر

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن