راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-کدام‌یک از ویتامینه‌ای ذیل دارای خاصیت آنتی‌اکسیدان قوی می‌باشد؟

 • 1) A
 • 2) D
 • 3) E
 • 4) K

2 -کدام‌یک از باکتری‌های زیر به تتراسایکلین مقاوم است؟

1 )استافیلوکوک

2 )استرپتوکوکسی غیر همولیتیک

3 )سالمونال

4 )کلستریدیا

3 -از گوسفندان دنبه‌دار ایرانی با بدنی رنگین و وزن سنگین می‌باشد؟

1 )بلوچی

2 )کردی

3 )مهربان

4 )ماکویی

4 -واکسیناسیون کدام‌یک از بیماری‌های ذیل در گوسفندان باید قبل از قوچ اندازی در گله انجام شود؟

1 )آنتروتوکسیمی

2 )آبله

3 )تب برفکی

4 )شاربن

۵ -کرم بالغ کیست هیداتید در بدن چه میزبانی زندگی می کند؟

1 )انسان

2 )سگی

3 )گاو

4 )گوسفند

۶ -میزان متوسط شیر تولیدی گاو هولشتاین در ایران در طی 30۵ روز دوره شیردهی چند کیلو است؟

 • 1) 3۵00
 • 2) 4۵00
 • 3) ۶000
 • 4) 8000

۷ -کدام‌یک از گاوهای بومی ایران در ذیل از نژاد گوشتی به شمار رفته و ازنظر کار شهرت دارد؟

1 )نجدی

2 )گلپایگانی

3 )سرابی

4 )سیستانی

8 - کدام دسته از بیماری‌های ذیل حاصل کنه‌زدگی در گاو و گوسفند می‌باشد؟

1 )پاستورولوز، بابیزیوزو بروسلوز

2 )تیلریوز، بابیزیوز و پاستورولوز

3 )تیلریوز، پیرو پالسموز و پاستورولوز

4 )تیلریوز، بابیزیوز و آناپالسموز

 

 

۹ -فاکتورهای مؤثر در میزان بروز بیماری مارک کدام است؟

1 )سویه ویروس و مقدار آن

2 )سن مرغ در زمان آلودگی

3 )فاکتورهای مدیریتی

4 )هر سه مورد

10 -در بیماری مارک منبع اصلی دفع ویروس کدام است؟

1 )اپی تلیوم فیلکولهای پر

2 )بورس فابریسیوس

3 )طحال

4 )غدد تیموس

11 -آلودگی شدید محیط جوجه‌کشی یا پوسته تخم‌مرغ با یکی از باکتری‌های آلوده‌کننده باعث آلودگی جوجه‌ها به این بیماری می‌گردد:

1 )اسهال سفید

2)C.R.D 

3 )عفونت کیسه زرده

4 )نیوکاسل

12 -عامل بیماری برونشیت عفونی (J.B )در جوجه‌های جوان و مرغان تخم‌گذار کدام است؟

1 )آدنو ویروس‌ها

2 )آلفا هرپس ها

3 )دسته دیپلورنا ویروس‌ها

4 )ویروسی از خانواده کروناویریده می‌باشد ( Corona Viridae)

 

 

13 -عامل بیماری کریزای عفونی   coryza infectious در طیور کدام است؟

1 )سالمونال گالینارم

2 )مایکوپالسما گالی سپتیکوم

3 )هموفیلوس گالینارم

4 )هیچ‌کدام

14 -آسپرژیلوس فومیگاتوس عامل کدام بیماری است؟

1 )باکتریایی

2 )قارچی

3 )ویروسی

4 )هر سه مورد

1۵ -میزان نمک در هر لیتر آب آشامیدنی طیور تا چند گرم مقدار مطلوب است؟

1 )بین 1 تا 3 گرم

3) بین 3تا۵ گرم

3 )بین ۵ تا ۷ گرم

4 )بیش از ۷ گرم

1۶ -کدام بیماری منشأ مادری دارد و از طریق تخم‌مرغ منتقل می‌گردد؟

1 )کریزا

CRD (2

3 )گامبورو

4 )نیوکاسل

 

 

1۷ -عامل بیماری آنفلوآنزای خوکی که اخیراً شایع گردیده است کدام است؟

 • 1) N1H1
 • 2) N2H9
 • 3) N2H5
 • 4) هر 3 مورد

18 -کدام بیماری از طریق گوشت مرغ به انسان منتقل می‌شود؟

1 )آنفلوآنزا

2 )تب مالت

3 )سل

4 )سالمونال

1۹ -کدام گزینه از علائم تیپیک بیماری گامبورو در مرغان گوشتی و پولت ها است؟

1 )بزرگ شدن غده بورسا و خونریزی داخل آن

2 )خونریزی در پیش معده

3 )خونریزی در سنگدان و خونریزی در پیش معده

4 )خونریزی در روده‌ها

20 -ارزش غذایی و پروتئین کدام کنجاله بیشتر است؟

1 )آفتابگردان

2 )تخم پنبه

3 )سویا

4 )کلزا

 

 

 

21 -محدودیت مصرف در کدام کنجاله وجود دارد؟

1 )آفتابگردان

2 )پنبه دانه

3 )سویا

4 )کلزا

22 -کمبود کدام ویتامین باعث نازک شدن پوسته تخم‌مرغ و عدم جذب کلسیم می‌گردد؟

 • 1) A
 • 2) E
 • 3) D
 • 4) K

23 -کدام‌یک از دانه‌های روغنی ذیل و کنجاله آن‌ها ازنظر پروتئینو اسیدآمینه لیزین غنی می‌باشد؟

1 )آفتابگردان

2 )سویا

3 )کلزا

4 )کنجد

24 -سن شروع تخم‌گذاری در مرغان تخم‌گذار در چندماهگی است؟

 • 1) 3ماهگی
 • 2) 4ماهگی
 • 3) ۵ماهگی
 • 4) ۶ ماهگی

2۵ -در جیره غذایی طیور مهم‌ترین آمینواسیدها ضروری که در تولید حائز اهمیت می‌باشد کدام است؟

1 )آلانین و ترئونین

2 )آرژنین و متیویئن

3 )سرین و پرولین

4 )میتونین و لیزین

2۶ -آنزیمیت چیست؟

1 )از مواد کانی است و باعث جلوگیری از مسمومیت با قارچ‌های سمی می‌گردد

2 )زئولیتی است فرآوری شده برای تغذیه دام و طیور

3 )نوعی سنگ معدنی است و مصرف آن باعث استحکام بیشتر پوسته تخم‌مرغ می‌گردد

4 )هر سه مورد

27-ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻮر ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﺗﺨﻢﮔﺬار و در ﻃﻮل دوران ﺗﻮﻟﯿﺪ ........ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت --------- ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 • 1) 8 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ و 2 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 • 2) 10 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻋﺖ و 1 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 • 3) 14  ﺗﺎ 15 ﺳﺎﻋﺖ و 2 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 • 4) 16 ﺗﺎ 17 ﺳﺎﻋﺖ و 3 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

28- در ﻣﺤﺼﻮل دي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

 • 1) 15ﺗﺎ 17 درﺻﺪ
 • 2) 23-18 درﺻﺪ
 • 3) 20-درﺻﺪ 
 • 4) 22ﺗﺎ 27 درﺻﺪ

 2۹ -یونجه خشک‌شده منبع خوبی از پروتئین و ....... است و مصرف آن در جیره می‌تواند رنگ زرده تخم‌مرغ را به نارنجی نزدیک نماید.

1 )سبزینه

2 )بتاکاروتن

3 )گزانتوفیل

4 )هر سه مورد

30 -سندرم کاهش تولید تخم‌مرغ (E.d.s )در مرغان تخم‌گذار توسط کدام‌یک از عوامل زیر ایجاد می‌شود؟

1 )آدنو ویروس‌ها

2 )باکتری‌های گرم منفی

3 )باکتری‌های گرم مثبت

4 )مایکوپالسما

31- وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﺷﺮوع ﺗﺨﻢﮔﺬاري ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 1) 1360 ﮔﺮم
 • 2) .. 15 ﮔﺮم
 • 3) . 16 ﮔﺮم
 • 4) . 17 ﮔﺮم

 32 -در نژاد -line Hy و در طول دوران تخم‌گذاری میانگین تولید هر مرغ چند کیلوگرم تخم‌مرغ است؟

 • 1) 1۵
 • 2) 1۶
 • 3) 1۹
 • 4) 2۵

33 -عامل اصلی عدم جوجه درآوری تخم‌مرغ‌ها کدام گزینه می‌باشد؟

1 )آلودگی‌های باکتریایی و قارچی

2 )نگهداری تخم‌مرغ

3 )عدم باروری واقعی ناشی از سن گله

4 )هر سه مورد

 

 

34 -میانگین دوره پرورش در مرغان تخم‌گذار..... هفته و دوره تولید ............ هفته می‌باشد؟

 • 1) هفته ۷۵ و 1۵
 • 2) هفته ۶۵ و 2۵
 • 3) هفته ۶۵ و 2۵
 • 4) هفته ۷۵ و 3۵

3۵ -در جوجه‌کشی‌ها، جوجه‌های با مشخصات کدام گزینه باید حذف شوند؟

1 )عفونت کیسه زده

2 )ناف بسته‌شده

3 )شکل‌های غیرعادی

4 )هر سه مورد

3۶ -کدام استان در تولید جوجه یک‌روزه گوشتی مقام نخست را دارد؟

1 )آذربایجان غربی

2 )تهران

3 )گیلان

4 )مازندران

3۷ -تولید تقریبی سالیانه گوشت مرغ و تخم‌مرغ در کشور ما به ترتیب چقدر است؟

 • 1) 1/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و 750 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
 • 2) 850  ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و 550 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
 • 3) 750  ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و 450 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
 • 4) 650  ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و 450 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ

 38 -تولید سالیانه شیر خام و گوشت قرمز در کشور ما به ترتیب حدود.......... میلیون تن شیر خام و ..................... هزار تن گوشت قرمز می‌باشد.

 • 1) 5,5-550
 • 2) 6,5-650
 • 3) 7,5-750
 • 4) 850-8,5

3۹ -خصایص شیردهی در گاوهای شیری کدام است؟

1 )داشتن پستان قرینه و بزرگ و چسبیده به اندام

2 )داشتن پستان حجیم و جدا از اندام

3 )داشتن گردنی کوتاه و بالنسبه پهن

4 )دارای اندامی قوی و گوشتی

40 -پولساتور در دستگاه شیردوشی با سرعت مناسب چه نقشی به عهده دارد؟

1 )موجب کندی یا آهستگی عمل دوشش می‌شود.

2 )سبب باز شدن سریع و جمع شدن آهسته پستانک‌های گاو شیری می‌گردد.

3 )تخلیه نهایی شیراز پستان را سبب می‌شود.

4 )موجب سرعت عمل شیردوشی می‌گردد.

41 -برای سیلو کردن علوفه سبز در گاوداری کدام گزینه زیرا باید رعایت کرد؟

1 )باید علوفه سبز را قبل از سیلو کردن خرد کرد

2 )بعد از سیلو کردن باید حتماً سیلورا پوشاند

3 )باید درازای هر تن علوفه سبز 30 کیلو مالس به آن افزود

4 )مواد سیلویی را باید در سیلو به خوبی کوبید

42 -پلت در خوراک دام کدام گزینه است؟

1 )خوراک فشرده و فشنگی شکلی دام‌ها

2 )کوارک ارزان‌قیمت دام‌ها

3 )خوراک مواد خشی دام‌ها

4 )خوراک آردی شکل دام‌ها

43 -درصد چربی شیر کدام نژاد گاوها بیشتر است؟

1 )جرزی

2 )سرابی

3 )هولشتاین

4 )بران سویس

44 - فواصل یا حریم گاوداریهای داشتی با یکدیگر بر اساس نظام دامداری چند متر باید باشد؟

 • 1) 2۵0
 • 2) 300
 • 3) ۵00
 • 4) 1000

4۵ -بر اساس نظام جدید دامداری مساحت ساختمانهای مسقف برای گاوهای مولد و خشک هر رأس چند مترمربع است؟

 • 1) ۹
 • 2) 1۵.۶
 • 3) 1۹.۵
 • 4) 32

4۶ -یونجه خشک باکیفیت و مرغوب عمدتاً به کدام چین یونجه تعلق دارد؟

1 )اول

2 )دوم

3 )سوم

4 )آخرین چین

4۷ -از مواد اولیه خوراک دام پروتئین خام کدام گزینه بیشتر است؟

1 )سبوس گندم

2 )دانه جو

3 )تفاله خشک چغندر

4 )یونجه خشک

48 -در کدام‌یک از بیماری‌های طیور مایه‌کوبی جوجه‌ها در یک‌روزگی انجام می‌شود؟

1 )برونشیت عفونی

2 )کامبورو

3 )مارک

4 )نیوکاسل

4۹ -در جایگاه گاوها مشخصات فری استال مربوط به کدام گزینه است؟

1 )جایگاه نیمه‌باز غرفه‌های گاوها

2 )جایگاه باز گاوها

3 )طویله بسته سربه‌سر

4 )طویله بسته کپل به کپل

۵0 -از صد کیلو شیر خام چند کیلو پنیر سفت رسیده می‌توان به دست آورد؟

 • 1) 8
 • 2) 10
 • 3) 1۵
 • 4) 20

۵1 -در کدام‌یک از بیماری‌های انگلی دام‌ها ادرار قرمزرنگ شده و مخاطات مایل به زرد می‌گردد؟

1 )پیرو پالسموز

2 )تیلریوز

3 )کپلک

4 )هیپودرموز

۵2 -بیماری تب بی‌دوام سه‌روزه به کدام دام مربوط است؟

1 )اسب‌ها

2 )گاوها

3 )گوسفندها

4 )گوساله‌ها

۵3 -در کدام بیماری دام‌ها باید هر 4 الی ۶ ماه مایه‌کوبی را یک‌مرتبه دیگر تکرار کرد؟

1 )بروسلوز

2 )پاستور لوز

3 )تب برفکی دام‌ها

4 )شارین

۵4 -حداکثر مدت صحیح پرواربندی برهه‌ای گوشتی حدود چند روز است؟

 • 1) 60ﺗﺎ 65
 • 2) 90ﺗﺎ 100
 • 3) 150
 • 4) 180

 ۵۵ - پرواربندی کدام‌یک از برهه‌ای نژاد ایرانی به‌صرفه نزدیک‌تر است؟

1 )بلوچی – سنگسری

2 )زل - قره کل

3 )شال و افشاری

4 )ماکویی - کل کوهی

۵۶ -وزن تقریبی پوست در یک گوسفند 4۵ کیلویی چند کیلوگرم می‌باشد؟

 • 1) 5اﻟﯽ 5,5
 • 2) 2,5ﺗﺎ 3
 • 3) 3,5اﻟﯽ 4
 • 4) 5,1اﻟﯽ 5,2

 

 

 ۵۷ -متوسط مساحت مفید بنای مسقف برای هر رأس میش (مادر )  بر اساس نظام دامداری چند مترمربع است؟

 • 1) 2
 • 2) ۶
 • 3) 3
 • 4) ۵

۵8 -بیماری آنتروتوکسمی مربوط به کدام دام است؟

1 )اسب

2 )شتر

3 )گوسفند

4 )گاو

۵۹ - در تزریق بین جلدی تویر کولین برای تشخیص بیماری سل در گاوها در چه موقع می‌توان واکنش را مثبت تلقی کرد؟

1 )ضخامت پوست به‌اندازه یک برابر و نیم حالت طبیعی شود.

2 )ضخامت پوست تغییر نکند.

3 )ضخامت از یک برابر کمتر گردد.

4 )ضخامت پوست از دو برابر حالت طبیعی تجاوز کند.

۶0 -در گاوهای شیری کدام بیماری ناشی از کمبود کلسیم در خون می‌باشد؟

1 )بیماری کتوز

2 )نیامدن جفت بعد از زایش

3 )فلجی بعد از زایش

4 )سوءهاضمه

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی