راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1385

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1385

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1385

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-میزان PH در یک سیلوی خوب باید در چه حدود باشد؟

 • 1) 5/2 تا 5/3
 • 2) 5/3  تا 5/4
 • 3) 4 تا 5
 • 4) 5تا 6

2 -تفاوت مواد سیلو شده با مواد اولیه چیست؟

1 )مواد سیلو شده اسیدی است

2 )مواد سیلو شده قلیایی است

3 )ارزش غذایی مواد سیلو شده بهتر است

4 )ارزش غذایی مواد سیلو شده کمتر

3 -جیره غذایی کاملاً مخلوط شده جیرهای است که تمام ......................

1 )مواد مغذی موردنیاز دام را تأمین می‌کند.

2 )عناصر کم‌مصرف و پرمصرف را دارا می‌باشند

3 )اجرای متشکله آن باهم مخلوط شده باشند.

4 )مواد افزودنی به آن اضافه شده باشد

4 -در تغذیه طیور کدام‌یک از مواد خوراکی زیر در تغذیه گله‌های مادر توصیه نمی‌گردد؟

1 )سبوس برنج

2 )گنجاله بادام‌زمینی

3 )فابیوکا

4 )کنجاله تخم پنبه

 

5 -گوساله کدام نژاد توانایی زیادی به شرایط آب و هوایی سخت را دارد؟

1 )لیموزین

2 )هرفورد بدون شاخ

3 گلب ویه

4 )گالووای

6 -بهترین نوع تعیین یا تیپ گاو گوشتی از کدام طرف گاو صورت می‌گیرد؟

1 )جلو

2 )عقب

3 )کنار

4 )تفاوتی ندارم

۷ -بهترین وقت تلقیح گاو و شیوی کدام است؟

1) 1 بعدازظهر

2 )6 ساعت بعد از شروع فحلی

3 )صبح

4 )10تا 15 ساعت بعد از شروع فحلی

۸ -صحت انتخاب گاوهای نر در کدام‌یک از روش‌هایی زیر بالاتر خواهد بود؟

1 )آزمون نتایج

2 )شاخص شجره ای

3 )رکورد تولید مادر

4 )رکورد مادر و پدربزرگ مادری

۹ -مهم‌ترین و اصیل‌ترین حوزه‌ای نژاد لاری کدام است؟

1 )لاری قرمز

2 )لاری قهوهای

3 )لاری گل باقلایی

4 )لاری سفید

10 -حرارت آب در زمان پر کندن مرغ یابد چند درجه باشد؟

 • 1) 55 تا 60درجه
 • 2) 62 تا 70درجه
 • 3) 70 تا 80 درجه
 • 4) ۸2 تا ۸8 درجه

11 -رطوبت بیش‌ازحد در آنکوباتور سبب .............. می‌شود؟

1 )چسبندگی جنین در داخل تخم‌مرغ

2 )رقیق شدن سفیده

3 )خروج آسان جوجه

4 )غلیظ شدن سفیده

12 -آستروئورف چیست؟

1 )مولد مرغ گوشتی.

2 )نام یک مکمل پروتئین تجاری

3 )نام تجاری نوعی بستر لانه گوشتی

4 )نام نوعی انگل دستگاه گوارش طیور

13 -در مورد صفات آستانه‌ای(Thesholar )کدام گزینه نادرست است؟

1 )جزو صفات کیفی هستند.

2 )محیط بر آن‌ها اثر دارد

3 )ژن‌های متعددی آن‌ها را کنترل می‌کنند.

4 )از لحاظ فنوتیپی به صورت پیوسته هستند

.

14 -رانش میوزی یعنی ...........................................

1 )نقص در کروموزوم‌ها در مرحله میوز

2 )تغییرات تصادفی در تشکیل گامتها

3 )جور شدن غیر تصادفی کروموزوم‌ها در تشکیل گامتها

4 )باور نبودن بعضی از گامتها

15-مصرف آب سرد در گوسفند چه تأثیری در هضم گوسفند دارد؟

1 )تأثیری ندارد

2 )قابلیت هضم غذا را زیاد می‌کند،

3 )قابلیت هضم غذا را کم می‌کند.

4 )نسبت به نوع غذا اثر متفاوت دارد

16 -در کدام‌یک کربوهیدرات بیشتری دارد؟

1 )برگ یونجه

2 )دانه ذرت

3 )دانه سویا

4 )کنجاله پنبه‌دانه

1۷ -در حیوانات جوان کمبود ........... باعث بیماری.............. می‌شود؛

1 )ویتامین D استئومالاشبا

2 )فسفر - ویکتز.

3 )ویتامین D ویکتز

4 )کلسیم – أستئوماالشیا

 

2۹ -عمده‌ترین دلیل تولید اسید بوتپریک در سیلو کدام است؟

1 )رطوبت بیش‌ازحد مواد سیلو شده

2 )خارج شدن اکسیژن t

3 )رطوبت کمتر از حد

4 )وجود کربوهیدرات بیش ازحد

3۱ -ماده سعی سوالنیدین در کدام ماده خوراکی وجود دارد؟

1 )بوته بادمجان

2 )بوته کدو

3 )بوته سیب‌زمینی

4 )بوته شلغم

31 -عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژنی در یک جامعه کدام است؟

1 )موتاسبون

2 )انتخاب

3 )مهاجرت

4 ) تمامی موارد

32 -در یک حیوان خاصی عوامل مؤثر بر فاصله نسل کدام ها هستند؟

1 )ساختار جمعیت، جنسیت و فراوانی ژنی

2 )ساختار جمعیت باروری مرگ‌ومیر

3 )جنسیت،مرگ‌ومیر و تعداد ماده به ازای هر متر

4 )جمعیت،مرگ‌ومیر و باروری

 

 

33 - سرعت افزایش هم‌خونی (F )در کدام‌یک روش آمیزشی بیشتر است؟

1 )پدر - دختر

2 )خود لقایی

3 )برادر - خواهر ناتنی

4 )دوقلوهای غیرحقیقی

34 -رایج‌ترین سالن شیردوشی کدام است؟

1 )درب – کناری

2 )هرینگ بودن

3 )پلی گان

4 )ناتنوم چرخشی

35 -تداوم شیر بهی (Persistency )یعنی چه؟

1 )تولید بدون وقفه.

2 )عدم کاهش تولید شیر در تمام طول دوره شیردهی

3 )میزان کاهش تولید شیر نسبت به ماه قبل

4 )میزان تولید شیر در دو دوره پشت سر هم شیردهی

36 -در شروع پرواربندی، تزریق کدام واکسن اولویت دارد؟

1 )تب برفکی

2 )شار بن

3 )آنتروتوکسمی

4 )آبله

3۷ -مصرف بیش‌ازحد علوفه‌های سیلو شده در تغذیه گاوهای شیرده بر تولید می‌تواند زمینه‌ساز:

1 )عارضه تب شیر باشد.

2 )برگشتگی شیردان باشد.

3 )عرضه اسینوز باشد.

4 )عارضه کتوزیس باشد

3۸- طیور چند کیسه هوایی دارند؟

5)3        2)1

۹)4        3)2

3۹ -پرده آلانتوئیسی کدام‌یک از کارهای زیر انجام می‌دهد؟

1 )جذبی چربی زرده و انتقال آن به جنین

2 )عضو تنفسی و دفع جنین

3 )جذب کلسیم پوسته برای جنین

4 )جذب آلبومین برای تغذیه جنین

4۱ -درصد قابلیت توارث کدام صفت در گله گوشتی کمترین می‌باشد؟

1 )گوشت سینه

2 )مصرف دان

3 )ذخیره چربی

4 )درصد پوشش

41 -کدام‌یک عامل در تغییر ترکیب ژنتیکی یک جامعه نقش دارد؟

1 )نور                   3 )رطوبت

2 )حرارت              4 )هیچ‌کدام

42 -به نظر شما کدام‌یک از عبارات زیر از نظر علم دام‌پروری قابل توجیه است؟

1 )باید حیوانات خویشاوند را باهم آمیزش داد.

2 )باید والد نتایج را باهم آمیزش داد

3 )باید سعی نمود که اقوام خویشاوند باهم آمیزش داده شوند

4 )باید سعی نمود که حیواناتی با همبستگی ژنتیکی یک‌دوم آمیزش داده شوند

43 -مصرف یونجه به‌تنهایی گاوهای شیری را با کمبود کدام عنصر مواجه می‌سازد؟

 • 1) CO2
 • 2) CO
 • 3) Na
 • 4) P

44 - مصرف ذرت سبز چه تأثیری در تولید شیر گاوهای به شیری دارد؟

1 )باعث کاهش مقدار و کیفیت شیر می‌شود.

2 )باعث افزایش مقدار شیر و پایین آمدن کیفیت شیر می‌شود

3 )باعث افزایش مقدار و کیفیت شیر می‌شود

4 )تأثیر چندانی ندارد.

45 -کدام اثر در مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جیره حیوان صحیح نیست؟

1 )افزایش مصرف مواد غذایی

2 )کاهش مصرف آب

3 )جذب بیشتر مواد غذایی

4 )کاهش فعالیت بعضی میکروارگانیسم‌ها در شکمبه

46 -وجود اسیدهای، چرب غیراشباع در جیره طیور، نیاز به کدام اسیدآمینه را افزایش می‌دهد؟

1 )تربپتوقان

2 )لیزین

3 متیونین

4 )والمین

 

4۷ -رشد را در بدن حیوانات تعریف کنید؟

1 )رشد یک حیوان عبارت است از افزایش وزن بدن درنتیجه جذب و ترکیبی مواد مغذی خورده شده در چینی‌جاهای بدن

2 )افزایش وزن بدن در اثر بزرگ شدن اندامهایبدن

3 )افزایش توده سلولی در بخشه‌ای مختلف بدن

4 )انباشته شدن مواد مغذی در اندام‌های مختلف بدن

4۸ - عادی‌ترین عوارض کمبود ویتامین D در حیوانات چیست؟

1 )فلجی عادی و کم‌تحرکی در حیوانات جوان و پیر

2 )در دام‌های جوان ریکتز و در دام‌های پیر اسنئو هالاشیا

3 )کج شدن پاها و قوسی شدن پشت حیوانات.

4 )پوکی استخوان‌های عمودی و ضعف درحرکت کردن

4۹ -همی سلولز و پکتین جزء کدام گروه مواد مغذی هستند؟

1 )الیگوساکاریدها

2 )پلی ساکاریدها

3 )دی ساکاریدها

4 )قندها

50 -در جیره طیور گوشتی ارزن به‌صورت مخلوط با چه دانه‌ای استفاده می‌شود؟

1 )جو

2 )ذرت

3 )گندم

4 )سورکوم

 

51 -درصد خاصیت جوجه درآوری در کدام نژاد بیشتر است؟

1 )پلیموت گل باقالای

2 )ردایلندرد.

3 )لگهورن سفید

4 )پلیموت روک سفید

52 -برنامه تغذیه یک روز در میان به کدام دلیل انجام می‌شود؟

1 )یکنواختی وزن افراد گله

2 )کاهش تلفات

3 )کنترل وزن افراد گله

4 )عقب انداختن سن بلوغ

53 -بهترین روش جدا کردن پر از لاشه طیور گوشتی بهنگام کشتار کدام است؟

1 )استفاده از هوای گرم  (بخار)

2 )استفاده از آب سرد

3 )استفاده از آب گرم

4 )استفاده از سانتریفوژ

54 -صفرا و ترشحات پانکراس به کدام بخش از سیستم گوارش وارد می‌شود؟

1 )بخش انتهای دو لنوم

2 )سکوم

3 )بخش انتهایی ایلئوم

4 )چینه‌دان

 

55 -مقدار کدام عنصر در شیر بیشتر از خون است؟

1 )سدیم

2 )کلسیم

3 )کلر

4 )مس

56 - کدام‌یک از تا لقی‌های زیر جزِ آمیزش‌های برگشتی( Cress Back )می‌باشد؟

 • 1) BbxBb
 • 2) bbxBB
 • 3) BBxBb
 • 4) bbxBb

5۷ -برای استفاده از تنوع ژنتیکی بین نژادهای توان....................................

1 )از روش‌های دقیق انتخاب جهت افزایش بهره ژنتیکی سود جست.

2 )از تلفیق برنامه‌های شناسایی نژادی و برنامه‌های انتخابی استفاده کرد.

3 )با کنترل و تصحیح اثرات محیطی پارامترهای ژنتیکی را در نژادهای مختلف برآورد نمود.

4 )از آمیخته گریه‌ای سیستماتیک جهت بهره‌گیری از اثر هتروزیس استفاده گردد.

5۸ -در صفات دارای وراثت‌پذیری کم میزان هتروزیس و یا پیشرفت در اثر انتخاب  ...........

1 )به ترتیب زیاد و کم هستند.

2 )هر دو زیاد هستند

3 )به ترتیب کم ‌و زیاد هستند

4 )هر دو کم هستند.

 

 

5۹ -میانگین یک صفت کمی در جامع تابع کدام عامل است؟

1 )موتاسیون

2 )ارزش ژنوتیپی

3 )فراوانی ژنی

4 )فراوانی ژنوتیپی

60 -در یک جامعه در تحت تعادل هاردی - و این برگ چه وقت فراوانی هتروزیگوتها دو برابر فراوانی ژنو تیپ منظور می‌شود؟

 • 1) q= 0/3
 • 2) q= 0/4
 • 3) q= 0/5
 • 4) q= 0/6

61 -درآمیخته گری متناوب دوطرفه در حالت تعادل میزان هیتروزیس فردی مورد انتظار چند درصد است؟

 • 1) %23
 • 2) %50
 • 3) %6۷
 • 4) %100

62 در اثر آمیزش خویشاوندی در یک جامعه...................................

1 )میزان واریانس ژنتیکی کل کاهش می‌یابد.

2 )میزان واریانس ژنتیکی کل بی‌تغییر می‌ماند.

3 )میزان واریانس ژنتیکی کل افزایش می‌یابد.

4 )هیچ‌کدام

 

63 -ضریب خویشاوندی (بین فرزندان یک زوج )دوفنوی مفرزلیگوت که با همسران غیر خویشاوند ازدواج نمایند چقدر است.

1 )یک شانزدهم

2 )یک‌هشتم

3 )یک‌چهارم

4 )یک‌دوم

64 .در صفات محدود به جنس:

1 )ژن‌های کنترل‌کننده صفت بر روی کروموزوم جنسی قرار دارند

2 )صفت در یک جنس بروز می‌کند

3 )صفت تحت تأثیر جنس قرار می‌گیرد.

4 )صفت در یک جنس به‌صورت غالب و در جنس دیگر به صورت مغلوب بروز می‌کند

65 -اصطلاح همی زابگوس:

1 )اگر آللها در یک جامعه ژنی مانند هم باشند.

2 )در یک جامعه ژنی فقط یک آلل وجود داشته باشد.

3 )اگر فراوانی یکی از آللها نصف دیگری باشد.

4 )یعنی در یک جایگاه ژنی بیش از دو آلل وجود داشته باشد.

66 - تعریف وراثت‌پذیری به مفهوم خاص کدام است؟

1 )احتمال داشتن ژن‌های مشترک بین خویشاوندان

2 )کوواریانس بین واریانس ژنوتیپی و واریانس محیطی

3 )نسبت واریانس اثرات زنی افزایش به واریانس فنونیپی

4 )نسبت واریانس زنوتیپیبه واریانس محیطی

6۷ - پس از تلاقی دو نژادی که هیچ‌کدام نقص ژنتیکی خاصی را نشان نمی‌دادند، این نقص ژنتیکی به وجود می‌آمد. دلیل آنچه می‌تواند باشد؟

1) اپیستازی                                  3 )غالبیت

2 )اثر محیط و ژنتیک                    4 )فوق غالب

6۸-میزان متروزیس مادری در نتایج حاصل از آمیخته گری (HX (S*AHچقدر است؟

  1)  1               75/0 (3

2)5/0               25/0 (4

6۹ -در فرمول روبرو حذف  ( بچه) مفهومی دارد؟

1 )همبستگی فنوتیپی بین صفات

2 )همبستگی ژنتیکی بین حیوانات

3 )هم به سنگی ژنتیکی بین صفات

4 )ضریب تکرارپذیری

۷0 -در صورت افزودن سولفات مس به جیره به عنوان یک ماده ضد میکروب با مشاهده کدام عارضه کلینیکی باید از جیره حذف شود؟

1 )سائیدگی سنگدان

2 )بزرگ شدن کبد

3 )تورم سر

4 )ریختن پر

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی