دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Damparvari_Dampezeshki_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -میانگین دوره پرورش یک مرغ تخم گذار چند هفته می‌باشد؟

1 )ده هفته

2 )سی هفته

3 )چهل هفته

4 )شصت پنج هفته

2 - در تغذیه طیور کدام‌یک از مواد اولیه با درجه بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

1 )کنجاله سویا

2 )دانه ذرت

3 )جو

4 )سبوس گندم

3 - در مخارج عمومی مرغداری ها کدام‌یک از هزینه طبق گزینه های زیر از همه بیشتر است؟

1 )هزینه مدیریتی و کارگری

2 )هزینه خرید جوجه های یکروزه

3 )هزینه استهلاکات و تعمیرات

4 )هزینه بهداشتی و داروئی

4 - طبق موازین مرغداری در پرورش نیمچه گوشتی در آشیانه‌های پنجره باز با تهویه آزاد در هر مترمربع و قفس چند قطعه نیمچه می‌توان پرورش دارد؟

1 )پنج قطعه                    3 )ده قطعه

2 )هشت قطعه                4 )پانزده قطعه

 

۵ - طبق موازین مرغداری در پرورش نیمچه گوشتی در آشیانه‌های پنجره بسته فول اتوماتیک در هر مترمربع و قفس چند قطعه نیمچه می‌توان پرورش دارد؟

1 )پنج قطعه

2 )هشت قطعه

3 )ده قطعه

4 )پانزده قطعه

۶ - کدام‌یک از بیماری‌های زیر در جوجه‌ها در هفته اول ازلحاظ اخذ خسارت از فروشنده بسیار مهم است

1 )گریزای عفونی

2 ) مارک

3 ) نیوکاسل

C.R.D (4

۷ - علائم تیپیک و مشخص بیماری گالیورو در ۰۰۰۰۰۰ طیور دیده می‌شود

1 )ریه‌ها

2 )بورس فابرلسیوس

3 )پیش معده

4 )سنگدان

۸ - کدام‌یک از دانه‌های روغنی ذیل و کنجاله های آن‌ها ازنظر پروتئین و اسیدآمینه لیزین غنی می‌باشند؟

1 )آفتابگردان

2 )کنجد

3 )سویا

4 )تخم پنبه

۹ - کدام‌یک از عوامل ذیل می‌تواند از طریق گوشت مرغ آلوده در انسان عوارضی را به همراه داشته باشد؟

1 )بروسال

2 )سالمونال

3 )برونشیت عفونی

4 )هیچ‌کدام

1۰ - سن شروع تخم‌گذاری در مرغ‌های تخم‌گذار در چندماهگی است؟

1 )در سه‌ماهگی

2 )در چهارماهگی

3 )در پنج‌ماهگی

4 )در ششم ماهگی

11 - میانگین وزن قوچ‌های نژاد شال کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 • ۵۰ کیلوگرم
 • ۷۰ کیلوگرم
 • ۶۵ کیلوگرم
 • ۸۵ کیلوگرم

12 - استفاده از ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در جیره نشخوارکنندگان به‌منظور بهره‌گیری از خاصیت خنثی آنی این ترکیب در شکمبه صورت می‌گیرد درحالی‌که در تک معده‌ای‌ها به‌عنوان منبع سدیم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

1 )بیکربنات سدیم

2 )کربنات کلسیم

3 )کلرور سدیم

4 )هیچ‌کدام

 

13 - بارزترین نشانه گله گوسفند مبتلابه بروسلوز کدام است؟

1 )کاهش شیر

2 )تب شدید

3 )ورم پستان

4 )سقط‌جنین

14 - گوسفندان ماکونی ویژگی‌های نژادی آن‌ها کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

1 )گوسفندی است گوشتی

2 )گوسفندی است شیری و گوشتی

3 )گوسفندی است پشمی و گوشتی

4 )گوسفندی است شیری

1۵ - میانگین مقدار شیر تولیدی یک رأس میش در ایران در یک دوره شیردهی چقدر است؟

 • ۷۵ لیتر
 • 1۰۰ لیتر
 • 12۰ لیتر
 • ۵۰ لیتر

1۶ - در ارزیابی صحیح ظاهری گوسفند کدام‌یک از گزینه‌های زیر را باید در درجه نخست موردتوجه قرارداد؟

1 ) سن دام

2 ) وضعیت ایستادن دام

3 )سطح شکمی و وضعیت آن

4 )سالمتی و رشد عضالت و ویژگی‌های دنبه دام

1۷ -باسیلوس آنتراسیس مولد کدام بیماری است؟

1 )آنتروتوکسمی

2 )شاربن

3 )شاربن عالمتی

4 )فوت رات

1۸ - علامت بطری زیر فکی jAW.Bottle در کدام بیماری و نزد کدام حیوان دیده می‌شود؟

I.B.R (1

2 )کپلک گوسفند

3 )طاعون اسبی

4 )هیچ‌کدام

1۹ - وزن لاشه گوسفند در یک بره 4۰ کیلوئی چه میزان طبق گزینه‌های زیر برآورد می‌گردد؟

 • 2۰ الی 22 کیلو
 • 5/17 الی 1۶ کیلو
 • 1۸ کیلو
 • 2/19 الی 6/18 کیلو

2۰ - تو قولی در گروه‌بندی گوسفندان به کدام‌یک از گزینه‌های زیر گفته می‌شود؟

1 )گوسفند ماده مولد

2 )قوچ یا گوسفند نر

3 )بره شیرخوار

4 )بره نر یا ماده در حدود یک‌ساله

21 - افزودن سبوس برنج به جیره غذائی گاوها محدودیت دارد که مربوط به یکی از دلایل زیر است؟

1 )احتمال آلودگی به قارچ آرگو

2 )فساد چربی سبوس

3 )ایجاد عارضه اسیدوز

4 )هر سه مورد

 

22- عنصر کلسیم در استخوان‌بندی بدن به کدام‌یک از اشکال زیر وجود دارد؟

1 )کربنات کلسیم

2 )سولفات کلسیم

2 ) کلوکنات کلسیم

4 )فسفات و هیدروکسید کلسیم

23 - یک دوره شیردهی در گاوهای دوشا طبق موازن دام‌پروری چند روز است؟

روز 2۵0 )1

روز 3۵0 ) 2

روز ۵3۰ )3

روز 3۸۰)4

24 - حریم یا فاصله یک تأسیسات گاوداری داشتی  ( شیری)طبقه نظام دامداری با واحد گاوداری داشتی دیگر چند متر باید باشد؟

 • 3۰۰متر
 • ۵۰۰ متر
 • ۷۰۰ متر
 • 1۰۰۰ متر

2۵ - دوران آبستنی گاو چند روز است؟

 • 1۸۰روز
 • 21۰ روز
 • 2۷۹ روز
 • 244 روز

2۶ - شایع‌ترین بیماری در گاوداری‌های صنعتی کدام است؟

1 )پریکاردیت ضربه‌ای

2 )پریتونیت ضربه‌ای

3 )جابجایی شیردان

4 )سوع تغذیه

2۷ - در جیره غذائی گاوهای شیری حداکثر میزان مجاز اضافه نمودن اوره چند درصد است؟

1 )دو درصد

2 ) نیم درصد

3 )پنج درصد

4 )بیست درصد

2۸ - بهترین زمان برای تلقیح تلیسه‌های نژاد هلشتاین چندماهگی است؟

 • 1۰ماهگی
 • 1۵ماهگی
 • 2۰ماهگی
 • 24ماهگی

2۹ - متوسط مساحت مفید برای گردشگاه باز (بهاربند)  هر رأس ماده‌گاو اصیل بر طبق موازین نظام دامداری چند مترمربع باید باشد؟

 • 2۰ مترمربع
 • 32مترمربع
 • 4۰مترمربع
 • 4۵مترمربع

3۰ - از میان گاوهای بومی ایران کدام‌یک دارای چربی شیر بیشتری هستند؟

1 )گاوهای سرابی

2 )گاوهای گلپایگانی

3 )گاومیش‌های ایرانی

4 )گاوهای کوهان‌دار مازندرانی

31- (پونی) در کدام گروه از دام‌های زیر دسته بندی می‌شود؟

1 )گاوها

2 )اسب‌ها

3 )گوسفندها

4 )طیور

32 - رنگ کرنگ در اسب کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

1 )نوعی رنگ قرمز یا سرخ دارای یال و دم بور

2 )رنگ تیره با یال و دم سیاه

3 )رنگ زرد با یال و دم سیاه

4 )رنگ سیاه ‌و سفید با یال و دم زرد

33 - سیلمی به چه نوع اسبی از گزینه زیر اطلاق می‌شود؟

1 )اسب کورسی

2 )اسب پرشی

3 )نریان مخصوص جفت‌گیری

4 )اسب بارکش

34 - وجود بیش‌ازحد کدام‌یک از عناصر زیر در ملاس چغندر باعث اینت می‌گردد؟

1 )پتاسیم

2 )کلسیم

3 )بران

4 )مس

3۵ - بهترین سن برای شروع تمرین‌ها بدنی در اغلب پرش و کو رس چه زمانی است؟

1 )دوسالگی

2 )یک‌سالگی

3 )سه‌سالگی

4 )چهارسالگی

3۶ - بهترین روش برای شناسایی سن در اسب با کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

1 )بررسی دندانه‌ای آسیا

2 )بررسی دندانه‌ای نیشی

3 )بررسی دندانه‌ای ثقایا

4 )بررسی دندانه‌ای پیش آسیا

3۷ - طبق موازین دام‌پروری به‌طور متعارف طول عمر اقتصادی یک رأسی میشی چند سال می‌باشد؟

1 )حدود 4 سال

2 ) حدود ۷ الی ۸ سال

3 ) حدود ۵ سال

4 )عمر مشخصی ندارد

3۸ - مهم‌ترین هورمون افزایشی تولید شیر کدماند؟

1 )ادکسی توسین

2 )استرادیول

3 )پروالکتین

4 )سوماتوتروپین

3۹ - دوران آبستنی شتر چند روز است؟

1) 2۷۰ روز

2) 34۰ روز

3) 3۹۰ روز

4) 2۹۰ روز

 

4۰ - ارزش غذائی ذرت به ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موجود در آن بستگی دارد؟

1 )نشاسته

2 )چربی

3 )پروتئین

4 )فیبر

41 - برای تشخیص بیماری یونی یا شبه سل در گاوها از کدام گزینه زیر در آزمایش مقایسه‌ای آلرژیکی استفاده می‌شود؟

1 )از توبرکولین پستانداران

2 )از توبرکولین مرغی

3 )از توبرکولین غلیظ چشمی

4 )از توبرکولین خیلی رقیق‌شده

42 - در واکنش آلرژی بین جلدی تشخیص بیماری سل در گاوها در اندازه‌گیری ضخامت پوست در کدام‌یک از گزینه‌های زیر واکنش

را مثبت تلقی می‌کنند؟

1 )ضخامت پوست دو برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد

2 )ضخامت پوست یک برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد

3 )ضخامت پوست نیم برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد

4 )ضخامت پوست کمتر از یک برابر و نیم از حالت طبیعی شده باشد

43 - کدام‌یک از بیماری‌های طیور دارای منشأ مادری بوده و از طریق ماشین‌های جوجه کشی و تخم مرغ آلوده ایجاد می‌گردد؟

1 )عفونت کیسه زرده و تورم بند ناف

2 )بیماری نیوکاسل

3 )بیماری برونشیت طیور

4 )آنفلونزای طیور

44 - بیماری D.R. C از کدام‌یک از طرق زیر سرایت و انتشار می‌یابد؟

1 )از راه مجاورت مستقیم یا همچنین از راه تخم‌مرغ

2 )از راه غذا همراه با شرایط نامناسب پرورشی

3 )از راه بستر آلوده و کثیف

4 )از طریق حشرات و کنه‌های آلوده

4۵ - مهم‌ترین راه دفع ویروس مارک در مرغان از چه طریق می‌باشد؟

1 )ترشحات گوارشی

2 )ترشحات بینی

3 )فولیکول پرها

4 )هیچ‌کدام

4۶ - سندرم کاهش تولید تخم‌مرغ توسط کدام‌یک از عوامل زیر ایجاد می‌شود؟

1 )باکتری‌های گرم منفی

2 )باکتری‌های گرم مثبت

3 )آدنو ویروس‌ها

4 )قارچ‌ها

4۷ - شایع‌ترین بیماری گاوداری‌های سنتی ایران کدام است؟

1 )لنگشی

2 )پریکاردیت ضربه‌ای

3 )جابجایی شیردان

4 )التهاب روده

4۸ - در صورت ابتال گاو به کدام بیماری لاشه باید سریعاً معدوم و به مصرف انسان نرسد؟

1 ) شاربن

2 )بروسلوز

3 )پریکارد ضربه‌ای

4 )جابجایی شیردان به سمت چپ

4۹ - حد مجاز آفلاتوکسین در شیر تولیدی کدام‌یک از گونه‌های زیر می‌باشد؟

1 )۰/۵ قسمت آفلاتوکسین برای یک‌میلیون قسمت شیر تولیدی

2 ) یک قسمت آفلاتوکسین برای یک‌میلیون قسمت شیر تولیدی

3 )به هیچ وجه آفلاتوکسین نباید در شیر وجود داشته باشد

4 )آفلاتوکسین برای سلامت شیر تولیدی مسئله آفرین نمی‌باشد

۵۰ - واکسن  (اس نوزده) 1۹S برای جلوگیری از کدام‌یک از بیماری‌های دامی زیر مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

1 )بیماری تب برفکی

2 )بیماری پروسلوز

3 )بیماری انتروتکسم

4 )بیماری شاربن علائمی

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن