راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : chap_chapkhone_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

از 24 ﺳﻮال ﻓﻘﻂ ﺑﻪ 20 ﺳﻮال در ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

1- وزن ﯾﮏ ﺑﻨﺪ(500 ﺑﺮگ) ﮐﺎﻏﺬ 70 ﮔﺮﻣﯽ 100×70 ﺳﺎﻧﺖ، 80 ﮔﺮﻣﯽ 90×60 ﺳﺎﻧﺖ، 90 ﮔﺮﻣﯽ 70×100 ﺳﺎﻧﺖ و 110 ﮔﺮﻣﯽ 90×40 سانت را بنویسید.

2- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺗﺎﺗﯿﻮ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

3- اﻧﻮاع دورﺑﯿﻦ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

4- ﮐﺎر رﻧﮕﯽ ﭘﺸﺖ زده اﺷﮑﺎل را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

5- ﮐﺎر 4 رﻧﮓ ﺑﻮر اﺳﺖ ﻋﻠﺖ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

6- ﺣﺪود درﺟﻪ ﻏﻠﻈﺖ( PH) آب را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

7- ﭼﺸﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺴﺖ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ، ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟

8- ﻣﺰﯾﺖ اﻟﮑﻞ در آب اﻓﺴﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

9- ﮔﺮاﻣﺎژ ﮐﺎﻏﺬ - ﺷﻤﯿﺰ و ﻣﻘﻮا را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

10- ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﯾﻤﯿﺞ ﺳﺘﺮ و ﭘﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

11- ﺳﯿﺴﺘﻢ DDS (آب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

12- ﭘﺸﺖ و روي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد؟

13- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎپ داغ (Hot Print) را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

14- وزن ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﻘﻮاي 220 ﮔﺮﻣﯽ x10070 ﺳﺎﻧﺖ و 180 ﮔﺮﻣﯽ 90×60 و 250 ﮔﺮﻣﯽ x120 80و 350 ﮔﺮﻣﯽ 90×60 (در 100 ﺑﺮگ)

۱5 - انواع سیستم چاپ برجسته( TIEF DRUCK) را نام ببرید.

۱6 - ورساد کردن را شرح دهید.

۱7 - کتاب در ۳42 صفحه چند فرم است و چند زینگ لازم دارد؟

۱8 - علت استفاده از آب را در ماشینهای افست شرح دهید.

۱9 - کار 4 رنگ زمینه آورده، علت چیست؟

-20گام برش، کاغذها به هم چسبیده است، علت چیست؟

21- نام 8 کارخانه معتبر چاپ را بنویسید.

22- تفاوت چاپ کلیشهای و ترامی را شرح دهید.

23- مراحل کپی زینگ را در لیتوگرافی سنتی شرح دهید.

24- مراحل چاپ سیلک را شرح دهید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه

آزمون