راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

سوالات آزمون رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : chap_chapkhone_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ - چاپ روتوگراور(هلیو) را در دو سطر تعریف کنید.

۲ - راجع به دستگاه CTP چه میدانید؟ مختصر شرح دهید.

۳ - سیستم ( DDS ) آب مستقیم را توضیح دهید. Direct Dampening System یا کامپکت Compact

۴ - از چاپ دیجیتال ( Digital ) چه میدانید؟ مختصر بنویسید.

5- رامکا( RAMKA ) را توضیح دهید.

۶ - ماشین چاپ افست ZP چه فرقی با افست معمولی دارد؟

۷ - کار چهار رنگ ( Net ) نیست، علت را توضیح دهید.

۸ - راجع به ماشین‌های زیر مختصر توضیح دهید:

دایکات، برش سه‌طرفه، دستگاه پانچ زینک، ته دوزی، گردکن عطف، طلاکوب و پرفراژ و خطزن

۹ - انواع زینک را نام ببرید.

۱0 - فرق عمده ماشین چاپ روتاتیو با ماشین‌های چاپ معمولی را توضیح دهید.

۱۱ - پنج اندازه استاندارد ماشین‌های چاپ را شرح دهید(فقط اندازه مورد نظر است)

۱۲ -الیاف Long Grain و Short Grain کاغذ و مقوا را توضیح دهید.

۱۳ - برای زیبایی و یا دوام کارهای فانتزی چاپی از روکش‌هایی استفاده می‌شود، انواع آن را نام ببرید.

14 - وزن ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ 80 ﮔﺮﻣﯽ 72×90ﺳﺎﻧﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

۱5 - ابعاد  کتاب‌های زیر را به سانتیمتر بنویسید:

رحلی بزرگ، رحلی کوچک، وزیری، رقعی و جیبی

۱۶ - خواص استفاده از الکل در افزایش کیفیت چاپ چیست؟

۱۷ - جهت میزان نمودن نورد مرکب به زینک چه روشی را باید انجام داد و ضخامت اثر نورد بر روی زینک چند میلی‌متر باید باشد؟

18- اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻪ: ﻧﯿﻢ ورق، 5/1 ورق، دو ورق، ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ورق، ﺷﺶ ورق و A3 را ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

۱۹ - عمل قید کپی و قید کنتاکت را شرح دهید.

20- اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻬﺎررﻧﮓ ﺗﺮاﻣﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ 45×60 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﯿﺞﺳﺘﺮ، 40 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ زﯾﻨﮏ و ﮐﭙﯽ دو ورﻗﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻧﮓ 000/50 رﯾﺎل ، ﻗﯿﻤﺖ ﻓﯿﻠﻢ و زﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه

آزمون