دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشتهامور بیمه کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشتهامور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام‌یک از خطرات زیر تحت پوشش بیمه‌نامه تمام خطر مقاطعه‌کاری  (CAR)  قرار ندارد؟

1) خطاهای حین انجام کار

2) خسارت ناشی از اشتباه در طرح

3) دزدی ساده

4)  زلزله

۲- کدام‌یک از موارد زیر تحت پوشش بیمه‌نامه ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی  (C.P.M) قرار ندارد؟

1) آتش‌سوزی

2) تصادف

3) خسارت مستقیم شکست الکتریکی و مکانیکی مورد بیمه

4)  صاعقه

۳- چنانچه معلوم شود خسارت وارده به مورد بیمه قبل از عقد قرارداد بیمه بوده است

1) بیمه‌گر خسارت را با اعمال ماده 10قانون بیمه می‌پردازد

2) بیمه‌گر خسارت را می‌پردازد، اما از مقصر حادثه وصول می‌کند

3) بیمه‌گر قاعده نسبی حق بیمه را رعایت می‌نماید

4)  قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر است و بیمه‌گر باید حق بیمه دریافتی را پس از کسر 10 ٪ به بیمه‌گذار بپردازد

۴- در بیمه باربری بیمه‌گر ظرف کدام‌یک از مدت‌های زیر ملزم به پرداخت خسارت می‌باشد؟

1) بلافاصله پس از دریافت کلیه استاد و مدارک مربوط به خرید و حمل و حادثه منجر به خسارت

2) حداکثر ۴ هفته پس از دریافت اسناد و مدارکی که در تعیین خسارت و حدود مسؤولیت ضروری می‌باشد

3) حداکثر دو ماه پس از اعلام خسارت بیمه‌گذار

4)  مدت معینی وجود ندارد

۵- چنانچه بیمه‌گر دچار ورشکستگی شود، در بین بیمه‌گذاران بیمه‌گذارانی که دارای بیمه‌نامه ................... هستند در معاملات بیمه‌ای در مرحله اول حق تقدم نسبت به سایر معاملات بیمه‌ای می‌باشند؟

1) عمر

2) آتش‌سوزی

3) عدم النفع

4)  مسؤولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

۶- در اصطلاح سرقت با شکست حرز، کلمه حرز به چه معنا می‌باشد؟

1) گاوصندوق

2) محل امن که بیمه‌گذار برای جلوگیری از سرقت، مورد بیمه را آنجا قرار می‌دهد

3) محل فاقد امکانات لازم برای جلوگیری از سرقت

4)  سایت‌های احداث پروژه که فاقد حصار می‌باشند

۷- مبنای PML (حداکثر خسارت محتمل) در کدام‌یک از بیمه‌های زیر کاربرد دارد؟

1) بیمه مسؤولیت کارفرما

2) بیمه زلزله

3) بیمه آتش‌سوزی

4)  بیمه عمر و حادثه

۸- چنانچه شرایط خرید کالا به‌صورت EXWORK و شرایط قرارداد حمل به‌صورت FREE INFREE OUT باشد، وظیفه بارگیری کالا به کشتی به عهده چه کسی است؟

1) خریدار و فروشنده

2) شرکت کشتیرانی

3) فروشنده

4)  خریدار

۹- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از جهت سازمانی جزء کدام‌یک از سازمان‌های زیر است؟

1) بیمه مرکزی ایران

2) شورای عالی بیمه

3) شرکت بیمه ایران

4)  وزارت اقتصادی و دارایی

10- یکی از مندرجات بیمه‌نامه نام بیمه‌گذار است. کدام‌یک از بیمه‌های زیر صدور بیمه‌نامه بدون ذکر نام بیمه‌گذار جایز است؟

1) آتش‌سوزی به‌صورت FIRST LOSS

2) باربری کالا

3) مسؤولیت پزشکی

4)  مسؤولیت متصدی حمل

11- کدام‌یک از موارد زیر در خصوص باراتری صحیح است؟

1) تحت پوشش بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا با شرایط A یا B است.

2) تحت پوشش بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا با شرایط B ، A یا C است.

3) فقط تحت پوشش بیمه‌نامه حمل‌ونقل کالا با شرایط A است.

4)  فقط در بیمه کشتی مصداق دارد.

12- قاعده نسبتی حق بیمه در موردی اعمال می‌گردد که بیمه‌گذار...

1) از کل حق بیمه40 ٪ را در شروع قرارداد پرداخته بقیه را در سررسید نپرداخته و خسارت واردشده است

2) مالی را که یکصد میلیون ریال ارزش داشته هشتاد میلیون ریال بیمه کرده

3) بابت حق بیمه چند فقره چک داده، چک‌ها برگشت شده

4)  در محاسبه حق بیمه اشتباه کرده پس از وقوع حادثه حق بیمه واقعی را مطالبه کرده، بیمه‌گذار نپرداخته

13- مدت اعتبار بیمه‌نامه حمل‌ونقل کالا (هوایی) چه هنگام خاتمه می‌یابد؟

1) شصت روز پس از تخلیه کالا از هواپیما در فرودگاه مقصد

2) سی روز پس از تخلیه کالا از هواپیما در فرودگاه مقصد

3) سی روز پس از فرود هواپیما در فرودگاه مقصد

4)  سی روز پس از ورود هواپیما به مرز کشور مقصد

14- در بیمه آتش‌سوزی کدام مورد جزء خطر اصلی بیمه می‌شود و خطر اضافی تلقی نمی‌شود؟

1) ترکیدگی لوله‌های آب

2) سیلی

3) صاعقه

4)  طوفان

15- زیان همگانی در کدام‌یک از بیمه‌های زیر کاربرد دارد؟

1) بیمه کشتی

2) بیمه حمل‌ونقلی جاده‌ای کالا

3) بیمه مسؤولیت متصدی حمل CARRIER))

4)  بیمه مسؤولیت فروشندگان کالا

16- چنانچه خطر ترکیدن لوله‌های آب به‌عنوان خطر تبعی تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی باشد کدام‌یک از موارد زیر در تعهد بیمه‌گر است؟

1) جبران هزینه تعویض لوله‌های ترکیده

2) خسارت وارده به منزل همسایه در اثر ترکیدن لوله‌های آب واقع در محل مورد بیمه

3) خسارت وارده به محل مورد بیمه در اثر ترکیدن لوله‌های آب واقع در منزل همسایه

4)  خسارات وارده به محل مورد بیمه در اثر ترکیدن لوله‌های آب واقع در محل مورد بیمه

17- در بیمه کشتی منظور از اصطلاح Valued Policy کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) بیمه بدنه و ماشین‌آلات و دیگر ملحقات کشتی به ارزش توافق شده در زمان صدور بیمه‌نامه.

2) بیمه بدنه کشتی و مسؤولیت مالک کشتی در مقابل اشخاص ثالث

3) بیمه کشتی با شرط پرداخت خسارت واقعی در زمان حادثه

4)  بیم بدنه کشتی به ارزش واقعی در زمان صدور بیمه‌نامه

18- چنانچه هنگام صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی با خطر اضافی سیل بیمه‌گذار عمداً نگهداری مواد آتش‌زا در انبار کارخانه مورد بیمه را به بیمه‌گر اعلام ننماید و در اثر سیل به مورد بیمه خسارت وارد شود کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

1) بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه اضافی باید خسارت سیلی را پرداخت کند.

2) خسارت ناشی از سیلی باید به‌طور کامل پرداخت شود

3) بیمه‌نامه باطل است و حق بیمه دریافتی به بیمه‌گذار قابل‌برگشت نمی‌باشد.

4)  بیمه‌نامه باطل است و حق بیمه دریافتی به بیمه‌گذار قابل‌برگشت است.

19- فرانشیز در کدام‌یک از شرایط زیر معمول است؟

1) شرط A

2) شرط (B)  WA

3) شرط B

4)  شرط CIF

20 - کارخانه‌ای به مبلغ دویست میلیارد ریال بیمه‌شده است. در زمان حادثه ارزش کارخانه سیصد و بیست میلیارد ریال است و 30٪ آن از بین رفته است. خسارت در تعهد بیمه‌گر چند میلیارد ریال است؟

1) 61

2) 75

3) 81

4) 96

21- کدام‌یک از خسارات زیر در بیمه آتش‌سوزی در تعهد بیمه‌گر می‌باشد؟

1) غیرمستقیم ناشی از حریق

2) غیرمستقیم ناشی از صاعقه

3) حریق ناشی از زلزله

4)  حریق ناشی از سقوط هواپیما

22- شرکتی انبار اختصاصی خود را در برابر خطر آتش‌سوزی بیمه می‌کند و مقدار هزار لیتر بنزین نیز در انبار نگه می‌دارد و ندانسته آن را اظهار نمی­کند. نرخ حق بیمه انبار بدون نگهداری بنزین 1/5 درصد و با نگهداری بنزین 3 درصد است. حال اگر مبلغ بیمه‌شده 100000 ریال، قیمت واقعی کالای انبار 1000000 ریال، نرخ اعمال شده 1.5 درصد، نرخ واقعی 3 درصد و خسارت وارده 60000 ریال باشد، خسارت قابل پرداخت چند ریال است؟

1) دو هزار و پانصد

2) سی هزار

3) سی‌وپنج هزار

4)  چهل هزار

۲۳ - فروشگاه لباسی با حق بیمه A ریال در مقابل خطر حریق بیمه گردیده است. چنانچه پس از صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار اقدام به احداث کارگاه تولید لباس در محل مورد بیمه نماید و حق بیمه کارگاه تولیدی لباس B ریال باشد A < B در صورت وقوع خسارت کدام‌یک  از موارد زیر صحیح است؟

1) خسارت به‌طور کامل قابل پرداخت است.

2) خسارت قابل پرداخت نمی‌باشد.

3) خسارت قابل پرداخت = خسارت وارده * A/B

4)  بیمه‌گر در مقابل دریافت مابه‌التفاوت حق بیمه باید خسارت را به‌طور کامل پرداخت نماید.

۲۴ - کدام‌یک از موارد زیر در بیمه مسؤولیت بیمه پذیر است؟

1) جرم

2) شبه جرم

3) مسؤولیت اخلاقی

4)  مسؤولیت کیفری

۲۵ - بیمه‌های مختلط پس‌انداز درصورتی‌که بیمه‌شده قبل از پایان مدت بیمه فوت کند سرمایه بیمه به کدام‌یک از اشخاص زیر پرداخت می‌گردد؟

1) 50 درصد به فرزندان 50 درصد به همسر بیمه‌شده متوفی

2) به همسر بیمه‌شده

3) به ورثه بیمه‌شده

4)  به ذینفع یا استفاده‌کنندگان مندرج در بیمه‌نامه

۲۶ - کدام‌یک از موارد زیر در شرایط بیمه زمانی بدنه کشتی انستیتو بیمه گران لندن بیمه است؟

1) خسارت وارد به کشتی در اثر انفجار روی اسکله

2) هزینه تعمیر یا جایگزینی دیگ بخار کشتی پس از انفجار آن

3) هزینه تعمیر یا جایگزینی شافت کشتی پس از شکست آن

4)  شکست ماشین‌آلات کشتی

۲۷ - در بیمه‌های باربری خسارت ناشی از نامناسب و یا ناکافی بودن بسته‌بندی به عهده کیست؟

1) بیمه‌گر

2) بیمه‌گذار

3) فروشنده کالا

4)  مؤسسه حمل‌ونقل

۲۸ - نحوه تسویه خسارت در بیمه‌نامه ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی CPM چگونه است؟

1) در مواقعی که مبلغ بیمه کمتر از ارزش نو دستگاه است. هنگام تسویه خسارت قاعده نسبی سرمایه اعمال نمی‌شود.

2) کلیه خسارات بدون کسر استهلاک

3) کلیه خسارات پس از کسر استهلاک

4)  خسارات جزئی بدون کسر استهلاک قطعات تعویضی و خسارات کلی پس از کسر استهلاک

۲۹ - کدام‌یک از موارد زیر می‌تواند تحت پوشش بیمه‌نامه ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی  (CPM)  قرار گیرد؟

1) شناورهای دریایی

2) وسایل نقلیه موتوری زمینی دارای پلاک انتظامی

3) ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی فاقد پلاک انتظامی

4)  وسایل نقلیه موتوری زمینی دارای پلاک انتظامی

30 - مبنای محاسبه دقیق حق بیمه بر مبنای ارزشی است که...

1) بیمه‌گذار اعلام می‌کند

2) بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق می‌کنند

3) ارزش واقعی کل اموال بیمه‌شده

4)  بیمه‌گر ارزیابی می‌کند.

31 - اصولاً کدام‌یک از موارد زیر جزو اصول حاکم بر بیمه‌های مسؤولیت نمی‌باشد؟

1) اصل غرامت

2) اصلی حسن نیت

3) اصل جانشینی (قائم‌مقامی)

4)  اصلی نفع بیمه‌ای

۳۲ - در بیمه حوادث سرنشین کدام‌یک از خطرهای زیر تحت پوشش نیست؟

1) آتش‌سوزی یا انفجار

2) سیل و زلزله

3) واژگون شدن اتومبیل

4)  منحرف شدن و سقوط وسیله نقلیه

۳۳ - در حال حاضر در کشور ما جهت صدور بیمه‌نامه بدنه کشتی معمولاً از کدام شرایط استفاده می‌شود؟

1) انستیتو بیمه گران لندن

2) مصوب شورای عالی بیمه

3) تهیه‌شده توسط سندیکای بیمه گران ایران

4)  تهیه‌شده توسط شرکت‌های بیمه

۳۴ - ذخیره بیمه عمر، ذخیره‌ای است

1) حق بیمه

2) قانونی

3) فنی

4)  ریاضی

۳۵ -به کدام‌یک از موارد زیر Constructive total loss تعلق می‌گیرد؟

1) مالی که مبلغ بیمه‌شده آن یک میلیون ریال بوده و ۷۵ ٪ آن از بین رفته باشد

2) مالی که ارزش آن ۷۵0هزار ریال بوده یک‌میلیون ریال بیمه‌شده و هزینه تعمیر آن ۸۱۱ هزار ریال باشد

3) مالی که ارزش آن‌یک میلیون ریال بوده، 800 هزار ریال بیمه‌شده و هزینه تعمیر آن 900هزار ریال باشد

4)  مالی که ارزش آن‌یک میلیون ریال بوده و 80 ٪ آن از بین رفته باشد

۳۶ - بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای در مواردی صادر می‌شود که

1) موجودی انبار در نوسان است

2) موجودی مواد اولیه فقط کاربرد دارد

3) برای انبارهای عمومی و سردخانه‌ها کاربرد دارد

4)  برای انبارهای روباز کاربرد دارد

۳۷ - کدام‌یک از موارد زیر در مورد بیمه عمر صحیح است؟

1) عقد بیمه عمر عقدی است جایز

2) عقد بیمه عمر عقدی است لازم

3) عقد بیمه عمر نسبت به بیمه‌گر لازم است ولی نسبت به بیمه‌گذار جایز می‌باشد

4)  عقد بیمه عمر نسبت به بیمه‌گذار لازم است ولی نسبت به بیمه‌گر جایز است

۳۸ - در بیمه دریایی تعهد ضمنی بیمه‌گذار قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن آن برای حمل کالا است. در کدام‌یک از موارد زیر

بیمه‌گر از نقض تعهد بیمه‌گذار صرف‌نظر می‌کند؟

1) کشتی به‌صورت چارتر در اختیار صاحب کالا قرار گیرد.

2) عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن آن در بروز حادثه مؤثر نباشد

3) بیمه‌گذار از امور فوق آگاه بوده لکن بیمه‌نامه تمام خطر ابتیاع نماید

4)  بیمه‌گذار از عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن آن برای حمل کالا آگاه نباشد

۳۹ - اگر بیمه‌نامه بدنه اتومبیل برای مدت کمتر از یک سال منظور شود حق بیمه آن به چه صورت محاسبه می‌شود؟

1) کمتر از یک سال بیمه‌گر مجاز به صدور بیمه‌نامه نمی‌باشد

2) روزشمار محاسبه می‌شود و درصدی بابت هزینه‌های اضافی از بیمه‌گذار دریافت می‌گردد.

3) روزشمار

4)  کوتاه‌مدت

40 - بیمه‌نامه عمومی:

1) ازجمله بیمه‌نامه‌هایی است که هر شخص می‌تواند برای کالای وارداتی خریداری کند

2) نوعی از بیمه‌نامه‌های باربری دریایی است که بین فرستنده یا گیرنده کالا (بیمه‌گذار) و شرکت بیمه منعقد می‌شود.

3) این بیمه‌نامه از نوع بیمه‌نامه‌های صادراتی است

4)  این بیمه‌نامه مختص بیمه‌نامه‌های حمل داخلی است

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن