راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

سوالات آزمون رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

0 تومان
کد محصول : Aslahe_Mohemat_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- دلایل حفظ لباس شخص تیرخورده چیست؟

الف) عیین فاصله تیراندازی

ب) تعیین نوع سلاح و زمان تیراندازی

ج) تعیین فاصله تیراندازی و نوع سلاح

د) از روی لباس تیر خود ه به همان میزان می‌توان بهره‌برداری نمود که از روی ضایعات بدن می‌توان داشت.

2- عدم مشاهده آثار خال‌کوبی در محل ورود گلوله دلیل بر:

الف) فاصله دور تیراندازی می‌باشد.

ب) دگرزنی می‌باشد

ج) فاصله نزدیک تیراندازی نمی‌باشد

د) فاصله نزدیک (چسبیده) می‌باشد

3-  تعیین تقریبی زمان تیراندازی از روی چه چیزهایی امکان‌پذیر است؟

الف) لوله سلاح

ب)لباس شخص تیرخورده

ج) دست‌های شخص تیرخورده

د) پوکه، فشنگ، گلوله

4- تعیین نوع سلاح، فاصله تیراندازی، مسیر تیراندازی، محل ورود و محل خروج گلوله از روی چه چیزهایی امکان‌پذیر است

الف) اسلحه، گلوله، پوکه

ب) بررسی ضایعات ورود و خروج گلوله بر روی بدن و لباس

ج)بررسی اسلحه، گلوله، پوکه، لباس شخصی تیرخورده

د) بررسی اسلحه، گلوله، پوکه، ضایعات بدن شخصی تیرخورده

۵ - دلایل وجود آثار سوختگی در محل خروج گلوله چیست؟

ب) وجود مانع در محل خروج گلوله

ج) تیراندازی با سلاح‌هایی باقدرت زیاد نظیر تفنگ‌های جنگی از فاصله نزدیک

د) محل ورود و خروج گلوله به یکدیگر نزدیک باشد

۶ - درصورتی‌که تیراندازی از فاصله کاملاً نزدیک (چسبیده)  به بدن صورت گرفته باشد محل ورود گلوله:

الف) بزرگ‌تر از خروج گلوله می‌باشد

ب) بزرگتر از خروج گلوله توأم یا سوختگی می‌باشد

ج) معمولاً از کالیبر گلوله بزرگتر توأم با سوختگی می‌باشد

د) کوچکی از محل خروج گلوله توأم با سوختگی شدید می‌باشد

7- درصورتی‌که تیراندازی با تفنگ جنگی از فاصله کاملاً نزدیک (چسبیده) صورت گرفته باشد و محل خروج گلوله یکی از مواضع عضلانی بدن باشد، ضایعات به چه میزان خواهد بود؟

الف) بزرگتر از محل ورود گلوله خواهد بود

ب)کوچکتر از محل ورود گلوله خواهد بود

ج) بزرگتر از محل ورود گلوله و بدون سوختگی خواهد بود

د) محل ورود و خروج گلوله یکسان و تفاوت در وجود یا عدم وجود سوختگی می‌باشد

8- آثار اختصاصی در داخل لوله سلاح چیست؟

الف) آثار خانهای موجود در داخل لوله سلاح است.

ب) آثار خانها و گردش خان و عرضی خان می‌باشد

ج) آثاری است که در هنگام ایجاد خانکشی در لوله سلاح به وجود می‌آید

د) آثار خانها، گردش خان، عرض خان و عمق خان می‌باشد

9- ضایعات ناشی از تیراندازی هوائی (در هنگام سقوط گلوله) بر روی بدن چگونه است

الف) محل ورود و خروج آن یکسان می‌باشد

ب)ضایعه‌ای ایجاد نمی‌نماید

ج)محل ورود کوچک با خونریزی کم و بدون خروجی می‌باشد

د)دارای خونریزی کم بدون خروجی، محل ورود گلوله کوچک می‌باشد.

10- تفنگ‌های شکاری گلوله‌زنی دارای چه مشخصاتی هستند؟

الف) باقدرت باروت کند سوز کار می‌کنند، داراى لوله باریک‌تر از سلاح ساچمه زنى می‌باشد و دارای خانکشی لوله بوده و قادر به پرتاب

گلوله به مسافت‌های دور می‌باشد

ب) باقدرت زیاد کار می‌کند و قادر به پرتاب گلوله به مسافت‌های دور می‌باشد

ج) قابل تغذیه با فشنگ‌های شکاری می‌باشند و دارای لوله خانکشی شده هستند

د) قابل تغذیه با فشنگ‌های کالیبر 22 % اینچ می‌باشد و باقدرت باروت کند سوز کار می‌کنند و دارای لوله فاقد خانکشی می‌باشند

11-  کدام عضو بدن در هنگام اصابت گلوله کمترین صدمات را خواهد داشت

الف) – استخوان جمجمه

ب)- ماهیچه‌ها

ج)- ماهیچه قلب

د) ریه

12-  فشنگ تفنگ شکاری 308 گلوله‌زنی غیر از تفنگ مربوطه قابل‌استفاده تیراندازی با چه تفنگی می‌باشد.

الف) کلاشینکف

ب)ژ - ۳

ج)ام یک

د)برنو

13-  تعیین فاصله تیراندازی معمولاً از روی چه چیزهایی امکان‌پذیر است

الف) از روی سلاح، گلوله، لباس شخصی تیرخورده

ب) از روی پوکه، سلاح، لباس شخص تیرخورده ضایعات روی بدن

ج) از روی گلوله، پوکه، سلاح، لباس شخص تیرخورده، ضایعات روی بدن

د) از روی لباس شخص تیرخورده و ضایعات روی بدن شخص تیرخورده

14-  تعیین سمت اصابت گلوله بر روی شیشه از روی چه چیزی امکان‌پذیر است؟

الف) با بررسی شکستگی‌های شعاعی و محل تلاقی آن‌ها.

ب) با بررسی ضخامت شیشه و موقعیت قرار گرفتن آن در محل نصب

ج) با بررسی شکستگی‌های دوایر متحدالمرکز و سمت خورده شیشه‌های ریخته شده

د) با بررسی خورده شیشه ریخته شده در محلی.

15-  درصورتی‌که با تفنگ جنگی ژ-3 از فاصله کاملاً چسبیده به سه سینه شلیک شود و خروج از ناحیه پشت بدن باشد مشخصات ضایعات محل ورود و خروج گلوله چگونه خواهد بود

الف) محل ورود تقریباً مدور و بزرگ‌تر از کالیبر گلوله توأم با سوختگی و معمولاً بزرگ‌تر از محل خروج خواهد بود

ب) محل ورود نامنظم توأم با سوختگی کوچک‌تر از کالیبر گلوله و یکسان از محل خروج

ج) محل ورود مدور بزرگ‌تر از کالیبر گلوله توأم با سوختگی و معمولاً کوچک‌تر از محل خروج می‌باشد

د) محل ورود بسیار بزرگ توأم با سوختگی و یکسان با محل خروج گلوله می‌باشد

16- تفنگ‌های شکاری خفیف دارای چه مشخصاتی هستند

الف) قابل‌استفاده با فشنگ‌های شکاری (ساچمه زنی) از نوع پرنده زنی می‌باشد

ب)قابل‌استفاده با فشنگ‌های کالیبر 22% اینچ و دارای لوله فاقد خانکشی می‌باشد

ج) قابل استفاده با فشنگ‌های کالیبر 22 ٪ اینچ و دارای لوله خانکشی شده می‌باشد

د) قابل‌استفاده فشنگهای ساچمهای پرنده زنی از نوع بسیار ریز میباشد

۷ - در اثر احتراق عناصر تشکیل دهنده چاشنی فشنگها ذرات فلزی که بر روی دست تیرانداز باقی میماند شامل چه عناصری است

الف) آنتیم یون، گوگرد

ب) نیترات، نیتریت، نیترو سلولز

ج) باریم، سرب، آنتیم یون

د) باریم، گوگرد، نیترات

18- در یک صحنه تیراندازی دو عدد گلوله کشف گردیده از بررسی آن‌ها می‌توان به کدام‌یک از نتایج زیردست یافت

الف) تعین دقیق سلاح گه دو گلوله از آن خارج شده­اند

ب) انتساب یا عدم انتساب آن‌ها به سلاح واحد

ج) انتساب گلوله‌های خاص به پوکه‌های موردنظر

د) تفکیک قتل از خودکشی

19-  کدام‌یک از موارد زیر در صورت اصابت گلوله به ناحیه عضلانی بدن و ایجاد دو آثار ضایعه نامنظم به اقطار تقریب2×2/5 سانتیمتر یکی همراه با مختصر سوختگی و دیگری بدون سوختگی را اثبات می‌نماید

الف) اصابت گلوله از فاصله کاملاً نزدیک نوع سلاح تفنگ جنگی

ب) اصابت گلوله ناشی از تیراندازی هوائی با تفنگ جنگی

ج) اصابت گلوله غیرمستقیم )کمانه( با تفنگ جنگی

د) اصابت گلوله از فاصله کمتر از ۵ سانتیمتر با تفنگ جنگی

20-  وجود گلدانی قشنگ‌های شکاری در نسوج بدن کدام‌یک از موارد زیر را اثبات می‌نماید

الف) اصابت ساچمه‌های فشنگ شکاری از فاصله کاملاً نزدیک )چسبیده(

ب) اصابت ساچمه‌های فشنگ شکاری از فاصله چسبیده الی 2 متر

ج) اصابت ساچمه‌های فشنگ شکاری پرنده زنی از فاصله بیش از 2 متر

د) اصابت ساچمه‌های قشنگ شکاری از نوع چهار پاره از فاصله بیش از 2 متر

21-  در اسلحه‌های خان دار مرمی بعد از خروج از لوله اسلحه تحت تأثیر چه نیروهایی قرار می‌گیرد شرح دهید

22-لوله یا مرمی فشنگ اگر با زاویه 90 درجه شلیک شود بعد از طی برد نهائی در برگشت تحت تأثیر چه نیرویی قرار می‌گیرد

23- گلوله، سرد است و یا گرم به شخصی اصابت می‌کند چه مشخصاتی دارد.

24- برای تعیین شناخت دو پوکه مکشوفه از صحنه جرم و تعیین تشخیص اینکه پوکه از چه اسلحه‌ای شلیک‌شده از چه روش‌هایی پیروی می‌کنیم شرح دهید

25-  هفت نوع کلت کمری که در حال حاضر در دست مردم یافت می‌شود با ذکر کوچک‌ترین کالیبر و بزرگ‌ترین کالیبر بنویسید

26-  تفنگ بادی چند نوع است با ذکر کالیبر و نوع تیر و چنانچه در فاصله 20 متری به شخصی اصابت کند چه تأثیری دارد

27-  کلت کمری مگنوم چه کالیبری دارد و تفاوت آن‌ها با کلت کمری کالیبر 28% اینچ را شرح دهید.

28- در معاینه جسد در بعضی مواقع اثر اصابت تیر زخم ورودی و یا خروجی ستارهای شکل می‌شود چه موقع اتفاق میافتد دلیل آن چیست؟

29-  اثر اصابت گلوله کلاش روی بدن با اثر اصابت گلوله ژ- 3 و یا برنو چه فرقی دارد علت چیست؟

30- زاویه اصابت تیر را چگونه تشخیص می‌دهند و چه تأثیری در امر قضا دارد؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات