دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور ورزشی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور ورزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Amor_varzeshi_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ورزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- فرض کنید سازمان تربیت‌ بدنی با تغییرات زیادي روبرو می‌شود، ضمن آنکه کارکنان از نظر جغرافیائی از هم بسیار فاصله دارند، کدام‌یک از جملات زیر صحیح است؟

1) حیطه نظارت محدودتر می‌شود.

2) ساخت سازمانی به‌صورت خزانه‌ای می‌شود.

۳) ساخت سازمانی تخت می‌شود.

۴) حیطه نظارت گسترده‌تر می‌شود.

2- تعریف انعطاف‌پذیری عضلانی عبارت است از قابلیت ........

1) انقباض در مقابل مقاومت

2) جابجایی عضلات در حداقل زمان ممکن

۳) کار عضلانی در مدت‌زمانی طولانی

۴) کشش عضلات، تاندون‌ها و لیگامنتها

۳- مدیران فضاهاي ورزشی با واگذاري اختیارات، ساختار سازمانی را به چه جهتی سوق می‌دهند؟

1) رسمی و وظیفه‌ای

2) شناور

۳) متمرکز

۴) غیرمتمرکز

۴- در کدام‌یک از ورزش‌های زیر از سیستم انرژي نوع ATP-PC استفاده می‌شود؟

1) شناي استقامت                    ۳) دو استقامت

2) پرتاب نیزه                          ۴) دوچرخه‌سواری استقامت

۵- در سازمان‌دهی وظیفه‌ای فدراسیون فوتبال بیشتر تصمیمات می‌بایستی توسط ......... اتخاذ گردد.

1) مدیران عملیاتی (بخش‌ها)

2) مدیران عالی(هیئت‌رئیسه)

۳) مدیران میانی (کمیته‌ها)

۴) مجمع عالی

۶- در بین وظایف مدیریت در سازمان‌های ورزشی کدام وظیفه تقدم و اولویت دارد؟

1) برنامه‌ریزی

2) سازمان‌دهی

۳) کنترل و نظارت

۴) مدیریت تام

7- یکی از اهداف عمده تربیت‌بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از .......

1) رسیدن به قهرمانی

2) کسب شادابی و نشاط

۳) یادگیري مقررات

۴) هیچ‌کدام

۸- یکی از هدف‌های عمده جامعه‌شناسی ورزشی عبارت است از:

1) یافتن دلایل تقاضاي مردم براي سلامتی

2) شناخت نقش تصور فرد از بدن

۳) دسترسی به عوامل فرهنگی و ساختاري و موقعیتی که ورزش و تجارب ورزشی را متأثر می‌سازد.

۴) با تلقین به جوان فاقد تصور بدنی کمک کند تا به‌راحتی با خصوصیات جسمانی و روانی‌اش زندگی کند.

۹- ورزش قهرمانی عبارت است از:

1) بازی‌ها و ورزش‌های رقابتی و سازمان‌یافته که افراد ماهر در آن شرکت می‌کنند.

2) مسابقات جام جهانی فوتبال در مراحل نهایی

۳) ابعاد وسیع تربیتی و فرهنگی در ورزش

۴) بازی‌های آسیایی که هر دو سال یک‌بار در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌گردد.

1۰ - تأمین اعتبار چیست؟

1) منبع مصوب براي مصارف با مصرف معین در بودجه

2) تعیین و تأمین میزان بدهی قابل پرداخت

۳) تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار براي هزینه معین

۴) هیچ‌کدام

11- فلسفه تربیت‌بدنی و ورزش روشنگر ارزش‌های این قلمرو است، بنابراین:

1) به موضوع‌هایی که در ارتباط با نیازهاي جوانان و سالمندان است مربوط می‌شود.

2) تمامی معلمان و مربیان باید مکاتب گوناگون را در این رابطه مطالعه کنند.

۳) مربی تربیت‌بدنی خود باید بر همه آن چیزهایی که تجویز می‌کند عمل کند.

۴) مربیان تربیت‌بدنی از طریق فلسفه قادر به مطالعه معنی، ماهیت، اهمیت و منبع ارزش‌ها در تربیت‌بدنی هستند.

12- تربیت‌بدنی در حوزه شناختی تأکید دارد بر .........

1) یافتن فرصت براي بازي گروهی و همکاري

2) روشنگري نقش فعالیت جسمانی و ورزش در فرهنگ ملل

۳) خودشیفتگی و عزت‌نفس و واکنش سالم و اصولی

۴) مهارت‌های حرکتی ورزشکاران و بهبود بخشیدن به آن

1۳- در قلب ورزشکاران نسبت به افراد عادي کدام‌یک از اثرات زیر مشاهده می‌شود؟

1) افزایش ضربان قلب در هنگام تنفس

2) تبادلات کمتر اکسیژن و گازکربنیک

۳) کاهش حجم تنفسی

۴) تبادلات بیشتر اکسیژن و گازکربنیک

1۴- برنامه جامع واحد و کاملی را که بر مبناي آن نیل به اهداف اساسی اداره کلی تربیت‌بدنی استان تضمین می‌گردد، چه می‌نامند؟

1) استراتژي

2) خط‌مشی

۳) سیاست

۴) فعالیت

1۵- با توجه به تحقیقات انجام‌شده، افراد سبک‌وزن از نظر طول عمر چه تفاوتی نسبت به افراد سنگین‌وزن دارند؟

1) طول عمر کمتر

2) طول عمر بیشتر

۳) طول عمر مساوي

4) 20سال عمر بیشتر

1۶- چاقی یکی از عوامل اصلی کمک‌کننده به کدام‌یک از بیماری‌های زیر است؟

1) ژنتیکی

2) عفونی

۳) روحی و روانی

۴) فشارخون و قند خون

17- در کدام دوره، هدف سرعت بخشیدن به اجراي مهارت‌ها همراه با کاهش حجم تمرین است؟

1) دوره آماده‌سازی عمومی

2) دوره آماده‌سازی ویژه

۳) دوره پیش از مسابقه

۴) دوره مسابقه

1۸- در مرحله تلفیق قدرت، به توان کدام نوع از توان ابتدا موردتوجه است؟

1) توان جهشی

2) توان واکنشی

۳) توان پرتاب

۴) توان شروع

1۹- تمام برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزشی اهدافی را دنبال می‌کنند، هدف تکامل جسمانی عبارت از:

1) شرکت‌کننده براي افزایش آمادگی قلبی عروقی 2۰ دقیقه فعالیت هماهنگ هوازي انجام خواهد داد.

2) فعالیت عضلانی تا اندازه‌ای در رشد و نگهداري دستگاه‌های ارگانیک مؤثر است.

۳) شرکت‌کننده طرز صحیح اجرایی یک مهارت را نمایش خواهد داد.

۴) شرکت‌کننده هفته‌ای ۳ روز با اجراي تمرینات جدي و اختیاري، فعالیتی نمایشی و منظم دارد.

20- تمجید فرهنگی و تقویت حس زیباشناسی در حرکات به کدام‌یک از اهداف تربیت ‌بدنی مربوط می‌شود؟

1) پرورشی

2) تندرستی

۳) حرکتی و مهارتی

2) روانی، اجتماعی

21- حداکثر بازدهی قلب یک ورزشکار معمولی حین فعالیت ورزشی به چند برابر زمان استراحت می‌رسد؟

1) 2 تا ۳

2) ۵ تا ۶

۳) 7 تا ۸

۴) 1۰ تا 12

22- از انقباضات نوع ( ECONCENTRIC ) براي بالا بردن کدام عامل زیر در تمرینات استفاده می‌شود؟

1) استقامت عضلانی

2) توان

۳) سرعت

۴) قدرت

23- در روش تمرینی ایزوتونیکی قدرتی، معمولاً تمرینات بایستی با چه درصدي از حداکثر قدرت عضله انجام شود؟

1) کمتر از 30

2)۴۰ تا ۵۰

۳) کمتر از ۶۰

۴) بالاتر از ۶۰

2۴- طبق نظر کارشناسان، کدام‌یک از عوامل زیر مهم‌ترین عامل در مرگ‌های ناگهانی تلقی می‌شود؟

1) فقر اقتصادي

2) فقر حرکتی

۳) تغذیه نامناسب

۴) تمرینات ورزشی نامنظم

2۵- مجموعه روندهاي حرکتی و فعالیت‌هایی که به‌صورت آزادانه و خارج از محیط کار انجام می‌شود چه نام دارد؟

1) آمادگی جسمانی

2) بازي

۳) تربیت‌بدنی

۴) ورزش

2۶- افزایش مطلوب حجم حفره بطنی، از ویژگی‌های کدام دسته از ورزشکاران است؟

1) افراد ورزیده استقامتی

2) افراد ورزیده سرعتی

۳) افراد ورزیده وزنه‌برداری

۴) افراد ورزیده قدرتی

27 - مهم‌ترین عامل مؤثر در انتخاب مواد سوختی براي کار عضلانی چیست؟

1) تعداد میتوکندريها

2) ساختار عضله

۳) شدت فعالیت ورزشی

۴) مدت ورزش

2۸- به هنگام ورزش، حجم خون کاهش می‌یابد؛ دلیل اصلی آن چیست؟

1) افزایش یون بیکربنات

2) بالا بودن غلظت یون هیدروژن

۳) برداشت بیشتر خون توسط عضلات

۴) کاهش حجم پلاسما

2۹- نشان بارز یک انقباضی ایزومتریکی به هنگام فعالیت‌های ورزشی ایستا چیست؟

1) افزایش تانسیون عضلانی

2) بی فعالیتی واحدهاي آکتین

۳) کوچک شدن سارکومر

۴) ناپایداري در فعالیت ATP

۳۰ - ساخت گلوکز از منابع غیر کربوهیدراتی معرف چه فرآیندي است؟

1) گلیکولیز

2) گلوکونئوژنز

۳) گالاکتوژنولیز

۴) گلیکوژنولیز

۳1 - کدام‌یک از عبارت‌های زیر بردار محسوب نمی‌شود؟

1) جابجایی خطی

2) جابجایی زاویه‌ای

۳) سرعت

۴) شتاب

۳2 - موقعی که وزنه‌بردار وزنه را از زمین بلند می‌کند کار وزنه‌بردار .......

1) و وزنه هردو منفی است.

2) منفی و کار وزنه مثبت است.

۳) و وزنه مثبت است.

۴) مثبت و کار وزنه منفی است.

۳۳ - در کدام‌یک از مهارت‌های ورزشی زیر موفقیت ورزشکار به پایداري بیشتر او بستگی دارد؟

1) استارت دو سرعت

2) دروازه‌بانی فوتبال

۳) شیرجه

۴) کشتی

۳۴ - نیروي سرعت اهرم موقعی بیشتر می‌شود که:

1) بازوي مقاومت بلندتر از بازوي نیرو باشد.

2) بازوهاي مقاومت و نیرو به موازات یکدیگر باشند.

۳) طول هردو بازوي اهرم برابر باشد.

۴) بازوي مقاومت کوتاه‌تر از بازوي نیرو باشد.

۳۵ - کدام‌یک از نیروهاي زیر جسم را بدون چرخش منتقل می‌کند؟

1) نیروي مضاعف

2) جفت نیرو

۳) نیروي وارده به مرکز ثقل جسم

۴) نیروي برون مرکز

۳۶ - سرویس تنیس مهارتی است ......

1) باز

2) بسته

۳) ممتد

۴) نیمه‌باز

۳7 - ورود توپ به درون حلقه بسکتبال از نوع بازخورد .......

1) پایانی است.

2) آموزشی است.

۳) هم‌زمان است.

۴) با تأخیر است.

۳۸ - در یادگیري و اجراي مهارت‌های حرکتی، نقش بازخورد

1) اطلاعاتی است.

2) انگیزشی است.

۳) اطلاعاتی و انگیزشی است.

۴) پاداشی، اطلاعاتی و انگیزشی است.

۳۹ - کدام‌یک از موارد زیر در پیشبرد یادگیري مهارت‌های حرکتی کامل‌تر است؟

1) انجام دادن تمرینات ذهنی

2) انجام دادن تمرینات جسمی و ذهنی

۳) انجام دادن تمرینات جسمی

۴) انجام دادن تمرینات ادراکی

۴۰ - ترسیم منحنی‌های اجرا، کدام مورد را به ما بهتر نشان می‌دهد؟

1) میزان پیشرفت اجرا

2) چگونگی پیشرفت اجرا

۳) چگونگی پیشرفت یادگیري

۴) چگونگی و میزان پیشرفت یادگیري

۴1 - مفصل زانو داراي چه محورهایی است؟

1) فقط ساجیتال

2) فورنتال و ورتیکال

۳) فورتکال و ساجیتال

۴) ساجیتال و ورتیکال

۴2 - مفصل مچ پا از چه استخوان‌هایی تشکیل شده است؟

1) درشت‌نی و قاپ

2) درشت‌نی، نازکنی و قاپ

۳) درشت‌نی، نازکنی و پاشنه

۴) نازکنی و قاپ

۴۳ - بزرگ‌ترین و متحرک‌ترین مهره‌های ستون مهره‌ها کدام است؟

1) مهره‌های پشتی

2) مهره‌های کمري

۳) مهره‌های خارجی

۴) مهره‌های گردن

۴۴ - کدام چرخش در مفصل شانه با دامنه بیشتري انجام می‌شود؟

1) چرخش خارجی

2) چرخش داخلی

۳) هردو چرخش به یک اندازه هستند.

۴) مفصل شانه چرخش ندارد.

۴۵ - مفصل ترقوه و کتف روي چند سطح و چند محور حرکت می‌کند؟

1) این مفصل محور حرکتی ندارد.

2) یک سطح و یک محور

۳) دو سطح و دو محور

۴) سه سطح و سه محور

۴۶ - کدام‌یک از ماه‌های جنین را "سن قدرت زیست" نام نهاده‌اند؟

1) ۴ هفته بعد از تولد

2) انتهاي ماه پنجم

۳) آخر ماه هفتم

۴) انتهاي ماه نهم

۴7 - رشد جنین قبل از تولد، یک تکامل ......... در رفتارهاي حرکتی خود دارد.

1) سریع ونوسانی

2) سریع و ممتد

۳) بطنی و آرام

۴) بطنی و پیوسته

۴۸ - به‌طورکلی بازتاب‌های دوره کودکی به دو دسته و به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

1) بازتاب‌های اولیه و بازتاب‌های تکاملی

2) بازتاب‌های حیاتی و ایمنی

۳) بازتاب‌های ارادي و غیرارادي

۴) بازتاب‌های سبک و سنگین

۴۹ - در کدام‌یک از دوهاي زیر فرد دونده تمایل دارد که تنه خود را بیشتر به جلو متمایل نماید؟

1) نیمه استقامت

2) سرعت

۳) استقامت و نیمه استقامت

۴) سرعت و نیمه استقامت

۵۰ - مراحل رشد و بلوغ جسمانی در افراد مختلف:

1) متفاوت است.

2) یکسان است.

۳) نامرتب است.

۴) هیچ‌کدام‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ورزشی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن