دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور آمار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آمار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Amar_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آمار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در جدول فراوانی زیر مقادیر a و b برابر چه عددی هستند؟

 

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

:

-

-

...

 

 

 

A

 

 

025/0

235

 

B

 

280

:

...

...

...

 

1) 190 و 45

2) 185 و 45

3) 180 و 45

4) 235 و 50

2- کدام‌یک از پارامترهای زیر نشان‌دهنده پراکندگی توزیع نیست؟

1) دامنه

2) چارک سوم

3) دامنه میان چارکی

4) ضریب تغییرات

 

3- کدام‌یک از پارامترهای زیر می‌تواند بیش از یک مقدار داشته باشد؟

1) میانگین                           2) میانه

3) مد                                  4) هیچ‌کدام

4- میانگین درآمد 15 نفر از کارکنان کارخانه A برابر 3500 ریال و میانگین درآمد 10 نفر از کارکنان کارخانه B برابر 4500 ریال می‌باشد. میانگین روی‌هم درآمد ساعتی کارکنان دو کارخانه چقدر است؟

1) 3900

2) 4000

3) 3968

4) 4200

5- در نمونه 3 و 5 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 مد برابر چه عددی است؟

1) 6.28

2) 10

3) 6

4) 5

6- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره توزیع نرمال نادرست است؟

1) چولگی این توزیع برابر صفر است.

2) در این توزیع میانگین، میانه و مد بر هم منطبق‌اند.

3) کشیدگی این توزیع صفر است.

4) تقریباً مقادیر این توزیع دو فاصله  μ - 2? و   2? +μ  قرار دارند.

7- اگر میانگین و انحراف معیار متغیر تصادفی X برابر 4 و 2 باشد آنگاه میانگین و انحراف معیار متغیر Y=2X+3 برابر است با:

1) 11 و 4

2) 11 و 7

3) 8 و 8

4) 11 و 8

8- کدام‌یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

1) با در دسترس داشتن پارامتر می‌توان خصوصیات جامعه را مشخص نمود.

2) میانگین، میانه و چندک‌ها پارامترهای وضعیت هستند.

3) میانه تحت تأثیر مقادیر بسیار کم و بزرگ قرار می‌گیرد.

4) در توزیع‌های چوله به چپ، میانگین کوچک‌تر از مد است.

9- در یک توزیع چوله به چپ کدام عبارت صحیح است؟

1) میانه از مد بزرگ‌تر است.

2) میانه و مد برابرند.

3) رابطه خاصی بین میانه و مد وجود ندارد.

4) میانه از مد کوچک‌تر است.

10- میانگین یک نمونه‌ی تصادفی 10 تایی برابر 405 و واریانس آن برابر 7.9 است. مقدار عبارت برابر است با:

1) 5.9

2) 7.9

3) 11.9

4) 3.9

11- واریانس یک جامعه 25 و ضریب تغییرات آن 0.2 است. میانگین این جامعه برابر است با:

1) 125

2) 25

3) 1

4) 5

12- طول قد 6 نفر برابر با 150، 161، 158، 173، 81 و 176 است. میانه­ی قد آن­ها عبارت است از:

1) 165

2) 166.5

3) 170

4) هرسه مورد صحیح است.

13- میانه n مشاهده برابر 10 و مجموع قدر مطلق انحرافات از میانه برابر 19 است. مقدار   برابر است با:

1) 17

2) 21

3) 19

4) 15

14- میانگین و انحراف معیار یک توزیع احتمال دوجمله‌ای با n=25 و p=0.2 برابر است با:

1) 5 و 2

2) 8 و 4

3) 4 و 3

4) قابل‌محاسبه نیست

15- میانگین نمونه‌ای متغیر تصادفی X برابر 2.5 و میانه آن برابر 5 است. توزیع نمونه‌ای این متغیر چگونه است؟

1) چوله به راست

2) چوله به چپ

3) متقارن

4) J شکل

16- واریانس n مشاهده‌شده 12.5 است. اگر هر یک از این مشاهده‌ها را در 2 ضرب کرده و با 5 جمع کنیم، واریانس مقادیر جدید چه عددی است؟

1) 30          3)55

2) 25         4) 50

17- در کدام حالت از تقریب نرمال برای توزیع دوجمله‌ای استفاده می‌شود؟

1)  n≥30

2) ,nq>5 np≥5

3) n>20, p=0.5

4) p=0.5

18- حداکثر خطا در برآورد میانگین جامعه برابر است با:

1)  z??̅

2)

3) ??̅

4) هیچ‌کدام

19- پارامترهای توزیع t برابر است با:

1)  n

2) n-1

3) درجه آزادی

4) میانگین و درجه آزادی

20- کدام‌یک از فرضیات زیر برای استفاده از توزیع t برای ساختن فاصله اطمینان برای  μ لازم نیست .

1) نمونه از یک جامعه‌ی تقریباً نرمال گرفته‌شده باشد.

2) n<30

3) واریانس جامعه نامعلوم باشد.

4) اندازه‌ی نمونه حداقل 11 باشد.

21- کدام گزینه درست است:

1) میانه اریب و میانگین نااریب است.

2) میانه کاراتر از میانگین است.

3) میانگین کاراتر از میانه است.

4) میانه نااریب و میانگین اریب است.

22- کدام گزینه درست است:

1)  1 +?̅2 برآوردی اریب برای μ است.

2)  1 +?̅2برآوردی اریب برای 1+μ 2است.

3) 1 +?̅2برآوردی نااریب برای 1+μ2 است.

4) 1 و 3 درست است.

23- برای بررسی نرمال بودن توزیع یک نمونه‌ای تصادفی از چه نموداری نمی‌توان استفاده کرد؟

1) نمودار احتمال نرمال

2) هیستوگرام

3) چندبر فراوانی

5( نمودار دایرهای

24- اگر P(A)= 0.4 و P(B)= 0.5 باشد و دو پیشامد از هم مستقل باشند، مقدار P(A U B) برابر است با:

1) 0.2

2) 0.1

3) 0.9

4) 0.7

 

25- کدام تعریف برای آماره درست است:

1) همان داده است.

2) مقداری است که از روی نمونه به دست می‌آید و توزیع آن به پارامتر جامعه مرتبط است.

3) مقداری است که از روی نمونه به دست می‌آید و توزیع آن به پارامتر جامعه بستگی دارد.

4) همان پارامتر جامعه است.

26- کدام عبارت نادرست است:

1) اگر توزیع جامعه نرمال باشد، توزیع نمونه‌گیری ?̅ نرمال است.

2) اگر تعداد نمونه زیاد باشد، توزیع نمونه‌گیری ?̅ نیز تقریباً نرمال است.

3) توزیع نمونه‌گیری ?̅ بدون توجه به توزیع جامعه نرمال است.

4) در نمونه‌های کوچک، توزیع نمونه‌گیری ?̅ به توزیع جامعه بستگی دارد.

27- کدام‌یک از عبارت‌های زیر از ویژگی‌های آزمایش چندجمله‌ای نیست

1) در هر آزمایش، K برآمد ممکن وجود دارد که K>2 است.

2) آزمایش‌ها تصادفی هستند.

3) آزمایش‌ها از هم مستقل هستند.

4) احتمال رخداد برآمدها در هر آزمایش یکسان است.

 

 

28- اگر تعداد n نمونه، R تعداد سطرها، C تعداد ستون‌های یک جدول توافقی باشد، درجه آزادی آزمون استقلال ?2 برابر است با:

1) 1

2) (R-1)(C-1)

3) n-2

4) RC-2

29- کدام عبارت درباره توزیع F درست است:

1) همواره چوله به راست است.

2) همواره چوله به چپ است.

3) گاهی چوله و گاهی متقارن است.

4) همواره متقارن است.

30- مقدار ? -1در آزمون فرض چیست؟

1) یک منهای توان آزمون

2) احتمال خطای نوع اول

3) احتمال خطای نوع دوم

4) توان آزمون

31- خطای نوع دوم وقتی رخ می‌دهد که:

1) فرض صفر رد نشود، وقتی واقعاً درست است.

2) فرض صفر رد شود، وقتی واقعاً درست است.

3) فرض مقابل رد شود، وقتی واقعاً درست است.

4) فرض صفر رد شود، وقتی فرض مقابل غلط است.

32- ضریب همبستگی پیرسن دو متغیر برابر 0.2 و ضریب همبستگی اسپیرمن آن‌ها برابر 0.7 است. کدام عبارت در مورد این دو متغیر درست است:

1) بین این دو متغیر همبستگی زیادی وجود ندارد.

2) بین این دو متغیر همبستگی زیادی وجود دارد.

3) این دو متغیر مستقل هستند.

4) یک همبستگی غیرخطی بین این دو متغیر وجود دارد.

33- در مدل رگرسیون ساده خطی Y = ?0+ ?1 X + ? برای به دست آوردن برآوردهای حداقل مربعات چه فرضیاتی لازم است:

1) ? ها باید دارای توزیع نرمال یا میانگین صفر باشند.

2) واریانس ? ها باید ثابت باشد.

3) 1 و 2

4) هیچ‌کدام

34- کدام عبارت درست است:

1) به نقاط دورافتاده نقاط مؤثر نیز گفته می‌شود.

2) هر نقطه مؤثر یک نقطه دورافتاده نیز هست.

3) نقاط دورافتاده و مؤثر هیچ ارتباطی باهم ندارند.

4) هر نقطه دورافتاده یک نقطه مؤثر هم هست.

35- در مدل رگرسیون ساده خطی X, Y=2X+12.98 تعداد سال­های تحصیلات عالی و Y میزان حقوق سالیانه به میلیون ریال است. طبق این مدل، فردی که 6 سال تحصیلات عالی داشته باشد، به‌طور متوسط سالیانه چقدر حقوق می‌گیرد؟

1) 12.98

2) 24.98

3) 12

4) نمی‌توان محاسبه کرد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن