دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور آمار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آمار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

0 تومان
کد محصول : Amar_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آمار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

۱- به کلیه سؤالات پاسخ فرمایید.

۲- استفاده از کتاب و جزوه آزاد نمی‌باشد.

۳- بارم هر سؤال ۲ نمره می‌باشد.

۴- به سؤالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

سؤال 1- قانون توزیع کمیت تصادفی X توسط جدول زیر نشان داده‌شده است:

Xi -2  -1 0 1 2

Pi 0.2  0.1  0.4  0.1  0.2

اگر کمیت y بر طبق y=x از کمیت و X تبعیت کند، امید ریاضی کمیت تصادفی y چه خواهد بود؟

 

سؤال 2- اگر میانگین و انحراف معیار متغیر تصادفی X به ترتیب برابر 4 و 2 باشد آنگاه میانگین و انحراف متغیر  y= 2x +3 چه خواهد بود؟

 

سؤال ۳- میانگین یک نمونه تصادفی 10 تائی برابر با 4.5 و واریانس آن برابر 7.9است. مقدار عبارت را محاسبه نمائید.

 

سؤال ۴- واریانس یک جامعه 25 و ضریب تغییرات آن0.2 است. میانگین این جامعه را محاسبه نمایید.

سؤال 5- میانه n مشاهده برابر 10 و مجموع قدر مطلق انحرافات از میانه برابر 19 است. مقدار  را محاسبه نمایید.

 

سؤال 6- میانگین حقوق کارمندان یک اداره برابر 1.000 و 200 ریال با انحراف معیار 700.000 ریال و میانه آن برابر 1.000.000 ریال می‌باشد. ضریب چولگی پیرسن را محاسبه کنید.

 

سؤال 7- واریانس n مشاهده 12.5 می‌باشد. اگر هر یک از این مشاهده‌ها را در ۲ ضرب کرده و با 5 جمع کنیم، واریانس مقادیر جدید چه عددی خواهد بود.

 

سؤال ۸- اگر  P (A)= 0.4و P(B)=0.5 باشد و دو پیشامد از هم مستقل باشند، مقدار  P(AUB) چقدر خواهد بود؟

 

سؤال 9- دریک توزیع نامتقارن به شکل بین میانگین مد و میانه چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

سؤال 10 - اگر در تجزیه واریانس که به‌منظور مقایسه میانگین‌های n جامعه انجام می‌شود f در سطح 0.01معنادار شود، چه نتیجه‌ای از این وضعیت می‌توان گرفت؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن