دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : abnieh_bastani_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384 - گروه‬ ‫راه و ساختمان و نقشهبرداری‬ ‫4- مشخصات سفال موشه الن تپه کدام است؟‬ ‫۱ ) دستساز، ساده به رنگ خاکستری‬ ‫۲ ) چرخساز، چندرنگ با شاموت گیاهی‬ ‫۳ ) چرخساز از نوع منقوش‬ ‫۴ ) دستساز از نوع سفالهای قرمز با نقوش سیاهرنگ‬ ‫۲- نوع معماری قرهتپه شهریار چه ویژگیهایی را داشته است؟‬ ‫۱ ) معماری سنگی با مألت گلی‬ ‫۲ ) معماری خشتی بر روی پیسنگی‬ ‫۳ ) معماری خشتی و بدون پی با اندودی از گل اخری‬ ‫۴ ) دیوارههای متشکل از شاخه و برگ درختان‬ ‫8- الیه ‪ III‬یاریم تپه مربوط به چه زمان می باشد و مشخصه سفالی آن چیست؟‬ ‫۱ ) ۵۵۰۰ ق. م، سفال نخودی منقوش‬ ‫۲ ) ۵۵۲۳ ق. م، سفال نخودی ساده‬ ‫۳ ) ۵۵۵۲ ق. م، سفال خاکستری داغدار‬ ‫۴ ) ۵۰۲۱ ق. م، سفالی قرمز صیقلی‬ ‫1- حسنلوی ‪ X‬به چه دورهای منسوب است؟‬ ‫۱ ) دوره نوسنگی‬ ‫۲ ) دوره میانسنگی‬ ‫۳ ) دوره مفرغ جدید‬ ‫۴ ) دوره مسسنگی‬ ‫۵- تپه علی کش در کجا واقع شده و به لحاظ الیهنگاری چند دوره فرهنگی را احتوا میکند؟‬ ‫۱ ) دهلران، سه الیه فرهنگی‬ ‫۲ ) کردستان، هشت الیه فرهنگی‬ ‫۳ ) آذربایجان غربی، یازده الیه فرهنگی‬ ‫۴ ) سیستان، تک الیهای‬ ‫۶- حقارت نخودی کدام باستان شناسی است و سفالهای بهدستآمده در طبقات ‪ II, I‬آن قابل مقایسه با کدام دوره در بینالنهرین میباشد؟‬ ‫۱ ) ادیسون، دوره حسوتا‬ ‫۲ ) بریدوود، دوره جارمو‬ ‫۳ ) استروناخ، دوره حلف‬ ‫۴ ) کارگاف، دوره اوروگ‬ ‫۷- تل ابلیس توسط کدام باستان شناسی حفاری شده و طبقه ‪ I‬آن به لحاظ سفال با کدام الیه تپه سیلک قابل مقایسه است؟‬ ‫۱ ) کالدول، سیلک ‪II‬‬ ‫۲ ) گرشیمن، سیلک‪III‬‬ ‫۳ ) ماسکارال، سیلک ‪I‬‬ ‫۴ ) کارلوفسکی، سیلک‪IV‬‬ ‫3- سفال دوره ‪ IV‬گودین تپه کدام است؟‬ ‫۱ ) سفال نخودی بسیار پوک و ضخیم و فاقد لعاب‬ ‫۲ ) سفال یا لعاب گلی قرمز و منقوش‬ ‫۳ ) سفال یا لعاب گلی غلیظ کرمرنگ‬ ‫۴ ) سفال خاکستری - سیاه داغدار با نقوشی کنده و گاهاً پرشده با خمیر سفید‬ ‫۹- تپه گوران در کجا واقع شده و حفار آن کدام باستان شناس است؟‬ ‫۱ ) جنوب کرمانشاه در دره هلیالن، مورتن سن‬ ‫۲ ) مرودشت، واندنبرک‬ ‫۳ ) دشت سلماس، چارلز برنی‬ ‫۴ ) جنوب اندیمشک در حوزه رودخانه دز، مک کان‬ ‫۱4- معماری مسکونی در دوره پیشازتاریخی چشمهعلی به چه شکلی بوده است؟‬ ‫۱ ) نقشه مدور با دیوارهای چینهای‬ ‫۲ ) نقشه مستطیلی با دیوارهای سنگی‬ ‫۳ ) نقشه مستطیلی شکل با دیوارهای چینهای یا خشتی‬ ‫۴ ) نقشه مدور با دیوارهای سنگی‬ ‫44- معماری الیه ‪ D‬گنج دره مربوط به چه دورهای است؟‬ ‫۱ ) دوره مسسنگی‬ ‫۲ ) دوره نوسنگی‬ ‫۳ ) دوره مفرغ‬ ‫۴ ) دوره آهن‬ ‫۲4 - الیه ‪ B‬گوی تپه متعلق به چه دوره است؟‬ ‫۱ ) دوره مفرغ‬ ‫۲ ) دوره آهن ‪II‬‬ ‫۳ ) دوره آهن ‪I‬‬ ‫۴ ) دوره مسسنگی‬ ‫84- مشخصات عمومی سفالهای گنج دره چیست؟‬ ‫۱ ) دستساز از نوع نرم با شاموت گیاهی و پخت ناکافی‬ ‫۲ ) چرخساز بسیار ظریف و منقوش با پخت کافی‬ ‫۳ ) چرخساز از نوع خشن با شاموت گیاهی و پخت کافی‬ ‫۴ ) چرخساز با شاموت گیاهی و نقوش حیوانی‬ ‫14- مشخصات سفال سامره چیست؟‬ ‫۱ ) چرخساز چندرنگ با پخت ناکافی‬ ‫۲ ) چرخساز، تک رنگ با پخت ناکافی‬ ‫۳ ) دست ساز دو رنگ با پخت بسیار کافی‬ ‫۴ ) دست ساز چند رنگ با پخت کافی‬ ‫۵4- حفار قسمتهای مربوط بهپیش از تاریخ شمشارا چه کسی بوده است؟‬ ‫۱ ) ماکس فون اوپنهایم‬ ‫۲ ) سولکی‬ ‫۳ ) اسپایزر تویلر‬ ‫۴ ) مورتن سن‬ ‫۶4- بزرگترین مشخصات فنی « معبد سنگآهک» که مربوط به دوره اوروک ‪ V‬میباشد، در چیست؟‬ ‫۱ ) دارا بودن طبقات فوقانی‬ ‫۲ ) وجود تقارن دقیق در بنا‬ ‫۳ ) کاربرد ستون در بنا‬ ‫۴ ) مسقف نبودن آن‬ ‫۷4- مشخصات عمده نقشه کاخهای آشور میانی کدام است؟‬ ‫۱ ) دارا بودن « بابانو» و «بیتانو»‬ ‫۲ ) عدم وجود معماری راستگوشه‬ ‫۳ ) عدم وجود سکوهای دور تا دور حیاط مرکزی‬ ‫۴ ) قرار گرفتن در داخل حصار چهارگوشه از پیش طراحیشده‬ ‫34- خشت های بالشتی و یا پالن کنوکس (‪ )plan convex‬مربوط به چه دوره میباشند؟‬ ‫۱ ) دوره حلف‬ ‫۲ ) دوره مزیلییم‬ ‫۳ ) دوره اوروک‬ ‫۴ ) دوره حسونا‬ ‫۹4- معماری زیگورات اریدو در عهد کدام پادشاه آغاز شد؟‬ ‫۱ ) آسارحدون‬ ‫۲ ) آمار سین‬ ‫۳ ) سارگون اکدی‬ ‫۴ ) سارگون آشوری‬ ‫۱۲- زیگورات آور نامو درآور ، متعلق به کدام ربالنوع است؟‬ ‫۱ ) شمس‬ ‫۲ ) نانّا‬ ‫۳ ) ایشتار‬ ‫۴ ) اِآ (‪) Ea‬‬ ‫4۲- تپه عبدالحسین مربوط به چه دورهای بوده و حفار آن کیست؟‬ ‫۱ ) پارینهسنگی، اشمیت‬ ‫۲ ) اواخر مسسنگی، هنری رایت‬ ‫۳ ) دوره مفرغ، ژان دهه‬ ‫۴ ) نوسنگی، جودیت بوالر‬ ‫۲۲- محل کشف بزرگترین کتابخانه با اسنادی به خط و زبان سومری مربوط به قرن 34 ق.م کدام است؟‬ ‫۱ ) نینوا (در نزدیکی موصل)‬ ‫۲ ) نیپور‬ ‫۳ ) نوزی (نزدیک کرکوک)‬ ‫۴ ) ماری (در کنار رودخانه فرات)‬ ‫8۲ - کدام باستان شناسی حفاری شهر آور را انجام داد؟‬ ‫۱ ) ژاک دمورگان‬ ‫۲ ) لئونارد وولی ()‪WOOLY‬‬ ‫۳ ) آندره پاروت‬ ‫۴ ) هنری فرانکفورت‬ ‫1۲- « معبد سفید» آنودراوروک مربوط به چه دوره میباشد؟‬ ‫۱ ) دوره عبید‬ ‫۲ ) دوره جمدت نصر‬ ‫۳ ) دوره اوروک ‪V‬‬ ‫۴ ) دوره اوروک ‪IV‬‬ ‫۵۲- سنگ یادبود نارامسین به مناسبت پیروزی وی به کدام قبیله ساخته شد؟‬ ‫۱ ) اورارتوها‬ ‫۲ ) لولوبی ها‬ ‫۳ ) آشوریها‬ ‫۴ ) بابلیها‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن