دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- نمونه­های کوچک از مواد تشکیل دهنده یک لایه آبدار در استوانه­ای به طول 30 سانتیمتر و قطر 4سانتیمتر مورد مطالعه است. پس از تزریق آب به استوانه و خروج آب از مقطع خروجی به مقدار 3/21 سانتیمتر مکعب در 2 دقیقه و اختلاف فشار با ورودی و خروجی14/1= h مقدار ضریب نفوذپذیری k کدامیک از مقادیر زیر است؟

1) 0.03×100

2) 3×100

3) 0.3×100

4 ) هیچکدام

2- دستگاه لیسیمتر برای اندازه­گیری کدامیک از فاکتورهای زیر بکار می­رود؟

1) دبی جریان

2) تعریق

3) تبخیر و تعرق

4) تبخیر از سطح خاک

3- اهداف مهم در تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی کدام یک از اهداف زیر است؟

1 ) جلوگیری از هدر رفتن آب موجود

2 ) جلوگیری از طغیان سیل

3 ) افزایش آبدهی و جلوگیری از افت حاصل از پمپاژ چاهها

4 ) افزایش پتانسیل و جلوگیری از پیشروی آب شور به سمت لایه­های شیرین

4- علت عدم راندمان در پمپ های توربینی چیست؟

1) سرعت یا نیروی محرکه

2) فاصله پروانه با شفت

3) فاصله پروانه با کاسه پمپ

4) ازدیاد یا نقصان طول شافت

5- هنگامی که چاه آبی در نزدیکی مادر چاه رشته قنات دایری در ارتفاع همسان قرار گرفته باشد و عمق سطح استاتیک آب زیر زمینی در چاه بسیار پایین­تر از قنات باشد کدامیک از حاات زیر صادق است؟

1) عمق سطح آب زیرزمینی در چاه در سطح دینامیک است.

2) مقدار آبدهی چاه خیلی بیش از قنات است.

3) سفره آب زیر زمینی چاه و قنات به طور کلی از هم جداست.

4) سفره آب زیر زمینی چاه و قنات بهم مرتبط است.

6- آب نفلی که اصل و پایه آبهای زیر زمینی را تشکیل می­دهد کدامیک از نمونه­های زیر است؟

1) تعداد حداکثر آبی که یک نمونه جذب و تمام آنرا رها می­سازد.

2) آبیکه در محیط متخلخل وجود دارد و تحت تاثیر نیروی پتانسیل است.

3) مقدار آبیکه یک نمونه حداکثر جذب و از آن مقدار به بعد هر چه جذب می­شود از نمونه خارج می­گردد.

4) مقدار آبیکه در محیط متخلخل در 105 درجه سانتیگراد خشک شده باشد آب جذب می­کند.

7- در بررسی هیدرئولوژی یک منطقه هرچه میزان  s. a. r.آب زیرزمینی بیشتر باشد.

1) از نظر شرب مناسب­تر است

2) از نظر شرب نامناسب­تر است

3) از نظر کشاورزی کیفیت نامطلوب دارد

4) از نظر کشاورزی مناسب است

8- منظور از منطقه ممنوعه چیست؟

1) حفر چاه و قنات ممنوع است

2) فقط حفر چاه ممنوع است

3) هر نوع بهره­برداری اضافی ممنوع است

4) انجام هر کاری با اجازه وزارت نیرو مجاز است

9- یک لایه در محیط ماسه­ای که دارای 40 درصد تخلخل کل می­باشد تخلخل مفید با آب قابل بهره­برداری آن برابر است با:

1) 30%

2) 10%

3) 25%

4) هیچكدام

10- سطح آب در یک حلقه چاه برابر10 متر و عمق چاه 20 متر و ضخامت سفره 200 متر است، ضریب قابلیت انتقال می­تواند از کدام روش­های زیر محاسبه شود؟

1) با آزمایش پمپاژ و تصحیح نسبت عمق به ضخامت سفره

2) با پمپاژ و بدون هیچگونه تصحیحی

3)  با آزمایش دانه بندی

4) نمی­تواند به علت ناقص بودن چاه پمپاژ نمود

11- در یک رودخانه بیشترین عمق دو مقطع عرضی متوالی به فاصله دو متر حدود 80 سانتیمتر است اگر رودخانه در این مقطع دارای دره متقارن باشد و شیب طرفین آن حدود 30 درجه باشد با در نظر گرفتن سرعت 2 متر در تائید دبی آب را در این مقطع محاسبه کنید، کدام از ارقام زیر است؟

1) 42 متر مکعب

2) 38 متر مکعب

3) 28 متر مکعب

4) 27 متر مکعب

12- آخرین مرجع رسیدگی به اعتراضات در مورد مسائل مربوط به امور آب کدامیک از مراجع زیر است؟

1) وزارت نیرو

2) هیئت حل اختلاف

3) کانون کارشناسان رسمی دادگستری

4 ) دادگاه­های صالحه

13- حریم انهار طبیعی رودخانه­ها در داخل محدوده شهرها بر چه اساسی تعیین می­شود؟

1) طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی

2) رودخانه و انهار طبیعی در محدوده شهرها حریم ندارد

3) طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی با موافقت وزارت نیرو

4) براساس حداکثر طغیان با دوره برگشت51 ساله

14- پینه برداری قنات برای چیست؟

1) ازدیاد عمق قنات

2) ازدیاد تراوش

3) لای روبی

4) در مواقع عملیات زیر سوی قنات

15- وقتی که آب موجود در زیر خاک تنها از راه تبخیر از آن جدا می­شود چه اشکالی در خاک پیش می­آید؟

1) بافت آن محکم می­شود

2) املاح آن زیاد می­شود

3) حالت قلیائی پیدا می­کند

4 ) هیچ گیاهی در آن نمی­روید

16- حقابه به چه طریق محرز می­شود؟

1) سوابق موجود

2) نزدیک بودن به منبع آب

3) برابر قوانین موضوعه

4) از مزارع آبیاری شده زیر منبع آب

17- تعیین مقدار آبهای ورودی به مخزن حوضه زیرزمینی q. in چگونه است؟

1) با اندازه­گیری تغییرات افت آب زیرزمینی و فروکش آب در چاهها

2)  با مطالعه زمین شناسی و تعیین جنس لایه­ها و ظرفیت مخزن حوضه زیر زمینی

3)  با محاسبه انتقال آب از مقطع انتخابی

4) از طریق تعیین حجم و مقدار ضریب ذخیره منبع

18- چاه در کدامیک از موارد زیر باید گراول پک شود؟

1) چاه در شن حفر شده باشد

2) چاه در مخروط اتکنه حفر شده باشد

3) چاه در ماسه حفر شده باشد

4) برای پاکسازی و جلوگیری از محل مواد به داخل چاه

19- مته حفاری ضربه­ای شامل چند قطعه است؟

1) 3 قطعه

2) 5 قطعه

3) 4 قطعه

4) 1 قطعه

20- اندازه­گیری تراوش هیدرولیکی خاک با ضریب آبگذاری در چند حالت مورد نیاز است؟

1) 3 حالت

2) 5 حالت

3) 1 حالت

4) 2 حالت

21-  سیستم زهکشی چند نوع است؟

1) 4 نوع

2) 6 نوع

3) 5 نوع

4) 3 نوع

22- باران طراحی که موجد و مولد سیلاب خصوصا برای محاسبه سر ریز سدهای مخزنی می­بایست محاسبه گردد با چند خصیصه معرفی و مشخص می­شود؟

1) 4 خصیصه

2) 8 خصیصه

3) 5 خصیصه

4) 3 خصیصه

23- روش­هایی که برای تخمین و تعرق مطلق وجود دارند به چند گروه تقسیم می­شوند؟

1) 6 گروه

2) 8 گروه

3) 5 گروه

4) 10 گروه

24- روش بلنی گریدل تجدید نظر شده به چند عامل بستگی دارد؟

1) 3 عامل

2) 8 عامل

3) 5 عامل

4) 7 عامل

25- برای محاسبه قیمت تمام شده آب از طریق پمپاژ چاه چند نوع هزینه را باید منظور داشت؟

1) 4 نوع

2) 6 نوع

3) 8 نوع

4) 2 نوع

26- یک لوله 6 اینچی به یک لوله 8 اینچی متصل است، اگر سرعت در لوله 6 اینچ 35 فوت در ثانیه باشد سرعت در لوله 8 اینچ چقدر است؟

1) 7/19 فوت بر ثانیه

2) 5/200 فوت بر ثانیه

3) 8/24 فوت بر ثانیه

4) 16/2 فوت بر ثانیه

27- آزمایش پمپاژ با آبدهی ثابت در یک چاه برای چند منظور می­باشد؟

1) 3 منظور

2) 6 منظور

3) 1 منظور

4) 7 منظور

28- دلائل اینکه در یک کارشناسی حفر چاه مطرود شناخته و آن را قبول نمی­نمایند چند دلیل است؟

1) 3 دلیل

2) 6 دلیل

3) 8 دلیل

4) 2 دلیل

29- در یک سیستم أکیفر علت پیدایش منطقه کلروره به چند عامل بستگی دارد؟

1) 2 عامل

2) 9 عامل

3) 10 عامل

4) 6 عامل

30- با چه روش­هایی می­توان ضرایب سفره را از پمپاژ در یک چاه ناقص با نیمه عمیق (تمام ضخامت سفره حفاری نکرده است) محاسبه نمود؟

1) 6 روش

2) 3 روش

3) 2 روش

4) 5 روش

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن