مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات


مهندسین مشاور یا اعضاء سازمان نظام مهندسی

پیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز به عنوان نماینده امور مهندسی یا وکیل مالک :

* تشکیل پرونده اخذ پروانه ساختمانی
* اخذ خدمات مهندسی از مهندسین مشاور در زمینه طراحی مهندسی
* اخذ خدمات مهندسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت
* اخذ خدمات مهندسی از پیمانکاران معتبر جهت اجرا
* پیگیری اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار ملک