مقالات سایت
دسته بندی مقالات
 
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

 کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک

  

• بررسی ارزش اسناد و مدارک و تشخیص اصالت و نوع اسناد رسمی از عادی و قلمرو اعتباری آنها

• تطبیق رونوشت با اصل اسناد و انطباق نحوه تنظیم اسناد با قوانین و مقررات

• اظهارنظر در مورد اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با مقررات ثبتی از جمله ماده 117 و شقوق ماده 100 قانون ثبت و تعیین اسناد لازم الاجراء آنها 

 

علیرغم كه این رشته‌ تعداد صلاحیت‌هایش بسیار محدود می‌باشد ولی وقتی موضوع گسترده‌ این صلاحیت‌ها را پی می‌بریم می‌بینیم كه كارشناسان بعنوان بررسی ارزش اسناد و مدارك و تشخیص اصالت و نوع اسناد رسمی از عادی و قلمرو اعتباری آن ها یعنی اینكه كارشناسی برای بررسی اسناد و قوانین كشور یا ایین‌نامه‌ها و مقرراتی را وجود داشته باشد نیاز باشد اصالت این مستندات تعیین شود بسیار حوزه وسیعی دارد بسیار كار سختی است یعنی اینكه در یكی از وظایف این كارشناسان تطبیق رونوشت مستندات با اصل سند است و انطباق همه تنظیم و مقررات و بخودی خود اینقدر كار بزرگی است در مجلس و مراجع قانون و جایی كه آیین‌نامه‌ها را بررسی می‌كنند در بسیاری از موارد مستنداتی وجود دارد كه رونوشت آن‌ها را باید با اصل بودن كارشناس رسمی تایید كند و بعد حوزه قلمرو اعتباری آن‌ها را تایید كند اینكار كار بسیاری بزرگی است و علاوه بر این یكی از صلاحیت‌های بررسی اسناد و مدارك دارد اظهار نظر در مورد اسناد تنظیمی دفاتر است با توجه به اینكه مقررات ثبتی از جمله ماده 117 به بخش‌های از ماده 100 قانون ثبت و تعیین اسناد لازم‌الاجرا است با توجه به این آیتم‌ها فهمید تمامی اسناد در كشور اعم از عادی یا سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا اسنادی كه در تحت عنوان قانون و مقررات آیین‌نامه‌های كشوری هستند تطبیق با اصل تطبیق با رونوشت با اصل و همچنین تعیین حوزه قلمرو اعتباری آنها توسط این حوزه و بسیار كار بزرگی است و همكاران این رشته نه تنها باید به قوانین و مقرارت مسلط باشند باید آشنا به ترفندها و روش‌های تعیین ارزش اسناد هم باشند.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 99% - 102 votes
کارشناس رسمی دادگستری

Official expert