مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات
جدول توزیع درصدی هزینه خدمات مهندسی به تفکیک رشته در سال 1379
منطبق بر دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی
(وزارت راه و شهر سازی)

تاریخ : 02/12/79

شماره پیوست : 02/100/892

مسکن و شهرسازی

جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی، محاسبه و نظارت برای هماهنگ کننده ها و چهار رشته ذیل، موضوع ماده 17، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گروه ساختمانی

رشته ها

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده ها

6

7

8

9

معماری

43

36

33

31

عمران

35

34

33

30/5

تاسیسات مکانیکی

10

15

15/5

18/5

تاسیسات برقی

6

8

10/5

11

جمع

100

100

100

100

تاریخ : 02/12/79

شماره پیوست : 02/100/892

مسکن و شهرسازی

جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی، محاسبه و نظارت برای هماهنگ کننده ها و چهار رشته ذیل، موضوع ماده 17، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گروه ساختمانی

رشته ها

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده ها

6

7

8

9

معماری

43

36

33

31

عمران

35

34

33

5/30

تاسیسات مکانیکی

10

15

5/15

5/18

تاسیسات برقی

6

8

5/10

11

جمع

100

100

100

100