عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری زبان ترکی استانبولی

• اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به ترکی استانبولی و از ترکی استانبولی به فارسی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی

• اظهار نظر درمورد تطبیق و برابری و مغایرتهای مطالب مندرج در بروشورها ، تبلیغات ، معرفی نامه ها ، قراردادها و هرنوع سند و مطلبی که معمولا به دو زبان فارسی و ترکی استانبولی تهیه می شود 

• اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به ترکی استانبولی  و یا از ترکی استانبولی به فارسی ترجمه شده است 

• اظهارنظر در مورد صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مواد مندرج در اسناد، کتب، مقالات، قراردادها، رسانه ها، برنامه های درسی، استاندارها، وب سایت ها، تجارت الکترونیک و غیره که از ترکی استانبولی به فارسی و بالعکس ترجمه و ارائه شده است

• اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به ترکی استانبولی و از ترکی استانبولی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره 

• اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان ترکی استانبولی ارائه شده و به تشخیص مراجع قضائی ارجاع می شود 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری