Persian
Turkish
Arabic
Russian
German UK_english
US_english Swedish French
دستمزد کارشناس
ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ
ارتباط با ما
تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب

3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
پیغام گیر
بروز ترک در ساختمان و علل آن

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملکردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غير فني ، سبب نشست هاي پي مي شود . در مجموع ، بر اثر حرکات زمين ، اسکلت بنا حرکت مي کند و شکست هاي مختلف که شامل ترک هاي عميق و يا معمولي و در مواردي به شکل مويي است ، نمايان مي شود.

موقعيت ترک
ترک هاي عميق : اين ترک ها گاهي به طور دائمي به وجود مي آيد و دليل آن نشست مرتب پي است که در اين صورت ، بودن ساکنان در ساختمان خطرناک است.
ترک هاي ثابت : معمولا پس از نشست پي ، تحرک ساختمان کم مي شود. اين پديده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير پيش مي ايد. در نتيجه ، شکست و افت ديوارها و اسکلت بنا نيز متوقف ، و حالت ترک ثابت مي شود.
موي ترک هاي معمولي : اين ترک ها در اثر افت هاي کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي ايند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب ، باعث ايجاد ترک هاي مويي مي شود.

حالت هاي ترک
ترک را به شکل هاي مختلف مي توان آزمايش کرد. نوع خطرناک و بدون خطر آنها را به شکل هاي زير مي توان شناسايي کرد:


الف) بند دو قسمت ديوار را که بر اثر ترک هاي عميق از يکديگر جدا شده اند ، با گچ دستي طوري کف کش مي کنيم که ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد ؛ يعني در ترکها نفوذ نکند.
پس از خودگيري و خشک شدن ملات گچ ، چنانچه از ديوار جدا شود ، اسکلت در حال نشست و افت کامل است که بايد در مورد آن با احتياط رفتار کرد.

ب) در موارد ذکر شده در بالا ، مي توان روي ترک دو قسمت جدا شده ديوار را نوار کاغذي از جنس کاهي نازک به ابعاد 30*3 سانتيمتر به شکل ضربدر (*) با پونز نصب کرد. چنانچه کاغذ پاره شود ، شکست و نشست در ساختمان بسيار خطرناک مي باشد. در اين صورت ، ساختمان بايد از سکنه خالي شود.

ج) در نشست هاي خطرناک ، کلاف پنجره بر اثر نيروي فشار ، اهرم و دفرمه مي شود . به علت بالا بودن ضريب شکنندگي ، شيشه پنجره ها ترک مي خورند و مي شکنند.

د) در افتهاي مداوم پي و مواقع سکوت ، صداهاي " تک تک " که حاصل ترک مصالح و بويژه اجرکاري است ، شنيده مي شود.

روش تعمير ترک ها
همانطور که گفتيم ، بر اثر نشست ، ترک هايي به وجود مي آيد که برخي از آنها مويين و ريز هسنتد . با خالي کردن اطراف آنها و با " کشته کشي " و کشيدن پنبه آب روي سطوح ترکهاي مويين آنها گرفته و آماده نقاشي مي شوند.

ترکهاي نيمه عميق
بر اثر حرکت پذيري سقف توفال که از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل مي شوند . ترکهايي به وجود مي آيد . اين ترکها را با نوک کاردک و ماله خالي مي کنيم و پس از " آماده کشي " و پرداخت کشته و پنبه زني ، ترکها را مي گيريم و آماده نقاشي ميکنيم.

ترکهاي عميق
اطراف ترک را با تيشه مي تراشيم و سپس درز آن را کاملا خالي مي کنيم. کار بردن گچ دستي و کف کش کردن ، درون ترک را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف مي کنيم . سپس با گچ کشته و پنبه اب ، سطح آن را کاملا پرداخت و آماده نقاشي مي کنيم.

توجه شود : چون سطح کشته کشي در بعد بيشتري انجام مي شود تا خطر کپ کردن به وجود نيايد ، بابد اصولي را به کاربرد تا سطح ترک از اطراف به شکل پخ از گچکاري و اندود برداشته شود تا عمق ترک در سطحي عريض پيوند شود. به اين عمل اصطلاحا " پرداخت کردن ، کشته و همسطح کردن با زمينه در گچکاري قديمي " مي گويند.

ترک در تقاطع ديوار
ديوارها بر اثر نداشتن پيوند با هشت گير ترک مي خورند . در مواقعي نشست و شکست ديوارها ، ترکها کاملا باز و رويت مي شوند . در بعضي موارد ، اين ترکها بسيار عميق هستند ؛ به طوري که مي توان دست را در درون آنها حرکت داد . در اين حالت ، چنين عمل مي کنيم :

1- سطح ترک را از دو طرف کاملا با تيشه مي تراشيم ، و پس از جارو ، سطوح آن را کاملا مرطوب مي کنيم .
2- چنانچه لازم باشد ، کنارهاي ترک را با قلم و چکش چند سانتيمتر بازتر مي کنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود.
3- ملات گچ تيزون را شلاقي در درون ترک مي کوبيم تا سطح ترک کاملا پر شود.
4- پس از پر کردن ترک به شکل سرتاسري و کف کش کردن گچ تيزون ، اندود گچ و خاک را اجرا مي کنيم.
5- در صورت نياز ، ترک را شمشه گيري مي کنيم تا در سطح گچکاري يکنواختي به وجود آيد.
6- با گچ آماده و سپس گچ کشته ، سطح اندود را " سفيدکاري" مي کنيم و با پنبه آب زدن براي پرداخت ، گچکاري را خاتمه مي دهيم.

توجه شود: چنانچه در محل تقاطع ديوار ديوار ابزار گرد زده شود ، يعني ماهيچه به وجود آيد ، ترک مجددي پيش نخواهد آمد .

ترک در نعل درگاه
به علتهاي زير ، نعل درگاه و سطح زير آن مي شکنند :
الف) در اثر نشست ستون زير نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقي به وجود آيد.

ب) برشهاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برشهاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي آيد که در هر دو حالت ، جداره ترک ها را مي تراشيم ، باز مي کنيم و سپس گرد آن را مي گيريم . سپس ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تيزون ( زودگير) پر مي کنيم و زمينه را با کشته کشي آماده مي سازيم و سپس ترکها را به ترتيب ترميم و تعمير مي کنيم.

پيوند در ترکهاي عميق
چنانچه ترک عميق باشد ، رجهاي بريده شده را از دو طرف به اندازه يک نيمه ، خالي مي کنيم و با به کاربردن ملات مرغوب و اجرهاي راسته مقاوم ، سطح ترک را در عرض ديوار با رعايت پيوند ، کامل مي گيريم و سپس مبادرت به اندودکاري مي کنيم. در اين صورت ، اثر ترک کلي محو مي شود. در بعضي موارد ترک به حدي است که از بيرون نور و اشيا قابل رويت مي شود .

به طور مسلم ، اين ترک و شکست و نشست از پي شروع مي شود و تا بالاترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد که براي تعمير آن ، به اينصورت عمل مي کنيم : مسير ترک را در کف سازي دنبال مي کنيم و با برداشتن کف سازي به پي مي رسيم . تعمير از پي شروع مي شود . پس از کرسي چيني ، جداره ترک را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي کنيم . پس از بنايي ترک مذکور ، در عمق ديوار اندود و سفيدکاري انجام مي دهيم.

رفع ترک اطراف ستون هاي فلزي
در اجراي اسکلت فلزي کنار ستون فلزي ، هر 60 سانتيمتر ، ميلگرد با برگشت به صورت L خوابيده به نام علمي کيليبس به معناي گيره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت کردن است . آهنگر اسکلت ساز آن را اصطلاحا کلمس مي گويد . حدودا به قطر نمره 16 ميليمتر و به طول 50 سانتيمتر و برگشت ( گونيا زاويه 90 درجه ) حدود 12 سانتيمتر پا جوش به قطر کافي اتصال مي شود. اين اجرا ديوار آجري را با ستون فلزي به طور اصولي پيوند و اتصال مي دهد. اجراي اصولي اين روش به اين شرح است که کيليپس را به دو ستون مقابل و در راستاي يکديگر جوش مي دهيم . سپس ، با ميلگرد راستاي هم قطر و با رعايت اورلپ به دو کيليپس جوش مي دهيم . توجه گردد که چنانچه فاصله دو ستون فلزي مقابل از 3 متر بيشتر باشد ، بايد از وجود وادار ، فلزي مانند سپري جهت نصب بين دو ستون استفاده کنيم. سپس ، کيليپس گذاري بين ستونها و وادار را در راستاي يکديگر انجام دهيم . سپس هم سفتکاري ديوار را اجرا کنيم. باز هم توجه گردد که چنانچه فاصله تير زيرين و تير فوقاني در قاب ، مرتفع و بيشتر از ارتفاع 3 متر باشد ، بايد از وجود تير فرعي غير باربري مانند نبشي استفاده نماييم . به طور مسلم ، اتصال تير فرعي با وادار و اجراي کليپس گذاري در مجموعه ذکر شده ، سفتکاري را با اسکلت فلزي کاملا درگير مي سازد. با اين روش اولا وجود ترکها در موقع نشست از بين خواهد رفت ؛ ثانيا در مقابل زلزله و تحرکات زمين ، ديوارهاي ساختمان و به خصوص ديوارهاي خارجي نگهداري مي شوند که از براي تعمير چنين عمل مي کنيم :

1- سطح اندود رويه ، آستر روي ستون و دو ديوار متصل به ستون فلزي را به عرض 100 سانتيمتر و در شرايط محدود حتي به عرضي کمتر ، جمع آوري مي کنيم .
2- به فاصله و ارتفاع هر 60 سانتيمتر از دو ديوار ، کناره ستون را در يک رج افقي به اندازه 50 سانتيمتر خالي مي کنيم.
3- عمل کليپس گذاري را در دو رج خالي شده با ستون فلزي از ميلگرد حداقل نمره 16 با جوش مطمئن و کافي انجام مي دهيم.
4- محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آبخور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شکاف گرفته شود.
5- پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به آن ، ميخ سر کج را به فاصله هر 25 سانتيمتر طوري مي کوبيم که 1.5 سانتيمتر با سطح ستون و سفتکاري فاصله داشته باشد.
6- توري گالوانيزه به عرض 80 سانتيمتر را توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محکم به ميخهاي سرکج مي بنديم .
7- اندود آستر را طوري انجام مي دهيم که توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد.
8- پس از آستر ، عمل سفيدکاري و لکه گيري و سپس رنگ و روغن را انجام مي دهيم.

با اين روشهايي که در بالا توضيح داديم چنانچه نشست به وجود آيد ، ديگر ترک در کناره ستون فلزي به وجود نخواهد آمد.
( 0 Votes )

Last Updated (Sunday, 13 January 2013 15:28)

 
سید مهرداد جوادی